Květen 2013

21/ 5 2013

výběr

 

Emissionsbilanzen der Energieketten - Potenziale für nachhaltige Mobilität

Další z řady přednášek zahraničních profesorů uspořádala katedra vozidel a motorů 14. května. Na téma Bilance emisí energetických řetězců - Potenciály pro udržitelnou mobilitu přednášel dr. Jens Hadler ze společnosti APL Automobil -Prüftechnik Landau GmbH , který pracoval jako vedoucí vývoje agregátů Volkswagen AG, Wolfsburg. V úvodní části přednášky byl uveden globální vliv dopravy na tvorbu emisí. Druhá část přednášky se zabývala rozborem možnosti úprav spalovacích motorů vedoucí ke snižování škodlivých emisí. V závěru proběhla diskuse studentů s přednášejícím a nabídka odborných zahraničních stáží.

 

Řešení technických zadání pomocí metodiky TRIZ

První ze souboru přednášek určených pro doktorandy uspořádala katedry částí a mechanismů strojů dne 13. května. Metoda TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních Zadání) vznikala studiem patentů a následným zobecňováním úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná invenční řešení byla a jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných řešitelských postupů. Poznání těchto postupů zvyšuje jak efektivitu studia techniky, tak zdokonalování techniky v praxi. Metoda TRIZ umožňuje jak nalezení správné formulace zadání z nejasné situace, tak řešení těchto zadání s využitím unikátních silných řešitelských nástrojů vlastní metody. Studenti byli seznámeni s novým systematickým přístupem řešení složitých technických problémů, kterých lze využít při řešení disertačních prací, projektů apod. Dále byli seznámeni se softwarem Goldfire Inovator, kterého lze na TUL využít jak při zpracování rešerší disertačních prací, tak při řešení konkrétních technických úloh.

CREATex - excelence v metodách systematické krea tivity na makro - i mikro - úrovni.

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0321

 

Katedra energetických zařízení pořádala týdenní exkurzi

Ve dnech 13.-17. května se uskutečnila každoroční exkurze pro studenty. V letošním roce navštívilo 22 studentů v rámci exkurze Aerodynamickou laboratoř v Novém Kníně (pracoviště Ústavu termomechaniky AVČR), Ecomodula Písek (dřevostavby nové generace), ZVVZ Milevsko (dodavatel zařízení pro ekologii), Městskou elektrárnu Písek, malou vodní elektrárnu Vydra, Vchynicko-Tetovský plavební kanál, VoVodní elektrárnu Orlík, Odpady Písek (energetické využití skládkového plynu) a jadernou elektrárnu Temelín.


Schválena výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2012

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci schválil bez připomínek na svém 13. zasedání 15. května.

 

Setkání absolventů naší fakulty po padesáti letech

V sobotu 18. května proběhlo setkání spolužáků, kteří absolvovali fakultu strojní v roce 1963. Tehdy promovalo celkem 128 inženýrů strojařů a dvě inženýrky strojařky.

 

International Conference Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery

V termínu 20.-22.května se konala první mezinárodní konference pořádá katedrou mechaniky, pevnosti a pružnosti.

 

Zasedala Vědecká rada Fakulty strojní

Dne 15. května se konalo řádné zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci.

 

5. ročník SVOČ

Dne 28. května se uskutečnil již 5. ročník technické sekce SVOČ na TUL. V kategorii strojírenství byli oceněni Martin Franc, Josef Vašata, Radovan Kovář, Milan Kubík a Kateřina Horáková.
Blahopřejeme!

 

Akademický senát fakulty diskutoval o plnění dlouhodobého záměru fakulty

Předmětem 14. zasedání AS FS TUL dne 29. května bylo plnění dlouhodobého záměru fakulty a diskuse nad budoucí strukturou fakulty.

 

Katedra vozidel a motorů pořádala exkurzi pro studenty

V termínu 27.-29. května zorganizovala katedra pro své studenty 2. ročníku bakalářského studia a 4. ročníku inženýrského studia exkurzi do několika podniků. Ve firmě ROBERT BOSCH, spol. s r.o. v Českých Budějovicích se studenti seznámili s historií firmy, absolvovali odborné přednášky na téma emise dieslových motorů, minimalizace emisí, funkce DNOX, varianty systému, posuzování vlivu změn výrobku na jeho funkci, APM: aktivní elekronický plynový pedál ve vozidle a zajištění kvality v automobilovém průmyslu (APQP/PPAP/Change Management) a absolvovali prohlídku závodu.

Cílem druhého dne byla exkurze ve firmě TOS VARNSDORF a.s. Historie a současnost, výrobní sortiment firmy, prohlídky obráběcích strojů, montáže obráběcích strojů a měřicího střediska firmy naplnily program druhého dne. Třetí den byl završen exkurzí podniku ŠKODA Auto, a.s. v Mladé Boleslavi – prohlídkou Škoda Auto Muzea, prohlídkou závodu – montáže vozů, motorárnou a „převodovky“, svařovnou a lisovnou. Exkurzi absolvovalo 15 studentů.

 

Dohoda mezi FS TUL a Conestoga College Institute of Technology and Applied Learning

Fakulta strojní a Conestoga College Institute of Technology and Applied Learning (CCITAL) ve městě Kitchener (Ontario) podepsaly v květnu 2013 Dohodu o výměně studentů a výzkumné a akademické spolupráci.

 

Opustil nás doc. Ing. Josef Krebs, CSc.

Fakulta strojní a katedra strojírenské technologie ztrácí v zesnulém vynikajícího kolegu, odborníka a především dobrého a poctivého člověka.

Čest jeho památce!

http://www.fs.tul.cz/cz/informace-o-fakulte/vyrocni-zpravy/