Červen 2021

10/ 6 2021

výběr

 

Kulatý stůl projektu iNETME
Dne 4. června 2021 proběhlo on-line setkání u kulatého stolu zástupců strojních fakult VUT v Brně, TUL, ZČU v Plzni a některých výzkumných institucí ČR, setkání proběhlo v rámci projektu International NET for Mechanical Engineering. Cílem setkání bylo sdílení novinek z oblasti mezinárodních projektů. Byl představen IS Grantomat, který VUT v Brně vytvořilo pro zprávu projektů a projektových výzev. Diskutována byla iniciativa European Universities (https://ec.europa.eu/…_en) a asociace CESAER (https://www.cesaer.org/), které sdružují desítky univerzit z celé řady států. Zmíněn byl také gender equality plan (GEP), od r. 2022 požadovaný pro účast v projektech Horizon Europe.

 

Setkání prezidentkou TH Wildau, Spolková republika Německo

Dne 7. června  se uskutečnila online schůzka s prezidentkou TH Wildau a dalšími zaměstnanci této univerzity. Za Fakultu strojní se setkání zúčastnili proděkan prof. Karel Fraňa a Ing. Marcela Válková. Zahraniční oddělení TH Wildau reprezentovali Dr. Schubert, Head of International Office a Simon Devos, Incoming students. V rámci přednášky byly představeny studijní programy na FS a rovněž byla diskutována možnost spolupráce ve vzdělávacích a vědeckých projektech. Online setkání se uskutečnilo pod záštitou prezidentky TH Wildau a rektora a prorektora TU v Liberci. Kromě FS se jednání zúčastnili i zástupci EF.

V rámci setkání byly vzájemně představeny univerzity, zázemí pro zahraniční studenty, možnosti studia zahraničních studentů na TUL a TH Wildau. Toto úvodní setkání by mělo vést k založení aliance univerzit vedoucí k posílení a rozšíření oblastí vzájemné spolupráce, tzv. European Neighbours Initiative 

 

Setkání akademické obce FS TUL

Dne 9. června proběhlo setkání akademické obce, na které byl představen Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL na období 2021-2025 s výhledem do roku 2030.

 

Slavnostní promoce

Dne 11. června převzal z rukou rektora jmenovací dekret nový docent a 6 doktorů.
doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.
Ing. Pavel Bartoníček

Ing. Jan Kracík

Ing. Su Le Van

Ing. Vu Nguyen Van

Mgr. inz. Michal Marek Szczypinski

Ing. Tomáš Zvolský

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

 

CZEDUCON 2021

Ve dnech 15. až 17. června se konal již 3. ročník Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021 s podtitulem (Ne)připraveni na změny? Letošní ročník se konal virtuálně a za fakultu se zúčastnila Ing. Válková. Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace VŠ. Hlavní témata Fóra CZEDUCON 2021 byly: Krizový management, Erasmus+ v novém, Nové priority internacionalizace, Strategické řízení a Budování kapacit.

 

Zasedání Akademického senátu FS TUL
Dne 16. června se konalo zasedání AS FS TUL. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Strategického záměru FS TUL do roku 2025 s výhledem do roku 2030.

 

Společnost 4.0 - Sociální dopady a výzvy
Dne 22. června se konal první semináře z cyklu společenskovědních seminářů pro doktorandy FS TUL. Úvodní seminář dr. Michala Trčky se zabýval interdisciplinární analýzou postindustriální společnosti, konceptem společnosti 4.0, sociálními dopady moderních technologií, hodnotovým rozměrem a kulturní strategií. Zaměřil se na tematiku Průmyslu 4.0. Ať už se jedná o digitalizaci či jiné oblasti, je evidentní, že svět prochází transformací, která zásadním způsobem mění jeho podobu. V přehledové byl nastíněn aktuální – z perspektivy filozofie, sociologie a politologie – pohled na vědu a techniku a zasadil je do širšího společenského kontextu. Dále byly uvedena tematika interdisciplinárních analýz postindustriální společnosti, koncept společnosti 4.0, sociální dopady moderních technologií, nebo jejich hodnotový rozměr. Jak jsou tyto fenomény ovlivněny kulturními strategiemi nebo jak jsou provázány s mezinárodní politikou? Tyto a jiné otázky a vybrané odpovědi byly součástí prvního setkání.

Další z cyklu se uskuteční na podzim.

 

13. ročník SVOČ TUL
22. června proběhla již tradičně soutěž ve Studentské vědecké odborné činnosti.

 

Za naši fakultu byli oceněni:

V sekci Strojírenství

1. Bělík Jan (NMSP): Zkušební zařízení pro převodovky vrtulníku skyspotter 150

2. Jarkovský Tomáš (NMSP): Systém pro bezkontaktní měření geometrie čelních automobilových skel

3. Ďuračka Ondřej (BSP): Nanášecí zařízení jemných částic na přízi obsahující nanovlákna

 

V sekci Mechatronika
2. Jelínek Jiří: Aplikace pro výpočet seřízení PID regulátorů pro zařízení s OS Android

 

Poděkovájní dalším účastníkům z naší fakulty:

Vojtěch Ondráček (BSP)

Jan Matyáš (BSP)

Lukáš Vávra (NMSP)

Jakub Ježek (DSP)

Hubert Odstrčil (NMSP)

Veronika Truxová (DSP)

Jan Novák (NMSP)

Khramenkov Mikhail (DSP)

 

Návštěva z BTU Cottbus-Senftenberg

Ve dnech 20. až 22. června navštívili naši fakultu zástupci BTU Cottbus-Senftenberg prof. Dr. Sylvio Simon, proděkan pro studijní záležitosti, a B.Eng. Pascal Fritzsche, odborný asistent. Cílem návštevy bylo jednání jednání s akademickými pracovníky fakulty o současné a budoucí spolupráci. Pobyt byl finančně podpořen z Fondu mobilit FS TUL.

 

3D STAR tisková konference - představení vyvinutého zařízení a technologie
24. června se konala tisková konference na Kloknerově ústavu ČVUT v Praze za přitomnosti řešitelů z TUL. Naši fakultu zastupoval Ing. Petr Zelený, Ph.D., hlavní řešitel projektu.

 

Rektor jmenoval nového docenta
Dne 30. června převzal z rukou rektora TUL jmenovací dekret doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

 

A je to za námi....
Ve dnech od 22. června do 1. července probíhaly na naší fakutě státnice. Závěrečnou práci úspěšně obhájilo a státní závěrečnou zkoušku vykonalo 5 studentů bakalářského studia a 59 studentů magisterského studia.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojní inženýrství budou probíhat v září 2021.