Technology Agency of the Czech Republic

 

TN01000026 - Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky (2018-2020)
TN01000015 - Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (2019-2020)

TH04020189 - Tepelné nano izolace pro automotive, letectví a kosmonautiku (2019-2022)

TJ02000175 - Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu (2019-2021)

TH04010506 - Robot s paralelním odměřovacím amenem jako alternativa CNC obráběcích center a dalších strojů pro přesné operace (2019-2020)

TH04010506 - Parrallel-mechanism measuring robot arm as an alternative to CNC machining centers and other precision machining (2019-2020)

TH03010378 - Development of a new range of fire pumps for extreme conditions (2018-2020)

TH03010378 - Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek (2018-2020)

TH02020799 - Product development of AlSi5Mg alloy for the automotive industry (2016-2019)

TH02020799 - Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg (2016-2019)

TH01010690 - Development of advanced technology of felt hats making (2015-2017)

TH01010690 - Vývoj progresivní technologie výroby plstěných klobouků (2015-2017)

TA04021338 - Development of a CFD code for the design of desulphurizing equipment (2014-2017)

TA04021338 - Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacích zařízení (2014-2017)

TA03030978 - Research and development of uninterrupted damper (2013-2016)

TA03030978 - Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče (2013-2016)

TA03010663 - Advanced systems for length calibration and surface inspection of end standards (2013-2016)

TA03010663 - Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů (2013-2016)

TA01020231 - An applied research concerned on the increase of the thermal efficiency of the heat exchanger and confirmation of the service conditions in relation to the renewable energy sources (2011-2014)

TA01020231 - Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. (2011-2014)

TA01020313 - Development of the enthalpy heat exchanger air to air (2011-2014)

TA01020313 - Vývoj entalpického výměníku tepla vzduch-vzduch (2011-2014)

TA02020716 - Research of technology ORC with low-volume piston cogeneration units determined for small and waste heat sources (2012-2015)

TA02020716 - Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpadní zdroje tepla (2012-2015)

TA02021332 - The new generation of ecological cutting coolants (2012-2014)

TA02021332 - Ekologické obráběcí kapaliny nové generace (2012-2014)

TA03010492 - Applied multidisciplinary research and development of advanced cooling methods for technological processes (2013-2015)

TA03010492 - Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů (2013-2015)

TA03010852 - The development of progressive cooling systems of moulds for container glass IS machines (2013-2015)

TA03010852 - Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje (2013-2015)

TA03011584 - Development of a new type of flow cytometer for special applications in R&D (2013-2014)

TA03011584 - Vývoj průtokového cytometru se specifickými vlastnostmi pro oblast vědy a výzkumu (2013-2014)

TA04011009 - Research of utility properties and application possibilities of lightweight polymer composites for body construction (2014-2017)

TA04011009 - Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností lehkých polymerních kompozitů pro stavbu karoserie (2014-2017)

TA01010879 - Vývoj prototypu přístroje pro zjišťování primární stability totálních náhrad kyčelních kloubů (2011-2013)

TAo1010879 - The development of device for detecting primary stability of hip replacements (2011-2013)

TA01010946 - Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností polymerních materiálů s přírodními plnivy a nanoplnivy na bázi syntetických a PLA matric (2011-2013)

TA01010946 - Research of the material and manufacturing properties and application possibilities of polymeric materials with natural fillers and nanofillers based on synthetic and PLA matrices (2011-2013)

TA01021601 - Výzkum a vývoj zařízení pro zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí spalovacích motorů přidáním vodíku ve spalovacím procesu (2011-2012)

 

Full R&D&I Project list TA ČR