Strategie rozvoje Vědy / Výzkumu / Vývoje Fakulty strojní TU v Liberci
Příležitosti a výzvy fakulty strojní TU v Liberci k rozvoji vědy / výzkumu / vývoje

Preambule

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci nejstarší vysokoškolská instituce v severních Čechách, na prahu třetího milénia vědoma si skutečnosti, že

Posláním vědy je objevovat zákonitosti platící pro objekty, jež existují. Skrze vědu poznává příroda sama sebe

Posláním vývoje je vytvářet věci nové, dosud neexistující

Výzkum je taková lidská činnost, která na základě vědeckých poznatků a empirických zkušeností nachází cesty, jak efektivně provádět vývojové práce

Věda, výzkum a vývoj mají za cíl nejenom zvyšování blahobytu jednotlivců a společnosti, ale především rozvoj osobnosti člověka

Věda, výzkum a vývoj tvoří nerozlučnou trojici, která patrně jako jediná může nastolit rovnováhu mezi překotně se vyvíjející lidskou společností, jejíž kvalitu určuje dynamika, rozvoj, pokrok, a okolním prostředím, jehož výrazem kvality je naopak ekologická stabilita

Vzdělávání je proces vzájemné interakce členů akademické obce

Vzdělanost jest metou k níž směřují veškeré aktivity akademiků na půdě Alma Mater

...předkládá Strategii rozvoje vědy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Historie

Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní. Do prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů.

Fakulta strojní byla v době svého založení zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil rozšiřoval.

www.tul.cz

Současnost

V současné době studuje na Fakultě strojní TU v Liberci cca 1780 studentů, z toho 200 doktorandů, a působí zde 15 profesorů a 35 docentů na 11 odborných katedrách:

• energetických zařízení www.kez.tul.cz
• aplikované kybernetiky www.kky.tul.cz
• mechaniky, pružnosti a pevnosti www.kmp.tul.cz
• materiálů www.kmt.tul.cz
• obrábění a montáže www.kom.tul.cz
• strojírenské technologie www.ksp.tul.cz
• sklářských strojů a robotiky www.ksr.tul.cz
• částí a mechanizmů strojů www.kst.tul.cz
• textilních a jednoúčelových strojů www.kts.tul.cz
• vozidel a motorů www.kvm.tul.cz
• výrobních systémů www.kvs.tul.cz

Vědeckovýzkumná a odborná činnost je nedílnou součástí a dominantní aktivitou akademických a výzkumných pracovníků a zásadně se podílí na profilu Fakulty strojní TU v Liberci. Základní a zejména aplikovaný výzkum a vývoj jsou směrovány do oblastí, které svým obsahem odrážejí odborné zaměření jednotlivých kateder.

V oboru strojírenská technologie a materiály se výzkum zaměřuje na studium teplotních polí forem a odlitků, sledování jejich vlivu na vlastnosti a jakost odlitků, výzkum struktury litin a slitin hliníku, optimalizaci podmínek pro zpracování plastů, optimalizaci procesů obrábění. Tvorbu a hodnocení povrchových úprav, výzkum tenkých vrstev, vývoj nových materiálů.

V oborech aplikovaná mechanika a konstrukce strojů a zařízení je výzkum zaměřen do oblastí: mechanika tekutin/turbulence, vizualizace LDA, CTA anemometrie, přenos tepla a hmoty, vibroizolace soustav, interakce člověk - stroj, výzkum mechanických vlastností anizotropních materiálů, podvozky autonomních mobilních robotů, biomechanika v souvislosti s užitím sportovní výzbroje, stavba řízených dynamických systémů, plynové vozidlové motory, ekologické vlastnosti motorů vozidel, hydrostatické převody a mechanismy pro dopravní stroje, stavba mechanismů a uzlů textilních strojů, nové struktury jednoúčelových a textilních strojů, pohony obráběcích strojů, zařízení pro bezkontaktní digitalizaci a rychlé modelování, robotizovaná manipulace s výrobky a adaptivní uchopovací hlavice s proměnnou strukturou uchopení, optimalizace sklářských strojů a forem, optimalizace energetických strojů a procesů s důrazem na snížení energetické náročnosti a uplatnění ekologických aspektů, získávání tepla z odpadních médií, syntéza a diagnostika strojů a mechanismů.

V oborech výrobní systémy a procesy se odborná činnost zaměřuje na projektování výrobních systémů a vývoj moderních simulačních metod, na optimalizaci výrobních procesů, na hledání řešení komplexních problémů výroby v synergii lidí, techniky a organizace, na rozvoj technologie rychlých výrob prototypu (rapid prototyping), na vývoj či modifikace výpočetních metod a automatizačních prostředků pro řešení specifických úloh ve strojírenství, na modelování reálných procesů v průmyslové praxi na základě experimentálně zjištěných dat.

Vize rozvoje Fakulty strojní TU v Liberci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje

Výzkumné práce fakulty se budou opírat o silnou výzkumnou základnu, která je vždy nezbytnou zárukou dlouhodobé perspektivy komplexu výzkumných a vývojových prací fakulty.

Jednotlivé výzkumné týmy budou aktivně vstupovat do více-oborových výzkumných projektů v rámci univerzity, České republiky, Evropské unie i do projektů celosvětových.

Fakulta bude přitažlivým pracovištěm pro doktorandy z českých i zahraničních univerzit.

Fakulta bude ve výzkumných projektech spolupracovat s odborníky z oblasti technických, přírodních i humanitních věd, vědoma si komplikovaných dopadů techniky na celou lidskou společnost.

Fakulta bude výzkumným pracovištěm s rozvinutou infrastrukturou na standardní mezinárodní úrovni.

Strategie rozvoje vědy, výzkumu, vývoje Fakulty strojní TU v Liberci

Je otevřeným dokumentem, který

• odráží proces diskusí nad směrováním Fakulty strojní v oblasti vědy, výzkumu a vývoje „VVV Fakulty strojní TU v Liberci“ (VVV FS TUL)
• hodnotí příležitosti FS TUL k rozvoji vědy, výzkumu a vývoje
• vymezuje nosné směry vědy, výzkumu a vývoje FS TUL
• je nabídkou VVV směrů FS TUL pro mezifakultní, národní a mezinárodní spolupráci výzkumných týmů
• je nabídkou VVV směrů FS TUL pro spolupráci s průmyslovou a podnikatelskou sférou
• definuje klíčové faktory, potřeby a opatření k dosažení a naplnění Dlouhodobého záměru vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006–2010 Fakulty strojní v Liberci
• je podkladem pro akční plán projektů pro naplnění opatření pro rozvoj VVV FS TUL

Vychází z / a navazuje na rozvojové dokumenty

• Dlouhodobý záměr Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci
• Dlouhodobý záměr Technické univerzity v Liberci
• Dlouhodobé základní směry výzkumu České republiky
• Národní inovační politika České republiky na léta 2005 - 2010
• Lisabonská strategie
• Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
• Strategie rozvoje Libereckého kraje

Současný stav VVV Fakulty strojní TU v Liberci

Páteř výzkumu na FS TUL je v současné době tvořena výzkumným záměrem a čtyřmi výzkumnými centry, na kterých Fakulta strojní spolupracuje s dalšími výzkumnými pracovišti v ČR:

• Výzkumný záměr „Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem” (do r. 2011)
• Výzkumné centrum TEXTIL II (do r. 2009)
• Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie (do r. 2009)
• Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II (do r. 2009)
• Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství (do r. 2009)

Významnou roli dále představují projekty GAČR a MPO. Objem finančních prostředků, které fakulta získala prostřednictvím grantů, se za posledních 5 let téměř zdvojnásobil.

Významný je i nárůst neveřejných prostředků na výzkumnou činnost. Dobré výsledky dosahuje fakulta tradičně v oblasti vývoje v rámci hospodářské činnosti.
Nedostačující je účast fakulty v mezinárodních projektech.

Objem finančních prostředků na VVV činnost

Příležitosti a výzvy Fakulty strojní TU v Liberci k rozvoji vědy, výzkumu a vývoje

Silné stránky

• tradice, solidní experimentální základna a kvalifikační struktura
• úzké kontakty na výzkumná pracoviště a na podnikovou sféru v ČR
• příliv mladých nadějných pracovníků, absolventů doktorského studia
• zapojení studentů do VVV činnosti
• výhodná geografická poloha v rámci Euroregionu Nisa a v rámci Evropy

Slabé stránky

• nedostatečné vybavení učeben a laboratoří
• nedostatek finančních zdrojů na investice a vybavení laboratoří a dílen
• vysoký věkový průměr nejkvalifikovanějších pracovníků
• nízká jazyková vybavenost zaměstanců fakulty
• nízká účast v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu
• nedostatečná mobilita pedagogů a studentů
• nedostatečná podpora kvality řízení a administrativy VVV

Naděje, příležitosti

• členství v EU a zlepšení podpory VVV, možnosti spolupráce se zahraničními institucemi, přesun výzkumu a vývoje ze západní Evropy do ČR
• výstavba nových laboratoří a zlepšení vybavenosti stávajících laboratoří
• zájem průmyslových podniků o spolupráci
• překonávání jazykových barier formou zahraničních stáží
• investice do HI-TECH technologií v laboratořích

Hrozby

• nedostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu na vědu a výzkum
• odchod kvalifikovaných a vzdělaných klíčových lidí do soukromé sféry a do zahraničí
• nedostatek studentů technických oborů
• přetížení akademických pracovníků administrativou › absolutně i relativně stále méně času na tvůrčí a výzkumnou činnost

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci

• výrazný rozvoj VVV činnosti s cílem dosahovat dobrých výsledků a vyšších výkonů ve srovnání s výkony činnosti pedagogické
• výstavba nových laboratoří pro fakultní pracoviště a vybavení novou technikou na srovnatelné úrovni se světem
• mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie a dalších zemí, především vyšší podíl výzkumných činností a účast na projektech EU, ERA
• motivace akademických pracovníků k získávání VVV projektů a grantů
• podpora spolupráce kateder a všech jejích pracovníků s výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky
• zvýšení mobility akademických pracovníků a studentů mezi ústavy Akademie věd ČR, resortními výzkumnými pracovišti a pracovišti výzkumu a vývoje v podnikové sféře
• podpora zapojení studentů doktorských a magisterských studijních programů do výzkumných projektů
• zvýšení podílu mladých vědeckých pracovníků zapojených do významných projektů
• orientace VVV činnosti jednak na výsledky ve formě patentů, realizovaných děl, nových materiálů a technologií a jednak na výsledky ve formě kvalitních publikací v prestižních časopisech a na významných konferencích
• podpora aplikace výsledků VVV a odborných prací vyúsťujících do spolupráce s průmyslovými podniky (společné projekty MŽP, MPO)
• směrování VVV fakulty do oblastí nových produkčních technologií, ekologických zdrojů energie, nanotechnologií a nových konstrukčních řešení s ohledem na interakci „člověk a stroj“

Klíčové faktory pro rozvoj vědy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní TU v Liberci

Lidé

Nejvýznamnějším faktorem každé instituce, obecně pro jakoukoli činnost, jsou lidé. Klíčovými osobami vědecko-výzkumných týmů jsou docenti a profesoři. V případě FS TUL je možno konstatovat, že kvalifikační struktura akademických pracovníků je na dobré úrovni. Za problematickou je možno označit věkovou skladbu, ale vzhledem k vysokému počtu mladých doktorů lze očekávat jejich brzkou habilitaci a zlepšení tohoto ukazatele. Počet studentů doktorandského studia je silnou stránkou a významným potenciálem pro rozvoj VVV FS TUL. Přesto je třeba posilovat kvalitativní stránku doktorandského studia a to jak z pohledu přípravy budoucích absolventů na akademickou dráhu, tak i s ohledem na jejich vstup do praxe. Je třeba motivovat Ty, kteří hledají příležitost ke svobodné tvůrčí práci, ke svobodnému bádání a k práci se studenty. Lze konstatovat, že lidský potenciál je devizou rozvoje FS TUL.

Myšlenky

Podmínkou rozvoje vědy, výzkumu a vývoje je vědní potenciál. Přirozeným a zákonitým trendem ve výzkumu a vývoji je mezioborový přístup. Nové objevy či směry výzkumu vznikají na rozhraní vědních disciplín. Vědní potenciál fakulty strojní je postaven na tradičních oborech fakulty (viz Současnost) a předpokládá rozvoj nových vědních směrů (viz Strategické směry).

Infrastruktura

Akademické prostředí nesestává pouze z vyjímečnosti myšlenkové, ale mělo by se odrážet i v úrovni materiálního prostředí pracovního, vědeckovýzkumného a studijního.
VVV infrastrukturou se rozumí prostory laboratoří a pracoven akademických pracovníků, přístrojové a strojní vybavení laboratoří, poloprovozů a informační zdroje. Pojem infrastruktura VVV v sobě zahrnuje také promyšlený systém řízení VVV podněcující spolupráci mezi katedrami a s externími institucemi. Do infrastruktury VVV patří i systém administrativní podpory pro přípravu projektů a administraci v průběhu řešení projektů.
Stav infrastruktury FS TUL neodráží potřeby odpovídající VVV úkolům a výzvám
21. století. Vybudování infrastruktury je proto klíčovou podmínkou dalšího rozvoje VVV FS TUL.

Spolupráce

Přirozeným a zákonitým trendem ve výzkumu a vývoji je mezioborový přístup. Nové objevy či směry výzkumu vznikají na rozhraní vědních disciplín (viz Myšlenky). Spolupráce vědeckých týmů se stává podmínkou úspěšné vědeckovýzkumné činnosti. Zatímco v rámci ČR je spolupráce FS TUL na odpovídající úrovni, mezinárodní spolupráce zůstává výzvou do budoucna.

Finanční prostředky

Současný stav je možno definovat jako výrazné podfinancování VVV v ČR (viz Lidé a Myšlenky). Financování VVV je vícezdrojové, neustále se zvyšuje význam disponibilních zdrojů na VVV oproti dotaci na studenta. Klíčovou podmínkou dalšího rozvoje VVV FS TUL je soustavné zvyšování příjmů na vědeckovýzkumnou činnost a orientace na samofinancovatelné projekty.

Strategické směry vědy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní TU v Liberci

Podrobné zaměření vědeckovýzkumné činnosti FS TUL je definováno vědeckovýzkumnými směry jednotlivých kateder (podrobně www.fs.tul.cz ).
Na základě široké diskuse byly položeny základní obrysy společných nosných směrů FS TUL, kterými katedry deklarují zájem na širší spolupráci a hledání společných VVV projektů.

Zaměření a orientování nosných VVV směrů FS TUL koreluje s představami a potřebami České republiky definované Dlouhodobými základními směry výzkumu České republiky.

Materiálové inženýrství

• vývoj nových kovových a nekovových technických materiálů včetně biomateriálů
• nanovrstevné struktury
• materiály s řízenou pevností a otěruvzdorností
• výzkum integrity povrchu strojních součástí
• výzkum nových polymerních materiálů
• kompozity s termoplastickou matricí od nanočástic, přes mikročástice a vlákenné kompozity, geopolymery
• litiny a slitiny na bázi neželezných kovů, vývoj nových formovacích směsí
• rekrystalizační procesy řízené magnetickým polem

Konkurenceschopné stroje a zařízení

• servisní roboty pro speciální aplikace
• nové aplikační užití skla a automatizace jeho výroby
• biomechanika - interakce člověk a stroj
• kombinované elektromechanické systémy v konstrukci strojů
• dynamika strojů a mechanizmů, analýza a optimalizace extrémně namáhaných uzlů
• nové pohonné jednotky
• aktivně řízené podvozky
• hluk a vibrace - vibroizolační systémy, prvky ochrany účastníků silničního provozu, komfortní sedačky
• nekonvenční struktury textilních strojů s uplatněním mechatronických principů
• stavba jednoúčelových strojů a zařízení
• ergonomie a design strojů a výrobků
• aerodynamika staveb, strojů a karoserií automobilů

Technologické a výrobní procesy

• speciální technologie pro zpracování plastů
• progresivní slévárenské postupy
• technologie pro zpracování plechů a kompozitních materiálů
• nové technologií spojování konstrukčních dílů
• tepelné procesy ve slévárenství a ve sklářských výrobních procesech
• vývoj a inovace obráběcích a montážních procesů
• diagnostika výrobních procesů
• tvorba modelů pomocí systému Rapid Prototyping

Akumulace a přenos energií

• obnovitelné zdroje energie
• energetické využití odpadních surovin
• energeticky úsporné vytápění a klimatizace
• exhalace, emisní a imisní analýzy, možnosti snižování škodlivin v ovzduší
• přenos tepla a hmoty ve vazbě na životní prostředí
• výzkum atmosférických jevů
• přenos a akumulace tepla a mechanických energií
• řízení intenzifikačních procesů v tepelné technice

Návrh strategických opatření pro podporu a rozvoj VVV Fakulty strojní TU v Liberci

Návrh strategie rozvoje vědy, výzkumu a vývoje Fakulty strojní TU v Liberci sestává z 10 opatření (OP) nezbytných pro rozvoj VVV FS TUL. Jednotlivá opatření budou rozpracována v realizační projekty v Akčním plánu VVV FS TUL.

OP 1 Podpora a motivace mladých vědců a výzkumníků

Na FS TUL studuje v současné době cca 200 studentů v doktorandském studiu, z toho 110 v prezenčním studiu. Jedná se o významný potenciál mladých vědců a výzkumníků, nejen pro FS TUL, ale i pro průmyslovou sféru. Z důvodů nedostatečných finančních prostředků, ve srovnání s podnikatelkou sférou, se nedaří udržet žádoucí počet mladých vědců na FS TUL.
Je třeba významněji podpořit jazykovou vybavenost doktorandů, zvyšovat mobilitu doktorandů, usilovat o získávání absolventů a mladých vědců z jiných univerzit. Je třeba podnítit i vyšší kvalitu přípravy na vstup do podnikatelské a průmyslové sféry v dovednostech pro týmovou práci, procesního a projektového řízení, zásady podnikání a v dovednostech, které umožní rychlejší a účinnější adaptabilitu v praxi vědecko-výzkumné i podnikatelské. Současně je žádoucí zvýšit počet mladých docentů a profesorů.

Cíl: Roční úspěšné dokončení studia 20 doktorandů. Zajištění odborné praxe doktorandů v průmyslových podnicích nebo na zahraničních institucích. Získání 10 mladých vědců ročně na FS TUL. Zvyšování počtu habilitačních a profesorských řízení mladých akademických pracovníků.

Provázanost: OP 2, OP 3, OP 4, OP 10

OP 2 Vybudování VVV infrastruktury

Podmínkou úspěšného rozvoje VVV FS TUL je odpovídající infrastruktura, tj. odpovídající prostory, vybavení laboratoří, informační zdroje a podmínky viz OP 10. Měřítkem úspěchu se v tomto smyslu rozumí počet výstupů VVV činnosti, tj. počet přijatých patentů, článků v uznávaných mezinárodních časopisech, počet realizovaných inženýrských děl, publikovaných monografií a účast ve výzkumných mezinárodních týmech.

Cíl: Dovybavení, obnova a rozšíření infrastruktury FS TUL na úroveň srovnatelnou s infrastrukturou předních mezinárodních univerzit a regionů EU. Vybudování materiální a organizační základny pro efektivní VVV práci akademických pracovníků.

Provázanost: OP 1, OP 3, OP 4, OP 10

OP 3 Účast v 7. Rámcovém programu EU v období 2007–2013

Rámcové programy EU se stávají páteří VVV podporovaného státy sdíleného evropského prostoru. Umožňují formování relativně velkých VVV skupin sestávajících z univerzit, výzkumných ústavů i soukromých společností. Umožňují víceoborové řešení VVV úkolů, které považují státy EU za klíčové pro svůj znalostní, ekonomický a obecně kulturní rozvoj. Podpora je především směřována na VVV práci a předpokládá vysokou přístrojovou, personální a jazykovou úroveň účastnických týmů. Jednou z podpor pro motivaci a účast FS TUL v 7. RP je vymezení možných společných VVV směrů a ustavení VVV platforem TUL.

Cíl: Vytvářet podmínky a podporovat VVV týmy FS TUL k účasti na řešení společných VVV úkolů v rámci výzev 7. Rámcového programu EU. Připravit VVV týmy FS TUL v rámci VVV platforem. Účast vědeckých týmů FS TUL v 7. Rámcovém programu EU.

Provázanost: s OP 1, OP 2, OP 7, OP 8, OP 9, OP 10

OP 4 Čerpání strukturálních fondů v období 2007–2013

Strukturální fondy jsou finančními nástroji EU, které by měly podpořit prostředí motivující a stimulující VVV a proinovační potenciál. Prostřednictvím operačních programů je možné čerpat prostředky na realizační projekty definovaných opatření na podporu a rozvoj VVV FS TUL.

Cíl: Realizovat projekty pro vybudování kvalitní infrastruktury pracovišť FS TUL. Ustavení kvalitních výzkumných týmů FS TUL. Účast v projektech aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Provázanost: OP 1, OP 2, OP 3, OP 8, OP 10

OP 5 Pokračování a transformace výzkumného záměru Fakulty strojní

Projekt „člověk a stroj“ je nosným společným projektem FS TUL do roku 2011. Předmět výzkumné činnosti výzkumného záměru spočívá v optimalizaci vlastností strojů a zařízení v interakci s novými pracovními procesy z hlediska jejich výkonových parametrů a vysoké jakosti výrobků při současném snižování energetické náročnosti a škodlivých emisí (www.fs.tul.cz/vz/)

Cíl: Úspěšné dokončení projektu v roce 2011. Vytipování nových témat dalších výzkumných záměrů a podání jejich návrhů na MŠMT. Příprava pokračování stávajícího záměru po roce 2011 se zaměřením na:

• Výzkum interakce člověka a techniky třetího tisíciletí
• Zvýšení ochrany, bezpečnosti a komfortu člověka ve vztahu k technice
• Robot, jako nepostradatelný fenomén v 21. století
• Optimalizace ekologických parametrů strojů určují ekonomickou udržitelnost
• Konkurenceschopná a bezpečná energetika

Provázanost: OP 1, OP 2, OP 3, OP 10

OP 6 Transformace výzkumných center

Výzkumná centra umožnila během dosavadní VVV činnosti FS TUL ustanovit erudované výzkumné týmy a soustředit know-how v oborech jejich působení (www.fs.tul.cz). Ukončení projektů ve výzkumných centrech je plánováno na rok 2009. Další pokračování činnosti center se státní podporou není zatím rozhodnuto. V případě ukončení podpory bude FS TUL usilovat o rozvoj výzkumného potenciálu jednotlivých týmů prostřednictvím projektů EU nebo zapojením center do vědeckotechnických parků.

Cíl: Využití potenciálu stávajících výzkumných týmů k dalšímu bádání v příslušných vědních směrech především v rámci ERA.

Provázanost: OP 1, OP 2, OP 3, OP 10

OP 7 Ustavení VVV platforem

Současný VVV systém je založen na multidisciplinárním přístupu, který se mnohdy stává podmínkou pro udržení kvality výzkumu a jeho výsledků. Udržet kvalitu výzkumu a netříštit zdroje na jedné straně a na druhé straně umožnit hledání nových nezařazených směrů a cest je a bude vždy nejobtížnějším úkolem na cestě vědy. Platformy, jako prostředí pro odbornou diskusi a motivaci, prostředí pro spolupráci a mobilizaci výzkumných kapacit, hledání společných témat a nových směrů, jsou vhodným nástrojem rozvoje VVV aktivit FS TUL.

Cíl: Na základě vymezení hlavních VVV směrů FS TUL iniciovat ustavení VVV platformy materiálového a biomedicínského inženýrství a VVV platformy v konstrukčních a technologických směrech v rámci Technické univerzity v Liberci.

Provázanost: OP 1, OP 2, OP 3, OP 5, OP 10

OP 8 Opatření na podporu spolupráce s výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky

Vzájemné působení akademického prostředí a výzkumné a vývojové sféry ovlivňuje kvalitu výzkumných aktivit na FS TUL a iniciuje další rozvoj studijních oborů. Spolupráce s průmyslovými podniky umožňuje lepší přípravu studentů pro jejich uplatnění na trhu práce a současně napomáhá inovačním trendům v průmyslové sféře.

Cíl: Prohloubení spolupráce akademického prostředí s výzkumnou a průmyslovou sférou.

Provázanost: OP 1, OP 6, OP 9

OP 9 Podpora vzniku a zapojení do rozvoje inovačních aktivit a technologických infrastruktur v Libereckém kraji

Významným nástrojem ekonomického růstu Libereckého kraje je podpora rozvoje regionálního inovačního potenciálu. V tomto kontextu může VVV potenciál FS TUL sehrát významnou roli v rozvoji Libereckého kraje. Větší zapojení VVV v praxi je základním atributem znalostní ekonomiky a na druhé straně potřeby a úkoly ekonomiky jsou impulsem pro rozvoj a podporu zejména aplikovaného výzkumu a vývoje.

Cíl: Aktivní zapojení FS TUL do technologických infrastruktur a podpora vzniku nových inovačních podniků.

Provázanost: OP 1, OP 4, OP 6

OP 10 Opatření na podporu kvality řízení a administrativy VVV

Rozvoj vědy, výzkumu a vývoje je podmíněn fungováním podpůrného zázemí lidí administrativního a manažerského typu a technickým zázemím pro tyto činnosti. Vysoké nároky na administrativní činnosti spojené se získáváním finančních prostředků na vědu a výzkum a na průběžnou administraci činností s tím spojených velmi zatěžují akademickou sféru na úkor vlastního bádání.

Cíl: Nastavit systém pro efektivní fungování podpůrného zázemí VVV FS TUL. Najít vnější zdroje a vnitřní rezervy pro zajištění technického zázemí pro podporu a rozvoj VVV FS TUL.

Provázanost: OP 1, OP 2, OP 3, OP 4, OP 5, OP 6, OP 8

Na projektu se podíleli:

Prof. Ing. Petr Louda, CSc. děkan fakulty
Doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc. proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
a zahraniční styky
Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost
Mgr. Zdeňka Machotková tajemnice fakulty
RNDr. Iveta Lukášová koordinace projektu
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld katedra strojírenské technologie
Doc. Ing. František Stuchlík, CSc. katedra materiálu
Doc. Ing. Jiří Unger, CSc. katedra energetických zařízení
Ing. Michal Moučka, Ph.D. katedra aplikované kybernetiky
Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. katedra částí a mechanismů strojů
Doc. Ing. Jan Jersák, CSc. katedra obrábění a montáží
Doc. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D. katedra vozidel a motorů
Doc. Ing. František Novotný, CSc. katedra sklářských strojů a robotiky
Doc. Ing. Jaroslav Beran. CSc. katedra textilních a jednoúčelových strojů
Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. katedra výrobních systémů

Grafické práce Ing. Petr Bíma, www.bima.cz

Publikace byla finančně podpořena Statutárním městem Liberec.


Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Hálkova 6
461 17 Liberec I

www.tul.cz