Září 2013

9/ 9 2013

výběr

 

Na KMT pořízen nový elektronový rastrovací mikroskop

Jedná se o vysokovakuový mikroskop TESCAN VEGA SHB s energiově disperzní analýzou (EDS) od firmy Oxford s čipem o velikosti 20 mm2, určený zejména pro vodivé vzorky.

 

9.-12. září
Letní škola mechaniky tekutin - 2. ročník
Letní škola byla určena studentům vysokých škol, akademickým pracovníkům a všem odborníkům, kteří chtějí oživit staré anebo získat nové znalosti v oblasti mechaniky tekutin.

Přednášky zaštiťovali významní odborníci v dané problematice: z Ústavu Termomechaniky AV ČR, v.v.i. prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. na téma matematického modelování turbulentního proudění a modelování turbulentního proudění s přenosem tepla a Ing. Jan Hrubý, CSc. na téma nerovnovážných fázových přechodů. Ing. Milan Jirsák, CSc. z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. přednášel o práci s mezněvrstvovými tunely. Ing. Miloš Müller, Ph.D. z TUL seznámil účastníky s fenoménem kavitace a RNDr. Petr Salač, CSc. (také z TUL) ukázal problematiku mechaniky tekutin z pohledu matematiky.

Semináře pak vedli: Ing. Matěj Forman, Ph.D. z Mecas ESI (seminář OpenFOAM) a tým prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc. z FM TUL (seminář pokročilých měřících metod). Přestože přednášky a odborné semináře probíhaly v češtině, účastníci byli nejen z ČR, ale i Slovenska, Francie a Vietnamu a bylo jich 47. První večer nechyběl ani zahajovací večírek, tzv. neformální setkání účastníků, s pečeným selátkem. Protože se Letní škola setkává se stále větším zájmem studentů, ale i pracovníků z průmyslu, je naplánován na rok 2014 další ročník. Za organizátory Petra Dančová a Tomáš Vít.

 

10.-12. září
54. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů
Setkání odborníků z univerzit, výměna zkušeností a poznatků ve výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti oboru částí strojů.

 

16.-17. září
Potential Application of Plasma and Nanomaterials
Konference o využití nanomateriálů a plazmových úprav povrchů materiálů především v medicínských aplikacích.

 

23.-25. září
Letní škola kmitání mechanických soustav - 1. ročník

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti uspořádala ve školícím středisku Troskovice Letní školu kmitání mechanických soustav. Přednášky letní školy byly rozloženy do tří dnů. Celkem 20 studentů z oboru aplikovaná mechanika, konstrukce stojů a zařízení si vyslecholo odbrné přednášky a mělo možnost dikutovat s přednášejícími: Ing. Antonín Skarolek, Ph.D. (TUL) – Teoretický úvod do mechaniky kmitání; Ing. Michal Hajžman, Ph.D. (ZČU, Plzeň) – Rotorová dynamika; Ing. Antonín Dvořáček (ITS solution s.r.o., Praha) – Využití MKP při řešení komplexních úloh; prof. Emmanuel Foltete (Université de Franche Comté, Besancon, Francie) – Spolehlivost analýz dynamických systémů; Ing. Pavel Švec, Ph.D. (Kistler s.r.o., Praha) – Snímačová technika a experimentální modální analýza.

Akce měla velký ohlas a katedra KMP již zvažuje uspořádání dalšího ročíku, společně s Českou společností pro mechaniku a se Západočeskou Univerzitou v Plzni. Přínosem nad rámec plánovaného je vytvořený rozsáhlý výukový materiál.

 

Vyhlášena volba děkana FS TUL na roky 2014-2018

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci schválil na svém 16. zasedání dne 29. září harmonogram volby děkana na funkční období 2014-2018.

 

50 let katedry sklářských strojů a robotiky

V roce kulatého výročí založení 60 let VŠS-TUL slaví také Katedra sklářských strojů a robotiky FS TUL, která byla ustavena o deset let později.

"S výukou strojních inženýrů, specialistů pro sklářský průmysl, bylo započato v zimním semestru školního roku 1961-62. K tomu účelu byla z iniciativy doc. Ing. Jaroslava Charváta, CSc. zřízena specializace Sklářské stroje a zařízení skláren na tehdejší Katedře technické mechaniky, kde se ke studiu přihlásilo prvních 15 studentů. V roce 1963 byla zřízena samostatná Katedra sklářských strojů a technologie skla a ve stejném roce promovali první absolventi. Zakladatelem a historicky prvním vedoucím katedry se stal prof. Ing. Dr. techn. František Kotšmíd", vzpomněl pro odborný časopis Sklář a keramik současný vedoucí katedry doc. Ing. František Novotný, CSc.

Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie věnoval historii a současnosti naší katedry významnou část čísla 9-10/2013.