Červen 2013

19/ 6 2013

výběr

 

Fakulta strojní uspěla ve výběrovém dotačním řízení MŠMT

Vláda České republiky nabízí, prostřednictvím MŠMT, v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. Dotační titul vychází ze Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013-2018. Fakulta strojní se ucházela o dotační titul „Zajištění studia v oblasti energetika uskutečňovaného v anglickém jazyce“. Od srpna bude nabízeno stipendium pro akademický rok 2014/2015 v navazujícím magisterském studiu Konstrukce strojů a zařízení – Energetická zařízení a v doktorském studijním programu Stroje a zařízená – Tepelná technika.


Den techniky na FS TUL

Dne 5. června proběhlo setkání se zástupci průmyslové sféry u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy strojní v Liberci. Program byl orientován na prezentaci vybraných konstrukčních kateder. V odpolení části programu účastníci navštívili rovněž nově vybavené konstrukční laboratoře, kde proběhla i osobní a setkání s akademiky z jednotlivých pracovišť.

 

Absolventi doktorských studijních programů převzali diplomy

Dne 19. června převzali diplomy absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci: Ing. Jiří Bobek (KSP), Ing. Vojtěch Klouček (KST), Ing. Přemysl Matoušek (KKY), Ing. Marek Pešík (KST), Ing. Dalibor Skácel (KEZ).

Blahopřejeme!

 

Akademický senát fakulty diskutoval o restrukturalizaci fakulty strojní

Na programu 16. zasedání AS FS TUL dne 24.6.2013 byl návrh změn ve struktuře pracovišt´fakulty strojní.

 

Využití barevného leptání, obrazové analýzy a skenovací elektronové mikroskopie ve strukturní analýze

Katedra materiálu pořádala pod gescí Ing. Pavla Hanuse, Ph.D. ve dnech 25.-26. června odborný seminář, který se uskutečnil v rámci společného rozvojového projektu Rozvoj sítě technických vysokých škol pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály (VŠCHT, TUL, UJEP, ZČU, FJFI ČVUT). Během prvního dne účastníci absolvovali úvodní praktikum na téma barevná metalografie a obrazová analýza, v historickém exkurzu pak ukázky SEM Tesla 343 Perla. Druhý den absolvovali ukázku vysokorozlišovacího SEM mikroskopu Zeiss Ultra Plus s ohledem na strukturní analýzu. V ústavu CxI absolvovali exkurzi Gleeble 3500 a do laboratoře RTG.

 

Zasedala Vědecká rada Fakulty strojní

Dne 26. června se konalo řádné zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. Jedním z hlavních bodů zasedání vědecké rady byla veřejná přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Pavla Solfronka, Ph.D. Vědecká rada se v tajném hlasování usnesla pro jmenování docentem pro obor Strojírenská technologie.

 

Opustil nás doc. Ing. Vladimír Prášil, CSc.

Děkan fakulty strojní v letech 1987-1990 a významný odborník českého textilního strojírenství.

Čest jeho památce!