Říjen 2012

10/ 12 2012

výběr

 

Zahájení akademického roku

Imatrikulacemi studentů prvních ročníků byl zahájen akademický rok 2012/2013. Do prvních ročníků nastoupilo 526 studentů. Celkem se do akademického roku 2012/2013 zapsalo ke studiu 1 446 studentů, z toho 397 v kombinované formě studia.

 

Budova CxI slavnostně otevřena

Odborné veřejnosti byla představena nová budova CxI – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Fakulta strojní je významným nositelem výzkumu a uživatelem laboratoří a zařízení ústavu. CxI Otevření

 

Zasedala Vědecká rada Fakulty strojní

Jedním z hlavních bodů 11. zasedání vědecké rady dne 17. října 2012 byla veřejná přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Zdeňka Hudce, Ph.D. Vědecká rada se v tajném hlasování usnesla pro jmenování docentem pro obor „strojírenská technologie“.

 

Návštěva rektora Moskevské státní university strojírenství a informatiky

Fakultu strojní navštívil dne 29. října 2012 rektor MGUPI profesor Golubyatnikov a paní prorektorka Voyatsekhovska, kteří jednali s vedením fakulty strojní v čele s děkanem doc. Ing. Miroslavem Malým, CSc. Účelem návštěvy bylo navázání kontaktů pro spolupráci ve výuce, vědě a výměnných pobytech akademických pracovníků.