Listopad 2014

20/ 11 2014

výběr

Veletrh China Education Expo 2014

Fakulta strojní byla aktivně prezentována na stánku TUL na veletrhu v Šanghaji. Proděkan Karel Fraňa informoval zájemce o možnostech a podmínkách studia na naší fakultě. "Současně jsme i testovali zájem o studium na naší univerzitě a diskutovali očekávání zahraničních studentů s ohledem na podmínky studia, které nabízíme. Jednalo se trošku o průzkum toho, co z naší nabídky je s ohledem na současnou situaci konkurenceschopné," doplnil doc. Karel Fraňa.


General possibilities Gleeble testing for material research and technological aplications

Přednášku Dr. S. T. Mandzieje na téma "Možnosti využití zařízení Gleeble – simulátoru teplotních, deformačních a napěťových stavů pro materiálový výzkum a technologické aplikace" uspořádala katedra strojírenské technologie dne 4. listopadu.

Dr. Mandziej je předním odborníkem na fyzické simulace technologických procesů s využitím teplotně-napěťových simulátorů. Společně s firmou Dynamic System, Inc. vyvinul novou testovací metodu nazvanou ACT (Akceleration Creep Test). Tato metoda je využívána k predikci životnosti creepově odolných materiálů za daných pracovních podmínek (teplota, tlak). V rámci svého třídenního pobytu na fakultě strojní seznámil Dr. Mandziej odbornou obec s ACT metodou, včetně fyzického provedení testů. Experimentální testování bylo realizováno pro materiál X22CrMoV12-1využívaný v energetickém sektoru.
“Laboratoř progresivních průmyslových technologií TUL vlastní teplotně-napěťový simulátor Gleeble 3500, který je úspěšně využíván při materiálovém a technologickém výzkumu zejména u Hi-tech materiálů. Studie a experimentální měření jsou zde prováděna pro tuzemské i zahraniční průmyslové partnery. Kromě toho se podařilo navázat VaV spolupráci s Graz University of Technology v Rakousku v oblasti výzkumu chování creepově odolných materiálů při teplotně-napěťovém zatěžování", doplnil dr. Jaromír Moravec, vedoucí katedry strojírenské technologie.

 

Die objektive Notwendigkeit eines Zero Impact Emission Antriebs

Přednášku prof. Dr.-Ing. Jensen Hadlera na téma "Nutnost dosažení nulového doapdu emisí pohonů" uspořádala katedra vozidel a motorů dne 10. listopadu. Prof. Jensen Hadler ze společnosti APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH (bývalý vedoucí vývoje agregátů Volkswagen AG, Wolfsburg) bývá pravidelným hostem na fakultě strojní. Přednáška nabídla celkový pohled na problematiku vzniku emisí CO2, možnost jejich snížení v oblasti dopravních prostředků (úpravy pohonných jednotek a nové koncepce hnacích ústrojí) a zabývala se novými směry v mobilitě.

 

Vývoj motocyklových motorů

Přednášku Ing. Martina Molcara ze společnosti Ricardo Prague s.r.o. uspořádala dne 11. listopadu katedra vozidel a motorů. Přednášející komplexně představil všechny možné konstrukce spalovacích motorů pro jednostopá vozidla a detailně se věnoval všem hlavním konstrukčním částem. Přednášku navštívili rovněž studenti ze střední školy z Vysokého nad Jizerou.


3. zasedání AS FS TUL

Proběhlo dne 12. listopadu.

 

NOVINKY 2014

Dne 14. listopadu pořádala společnost Pramet Tools s.r.o. ve spolupráci s katedrou výrobních systémů seminář na téma "výběr novinek z oblasti frézování, obrábění, soustružení". Byly představeny novinky ze sortimentu nástrojů firmy Pramet a Dormer a byla prezentována činnost katedry výrobních systémů spolu s nabídkou možnosti spolupráce s průmyslem. V rámci semináře proběhly rovněž praktické ukázky v laboratořích, kde účastníci zhlédli příklady produktivního obrábění na obráběcím centru Mazak Integrex 100-IV a dále byly představeny možnosti výroby prototypů pomocí tzv. aditivních technologií (Rapid Prototyping).

 

Vědecké kolokvium na Brandenburg University of Technlogy Cottbus, Senftenberg, SRN

Dne 19. listopadu se konalo vědecké kolokvium na Brandenburg University of Technology Cottbus, Senftenberg, v Německu za účasti představitelů fakulty strojní – proděkana doc. Ing. Karla Frani, Ph.D., Ing. Marcely Válkové a studentů katedry energetických zařízení Ing. Jana Baráka, Bc. Tomáše Kořínka a  Bc. Josefa Egerta. Na kolokviu aktivně vystoupili se svými příspěvky proděkan Karel Fraňa a studenti Bc. Tomáš Kořínek „CFD in Indoor Environment Quality“ a Bc. Josef Egert „Numerical Simulation of Flow in a Room Heated With a Floor Convector.“

Předmětem dalšího jednání byla spolupráce mezi fakultou strojní a nově ustavenou univerzitou „Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg“. Již v minulosti navázané kontakty představují potenciál pro rozvoj příhraniční ČR-SRN spolupráce mezi univerzitami. Kromě této spolupráce udržuje fakulsta strojní aktivní kontakty a spolupráci s TU v Drážďanech a s Westsächsische Hochschule ve Zwickau.

 

Experimental Fluid Mechanics 2014
Katedra energetických zařízení pořádala ve dnech 18.-21. listopadu již 9. ročník mezinárodní konference.

Konference se zúčastnilo 164 účastníků, 55 ze zahraničí (EU, USA, Austrálie, Izrael, Japonsko, Čína, Jižní Korea, Egypt, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, UAE, Alžír, Turecko, ad.) a 45 z ČR. Na konferenci bylo uveřejněno 140 příspěvků, na jejichž přípravě se podílelo 282 autorů. Každý den probíhaly tři paralelní sekce s tématy: flow measurement and visualization, heat and mass transfer, boiling, cavitation, cryogenic fluid dynamics, multiphase flow, a další.

Vyzvané přednášky:

Dr. Victoria Timchenko z University of New South Wales (Austrálie) na téma Numerical and Experimental investigation of natural convection in open-ended channels with application to building integrated Photovoltaic (BIPV) systems

Dr. Vít Lédl z Centra TOPTEC Turnov na téma Digital holographic interferometry and its applications in heat and mass transfer research

Poděkování sponzorům: LaVision, MIT s.r.o., TSI, DANTEC Dynamics, Mecas ESI, Toptec Turnov.

Více na: www.youtube.com/user/EFMconference

 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014
Katedra výrobních systémů pořádala  ve dnech 20.-21. listopadu již 8. ročník mezinárodní konference

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014 („Výrobní systémy dnes a zítra“), která tradičně poskytuje prostor pro setkávání odborníků různých profesí a výměnu jejich zkušeností. Letošní ročník byl zaměřen na řízení údržby. Konference se zúčastnilo cca 50 účastníků zejména z výrobní sféry. S příspěvky vystoupili např. zástupci firem Magna Exteriors & Interiors Bohemia s.r.o. Liberec, BOS Automotive Products CZ s.r.o. Klášterec n. O., ABB s.r.o. Jablonec n.N. či DZ Dražice. Přednášky byly doplněny workshopem na téma Risk management/RCM a představením SW nástroje AviX.

 

The concept of fully variable  hydraulic valve train with emphasis for new approaches in air mass flow control for SI-enginec

Dne 26. listopadu navštívil strojní fakultu prof. Jörn Getzlaff, děkan Fakulty dopravní techniky Západosaské univerzity ve Zwickau (WHZ). Při této příležitosti prednesl přednášku na téma "Vývoj hydraulicky ovládaných ventilů spalovacího motoru". Vývoj probíhá na WHZ v úzké spolupráci s průmyslem. Profesor Getzlaff shrnul aspekty, které vedou k nutnosti variabilního ovládání ventilů a detailně popsal postup a logický sled operací vývoje. Představil také první prototyp hlavy motoru s hydraulicky ovládanými ventily. Přednáška se nesla v přátelském duchu za účasti zejména studentů doktorského studia.


Opustil nás pan Ing. Miroslav Kumpošt

Fakulta strojní ztrácí v zesnulém vynikajícího kolegu, odborníka a všestrannou osobnost. Roman Kumpošt působil na VŠST-TUL více než 40 let.

Čest jeho památce!