Fakulta uspěla v kreditové mobilitě

11/ 7 2017

V rámci výzvy KA 2017 byly podpořeny 3 mezinárodní projekty.

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu v rámci klíčové aktivity KA107 – mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi. Přednostně jsou podporovány především mobility směrem do programových zemí, tzn. směrem "do Evropy". Finanční podpora může být přidělena na studijní pobyty studentů v délce 3 až 12 měsíců a na mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce.


Fakulta strojní podala v rámci výzvy 2017 celkem 3 projekty na mezinárodní kreditovou mobilitu se třemi partnerskými zeměmi.


Kanada – ČR

Projekt Kanada je zaměřen na prohloubení dlouhodobé spolupráce s partnerskou institucí FS TUL – Conestoga College v Kitchener, Ontario, spočívající především ve zvýšení atraktivnosti studijního prostředí fakulty strojní pro studenty z Kanady. Projekt navazuje na dlouholetou spolupráci obou institucí. Projekt bude probíhat od druhé poloviny roku 2017 do první poloviny roku 2019. Mezi podpořené aktivity patří in-coming studentské i zaměstnanecké mobility a rovněž out-going zaměstnanecké mobility z pohledu FS. Spolupráce upevní mezinárodní rozměr studia na FS i Conestoga College, dalším dopadem bude rovněž transfer zkušeností v oblasti kooperativního vzdělávání mezi institucemi. Projekt rovněž nabízí možnost rozšíření spolupráce mezi EF a Conestoga College School of Business and Hospitality.
Realizace projektu: 2017 – první polovina roku 2019.

 

Vietnam – ČR

Projekt Vietnam navazuje na pozitivní dlouholetou zkušenost ze spolupráce FS TUL s Nha Trang University, která existuje již od roku 2006. Projekt usiluje o pokračování spolupráce především realizací příjezdů studentů i akademiků z Vietnamu na FS TUL a recipročně vysláním studenta i akademického pracovníka FS do Nha Trang University. Realizací projektu se přispěje rovněž ke zvýšení technické odbornosti přednášek a technického vzdělání obecně na partnerské univerzitě a udržení tak dobré pozice českého technického vzdělávání ve Vietnamu.
Realizace projektu: 2017 – první polovina roku 2019.

 

Thajsko ČR

Cílem projektu Thajsko je především pokračování a prohloubení stávající spolupráce mezi FS TUL a King Mongkut´s University of Technology North Bangkok, která byla iniciována v roce 2014 stáží dvou PhD studentů z FS TUL. Přínosem projektu bude posílení vzájemných vztahů v oblasti vědecko-výzkumné spolupráce a zejména v oblasti vzájemných výměn studentů doktorského studia a akademických pracovníků. Projekt napomůže rovněž zintenzivnit internacionalizaci FS TUL i díky předpokládaným společným publikacím týmů.
Realizace projektu: 2017 – první polovina roku 2019.