Legislativa a předpisy

Zákon o vysokých školách


Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy

Vnitřní předpisy TUL

Statut TU v Liberci

 

Studijní a zkušební řád TU v Liberci

 

Další vnitřní předpisy TU v Liberci

 

Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL

Statut FS TUL a řády FS TUL

Statut Fakulty strojní TU v Liberci

Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci

Stipendijní řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci

 

Stipendijní základ na Fakultě strojní TU v Liberci pro akademický rok 2018/2019
 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci

Vyhlášky a směrnice děkana FS TUL

Směrnice děkana pro stanovení výkonů pracovišť

 

01/2018

Směrnice děkana - Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

 

01/2014

Směrnice děkana o uznání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia

 

03/2015

Směrnice děkana o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí


01/2017
Směrnice děkana o propůjčení titulu "Fakultní škola Fakulty strojní TU v Liberci"

 

02/2017
Směrnice děkana - Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v Bc a Mgr studijním programu

 

03/2017
Směrnice děkana o přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů

Směrnice děkana o přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů - účinná od 1.9.2018

 

04/2017
Směrnice děkana - Podmínky pro postup studentů bakalářského a nenavazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní TU v Liberci do 2. semestru studia

 

05/2017
Směrnice děkana - Soubor opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci

 

06/2017
Směrnice děkana - O stanovení maximálního počtu kvalifikačních prací

Příkazy a opatření děkana FS TUL

01/2014

Opatření děkana vymezující rozsah činnosti, řízení hospodaření a vnitřní správu fakulty tajemníkem fakulty

 

01/2014

Příkaz děkana o vyplácení mimořádných stipendií studentům Bc a navazujícího Mgr studijního programu

Další předpisy FS TUL

Studentská grantová soutěž

Akademický senát FS TUL

Volební řád AS FS TUL

 

Jednací řád AS FS TUL

Pravidla habilitačních a profesorských řízení

Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Orientační požadavky pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů na FS TUL