Vyhlášen Fond mobilit TUL na rok 2017

13/ 3 2017

Termín podání přihlášek - 28. březen 2017.

Podporované mobility pro rok 2017:

 • 1) Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.
 • 2) Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené).
 • 3) Studium na zahraniční univerzitě v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia magisterského studijního programu pouze v případě, že fakulta/ústav nemá DSP a pobyt je spojen s prací na diplomové práci.
 • 4) Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
 • 5) Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení, příp. k řízení ke jmenování profesorem.
 • 6) Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem.
 • 7) Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.
 • 8) Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce max. jeden měsíc měsíc za účelem:

a) rozvoje vědecké a výzkumné spolupráce (příprava mezinárodních projektů, společných publikací)
b) přednášková činnost
c) příprava společných studijních programů.

 

Formuláře žádostí včetně platné Směrnice rektora č. 2/2013 naleznete na intranetu TUL:

Žádosti PhD. studenti:
INTRANET STUDENTI-> LEGISLATIVA-> FOND MOBILIT TUL-> ŽÁDOST O CESTOVNÍ GRANT
http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/fond-mobility-tul


Žádosti zaměstnanci TUL:
INTRANET ZAMĚSTNANCI-> ZAMĚSTNANCI-> FOND MOBILIT-> ŽÁDOST O CESTOVNÍ GRANT
http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/fond-mobility


Pokyny pro odevzdání žádostí

 • Vyplněné žádosti se všemi požadovanými přílohami – 1x originál + 1x kompletní kopie - odevzdávejte, prosím, přímo v kanceláři ERASMUS, budova G, 5. patro k rukám Ing. Radky Přeučilové.
 • Do žádosti o finanční příspěvek na mezinárodní konferenci uveďte webovou stránku dané konference.
 • Žádosti skenované mailem nebudou přijímány.
 • Nezapomeňte na podpis děkana fakulty.