Fond mobilit TUL na rok 2018 vyhlášen

27/ 2 2018

Termín podání přihlášek - 26. březen 2018.

Termín pro podání přihlášek do Fondu mobilit TUL: 26. březen 2018

 

UPOZORNĚNÍ:

Pro podání žádosti o mobilitu v rámci FOM TUL je třeba nejprve vyplnit off-line formulář žádosti o grant.

Příslušné formuláře žádostí zaměstnanců, studentů jsou k dispozici na intranetu TUL.

Následně se přihlášky včetně příloh podávají on-line – viz informace na webových stránkách pro zaměstnance http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/fond-mobilit a studenty http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/fond-mobilit-tul

Podporované mobility pro rok 2018:

1. Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.
2. Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL (věk

    maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené).
3. Studium na zahraniční univerzitě v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia

    magisterského studijního programu pouze v případě, že fakulta/ústav nemá DSP a pobyt je spojen

    s prací na diplomové práci.
4. Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo

    odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5. Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního

    řízení, příp. k řízení ke jmenování profesorem.
6. Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné

    pracovníky TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním

    subjektem.
7. Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.
8. Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce

    max. jeden měsíc měsíc za účelem:
    a) rozvoje vědecké a výzkumné spolupráce (příprava mezinárodních projektů, společných publikací)
    b) přednášková činnost
    c) příprava společných studijních programů.

 

Formuláře žádostí i on-line systém přihlašování včetně platné Směrnice rektora č. 2/2013 revize 01 2015 naleznete na Intranetu TUL:

 

Studenti:
INTRANET STUDENTI -> LEGISLATIVA -> FOND MOBILIT TUL
http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/fond-mobility-tul

 

Zaměstnanci:
INTRANET ZAMĚSTNANCI -> ZAMĚSTNANCI -> FOND MOBILIT TUL
http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/fond-mobility