Interreg V-A ČR – Polsko

17/ 1 2018

Otevřená výzva!

Výzva k podávání projektových žádostí do prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V této souvislosti bychom Vás rádi pozvali na konzultační den, který se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 na Krajském úřadě Libereckého kraje, místnost č. 1416, 14. patro. Na konzultace je potřeba se předem objednat.

 

Na co lze žádat?  

Na aktivity spojené s přípravou a realizací společného vzdělávání, spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce, rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.

Specifický cíl: zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů.

 

Ukončení příjmu projektových záměrů: 14.2. 2018

Ukončení příjmu projektových žádostí: 15.5. 2018

Pozn.: Bez podání projektového záměru není možné podat úplnou projektovou žádost!

 

Cílovými skupinami jsou žáci a studenti primárního (pouze jazykové vzdělávání polština – čeština), sekundárního (a postsekundárního) a terciérního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, zaměstnavatelé a jejich organizace, instituce trhu práce.

Žádat mohou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce vč. vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, NNO a ESÚS.

 

Více informací naleznete na webu programu: http://www.cz-pl.eu/jsem-zadatel-chci-predlozit-projekt

Další informace naleznete též na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog a na Facebooku programu.