Září 2017

4/ 9 2017

výběr

 

Prezentace studentů z RWTH Aachen University
Proběhla 4. září od 10:30 hodin na KTS.
Na  prestižní světově uznávané univerzitě  RWTH v německých Cáchách absolvoval v rámci přípravy nových doktorských studijních programů FS TUL stáž Dr. Jan Valtera z katedry textilních a jednoúčelových strojů.
O své dojmy a postřehy se podělil T-UNI

 

Zemřel Ing. Jan Frinta, CSc.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 74 let zemřel náš kolega Jan Frinta, člen katedry obrábění a montáže Fakulty strojní TU v Liberci. Aktivně se podílel na výuce předmětů v rámci bakalářského i navazujícího magisterského programu a dlouhá léta též zajišťoval spolupráci mezi výrobními podniky a naší univerzitou.

Čest jeho památce!

 

Návštěva na Conestoga College a University of Waterloo
Ve dnech 4.-11. září se uskutečnila pracovní cesta zástupců vedení fakulty (Fraňa, Válková) na partnerské univerzity v Kanadě, Conestoga College a University of Waterloo. Cílem jednání byla koordinace dalších aktivit v rámci běžícího projektu kreditová mobilita Erasmus+ , konkrétně se jednalo o organizaci studijního pobytu kanadských studentů na fakultě, dále bylo domluveno uzavření a detaily nové bilaterální dohody týkající se spolupráce fakulty s Conestoga College (platnost stávající smlouvy končí v roce 2018). V rámci návštěvy proběhlo rovněž setkání se studenty, kde jim byla představena fakulta a předány informace týkající se realizace možného studijního pobytu na fakultě strojní TU v Liberci v rámci projektu kreditová mobilita Erasmus+. Zástupcům fakulty strojní byl rovněž představen Waterloo Institute for Sustainable Energy a zároveň proběhlo jednání na University of Waterloo. V neposlední řadě došlo k setkání s p. Davidem Müllerem, vedoucím obchodně-ekonomického úseku, Generální konzulát ČR v Torontu. Cílem setkání bylo oživení a prohloubení propojení spolupráce Liberec – Kanada, konkrétně regionu Kitchener/Waterloo. Setkání navázalo na návštěvu p. Davida Müllera, která se uskutečnila v červnu na fakultě strojní.

 

XLVIII. Mezinárodní vědecká konference KOKA 2017
11.-12. září pořáda katedra vozidel a motorů.

 

EAIE Španělsko
Ve dnech 12.-15. se Již tradičně se uskutečnila konference Evropské asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE), tentokrát v Seville ve Španělsku. Konference slouží především k setkávání se se stávajícími partnerskými univerzitami, k navazování nových kontaktů a k dalšímu vzdělávání lidí, kteří pracují v oblasti zahraničních vztahů. Fakultu strojní zastoupila na EAIE Marcela Válková.

 

SESIA
12.-14. září proběhlo setkání děkanů strojních fakult ČR a SR v Žilině. Jednotlivé fakulty představily svoji činnost. Diskuse byly věnovány problematice hodnocení VaV, problematice akreditací a čerpání finančních prostředků z EU.

 

Zasedání AS FS TUL
Proběhlo 20. září.

 

Vyhlášení volby děkana FS TUL pro funkční období 2018-2022

 

Energetické úspory ve stavebnictví
Ve dnech 25. až 27. září navštívila Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci delegace pracovníků Moskevského energetického institutu a dále vedení Fakulty strojní Technické univerzity v Baku v Ázerbájdžánu. Předmětem návštěvy byla jednání o spolupráci, návštěva laboratoří a zapojení do mezinárodních projektů.

 

doc. Dr. Ing. František Manlig
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 24. září zemřel ve věku 53 let František Manlig, člen katedry výrobních systémů a automatizace. Doc. Dr. Ing. František Manlig spojil svoji profesní a odbornou dráhu s Fakultou strojní Technické Univerzity v Liberci, na jejíž katedře výrobních systémů a později katedře výrobních systémů a automatizace působil více než 28 let. Jeho odbornou oblastí byla výrobní logistika a simulace výrobních systémů. Propagoval projektově orientovanou výuku na univerzitě. Byl garantem oboru výrobní systémy a procesy, člen oborových rad doktorských studijních programů na TUL a SF ZČU, člen zkušebních komisí, člen České společnosti pro operační výzkum a členem řady programových a vědeckých výborů konferencí. Především však to byl přátelský kolegadobrý člověk, na kterého nelze zapomenout.
Čest jeho památce!

 

Welcome Days na TUL od 26. září do 1. října
Dne 27. září 2017 se uskutečnily již tradičně před zahájením zimního semestru 2017/2018 Welcome Days pro zahraniční studenty programu Erasmus+ z Francie, Polska, Portugalska, Španělska, Turecka, Řecka, Litvy, Slovenska a Maďarska, kteří nastoupili ke studiu na FS TUL v zimním semestru 2017/2018 v celkovém počtu 42 studentů. V rámci meziuniverzitní spolupráce nastoupil k jednosemestrálnímu studiu rovněž 1 student z Taiwanu. Zároveň 2 zahraniční studenti zahájili v zimním semestru pracovní stáž na fakultě strojní v rámci programu Erasmus+.