NAKI II

13/ 3 2017

MK ČR vyhlásilo soutěž ve VaV!

Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 

Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje dnem 13. března 2017 druhou jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

 

Zahájení soutěžní lhůty: 14. března 2017
Soutěžní lhůta končí: 2. května 2017 ve 14:00 hodin
Hodnotící lhůta začíná dnem 3. května 2017 a končí dnem 18. prosince 2017.

 

Uchazečem, resp. příjemcem podpory na projekt mohou být výlučně výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, také výzkumnými organizacemi - spoluuchazeči (resp. dalšími účastníky) projektu. Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

 

Návrh projektu musí být zpracovaný podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html a tvoří přílohy zadávací dokumentace. Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který bude úplný, vyplněn na těchto formulářích a doručen způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

 

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži informativní seminář dne 4. dubna 2017 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2017 na mailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

 

Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 2. května  2017 do 14:00 hodin způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Návrhy doručené po tomto termínu nebo podané jiným způsobem nebudou do veřejné soutěže přijaty.

 

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději do 18. prosince 2017 na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.