Bakalářské studijní programy

B0715A270008 Strojírenství

FORMA STUDIA: prezenční, kombinovaná

 

Standardní doba studia v bakalářském programu je 3 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent BSP akademický titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

 

Cílem studia je vzdělávání absolventů studijního programu v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství pro různá odvětví průmyslu pro budoucí výkon zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz na nejen tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu.

 

Studenti a absolventi získají znalosti a vědomosti z aktuálního stavu a vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich dosavadní schopnosti a dovednosti, a tedy jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce resp. pokračování v navazujících studijních programech.

 

Absolvent bakalářského studijního programu získá teoretický a také praktický základ z přírodních a technických věd ve formě ucelených a vzájemně provázaných vědomosti v široké oblasti technického vzdělávání pro oblast strojírenství. Absolvent bakalářského studijního programu získá potřebné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, případně pro pokračování v navazujících

magisterských studijních programech.

Charakter studia vede k přípravě a výchově absolventů, kteří mají odpovídající teoretické znalosti a dovednosti a kteří jsou schopni řešit problémy průmyslové praxe.

Absolventi jsou bakaláři, kteří jsou svým vzděláním předurčeni pro uplatnění na trhu práce nejenom v technických pozicích, ale i dalších pozicích pro oblast strojírenství, případně pro navazující magisterské studijní programy.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky přijímacího řízení jsou stejné jako u prezenčního studia. Výuka probíhá v pátek cca 2x měsíčně.

 

STUDIJNÍ PLÁN - B0715A270008 STROJÍRENSTVÍ

B2301 Strojní inženýrství - pouze na dostudování

  • Forma studia - prezenční i kombinovaná
  • Standardní délka studia - 3 roky
  • Absolvent získá akademický titul bakalář - Bc.

Standardní doba studia v bakalářském programu je 3 roky. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent BSP akademický titul "bakalář" - ve zkratce "Bc." uváděné před jménem.

 

Cílem programu je příprava k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství. Fakulta takovým uchazečům nabízí několik studijních oborů.

 

Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín (zejména matematiky, fyziky, chemie, mechaniky) a základů oborů strojního inženýrství (materiály a technologie, konstrukce strojů aj.) rozumí metodám a procesům, jež vedou k řešení úkolů ve strojírenství a strojním inženýrství.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Výuka v kombinovaném studiu probíhá dvakrát měsíčně v pátek a v sobotu.

 

STUDIJNÍ PLÁN - B2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ