Systém vzdělávání - integrita povrchu

Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: prof. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálů
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0037
Interní číslo TUL: 1703
Dotace celkem: 4 688 612
Projekt veden pod: CxI TUL
Doba řešení: 2011-2014

 

Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství - integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a aplikovaných technologií.

 

Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály a aplikační technologie. Jelikož se jedná o velmi komplexní problematiku, je nutné provádět systematické zkoumání a vyhodnocování této problematiky v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit, či se již v současnosti jejím řešením zabývají.

 

Jedním z cílů projektu je transfer vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu, jakož i akademických, vědeckých pracovníků a univerzitních studentů všech tří stupňů.

 

Partnerské instituce:

Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

HOFMEISTER s.r.o.

 

Kontaktní osoby za TUL:

prof. Ing. Petr Louda, CSc.