Historie fakulty

 

V roce 1953 byla v Liberci založena vysoká škola, která nesla název Vysoká škola strojní v Liberci. Výuka byla zahájena 1. října 1953 a do prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů, kteří prošli přijímacím řízením na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze.


Strojní fakulta ČVUT v prvním období účinně podporovala libereckou vysokou školu poskytováním vlastních učitelů i další pomocí. Díky této spolupráci se podařilo položit dobré základy pro rozvoj pedagogické činnosti i vědeckovýzkumné práce.


V roce 1960 byla škola rozdělena na Fakultu strojní a na Fakultu textilní a od tohoto roku nesla název Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). V roce 1990 byla usnesením akademického senátu VŠST a se souhlasem akreditační komise vlády České republiky zřízena Fakulta pedagogická, v roce 1992 potom Fakulta hospodářská pro výchovu odborníků v oblasti ekonomiky, řízení a podnikatelské činnosti a v roce 1994 Fakulta architektury.


Po zřízení těchto nových fakult byla vysoká škola od 1. ledna 1995 přejmenována na Technickou univerzitu v Liberci. V roce 1995 byla také jako šestá ustavena Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií.


Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby. Na fakultě strojní je možné studovat:

  • v bakalářském denním studiu obor strojírenství
  • v inženýrském denním studiu pět studijních oborů: strojírenská technologie, konstrukce strojů a zařízení, výrobní systémy, aplikovaná mechanika a automatizované systémy řízení ve strojírenství
  • v inženýrském dálkovém studiu tři studijní obory: strojírenská technologie, konstrukce strojů a zařízení, výrobní systémy