Legislativa a předpisy

Zákon o vysokých školách


Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy

Vnitřní předpisy TUL

Statut TUL

 

Studijní a zkušební řád TUL

 

Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL

 

Další vnitřní předpisy TUL

 

Vybrané vnitřní normy TUL

Vnitřní předpisy FS TUL

Statut Fakulty strojní TUL

Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL

 

Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL

 

Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní TUL

 

Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TUL

Stipendijní řád pro studenty Fakulty strojní TUL

 

Stipendijní základ na Fakultě strojní TUL pro akademický rok 2021/2022
 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TUL

Směrnice a opatření děkana FS TUL

04/2019
Směrnice děkana pro stanovení výkonů pracovišť

 

01/2019

Směrnice děkana - Zásady tvorby a čerpání prostředků z FOM FS TUL

 

02/2019
Směrnice děkana - Úhrada nákladů na SZZ, SDZ, ODP, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

03/2018

Směrnice děkana - Organizace studia v doktorských studijních programech

 

02/2018

Podmínky pro postup studentů bakalářských a magisterských studijních  programů Fakulty strojní TUL do 2. semestru studia

 

01/2018

Směrnice děkana - Organizační řád Fakulty strojní TUL

 

01/2014

Směrnice děkana o uznání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia

 

03/2015

Směrnice děkana o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí


01/2017
Směrnice děkana o propůjčení titulu "Fakultní škola Fakulty strojní TUL"

 

02/2017
Směrnice děkana - Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v Bc a Mgr studijním programu

 

03/2017
Směrnice děkana o přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů

 

05/2017
Směrnice děkana - Opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje FS TUL - na dostudování

 

06/2017
Směrnice děkana - O stanovení maximálního počtu kvalifikačních prací

Příkazy a opatření děkana FS TUL

01/2021
Příkaz děkana o použití nákladového koeficientu pro rok 2021

 

01/2014

Opatření děkana vymezující rozsah činnosti, řízení hospodaření a vnitřní správu fakulty tajemníkem fakulty

 

01/2014

Příkaz děkana o vyplácení mimořádných stipendií studentům Bc a navazujícího Mgr studijního programu

Pravidla habilitačních a profesorských řízení

Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Orientační požadavky pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů na FS TUL

Další předpisy a pravidla FS TUL

Studentská grantová soutěž

 

Požadavky na publikační činnost pracovišť FS TUL na roky 2020-2022