Listopad 2013

26/ 11 2013

výběr

 

Zveřejněny návrh kandidátů na funkci děkana na funkční období 2014-2018

Akademický senát FS TUL obdržel v řádném termínu tři návrhy kandidátů. Všechny návrhy splnily náležitosti podání. O funkci děkana se budou ucházet: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

 

doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - životopis

Volební program


prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld - životopis

Volební program


doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. - životopis

Volební program

 

Veletrh vzdělávání v Moskvě

Ve dnech 7.-9. září probíhal veletrh vzdělávání "Obrazovanie i kariera 2013". TUL byla zastoupena FS a FT na společném stánku s Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu UK.

 

Veletrh studijních příležitostí v Kyjevě

Ve dnech 14.-16. listopadu 2013 se pod záštitou Českého domu v Kyjevě konal Veletrh studijních příležitostí, v rámci kterého vysoké školy z celého světa propagují možnosti vysokoškolského studia pro uchazeče ze středních škol z Ukrajiny. V rámci veletrhu byly organizovány prezentace českých vysokých škol s nabídkou studia. TU v Liberci byla na veletrhu zastoupena Larysou Ocheretnou z FT a Marcelou Válkovou z FS.

 

Experimental fluid mechanics 2013

Ve dnech 19.-22. listopadu 2013 se konal v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře 8. ročník mezinárodní konference pořádaný katedrou energetických zařízení. Konference byla zaměřena na výzkum v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky, biomechaniky a techniky prostředí. Letos se zúčastnilo 160 vědeckých pracovníků z univerzit, akademií věd a výzkumných center z 23 zemí, včetně zástupců českých i zahraničních průmyslových podniků. Zahraniční účastníci ze zemí EU, ale také např. z Mexika, Japonska, Číny, Taiwanu, Austrálie, Venezuely, Egypta, Iránu, Indie nebo Ruska. Poměr zahraničních a českých účastníků byl 70 ku 30 %. Všechny příspěvky z minulých ročníků konference jsou zařazeny do prestižní databáze ISI – Web of Knowledge společnosti Thomson Reuters, čímž se konference řadí k nejvyhledávanějším akcím v daném oboru pořádaných v Evropské unii. Příspěvky jsou zároveň uveřejňovány v recenzovaném časopise The European Physicall Journal.

 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2013

Ve dnech 21.-22. listopadu se konal na půdě TUL 7. ročník konference pořádaný katedrou výrobních systémů. V letošním roce bylo setkání zaměřeno na trendy v oboru a využití počítačové simulace. Diskusní příspěvky vycházely jako každý rok zejména z případových studií řešení konkrétních firemních problémů. Konference se zúčastnilo cca. 40 účastníků převážně z průmyslu.

 

35. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA

Ve dnech 22.-23. listopadu se fakulta strojní zúčastnila sympozia, které se konalo v hotelu Ambasador v Praze. Vědecký tým doc. Lukáše Čapka z katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti vystavoval společně s fy BEZNOSKA s.r.o. přístroj SIMPLIN®, který byl vyvinut v rámci projektu TA ČR. Přístroj umožňuje diagnostiku stability totální náhrady kyčelního kloubu. Prezentace a vlastní přístroj vzbudily velký zájem z řad klinických odborníků.

 

Konstruování - Green Engineering

Dne 26. listopadu se konal druhý ročník národní konference pořádaný katedrou částí a mechanismů strojů. Cílem konference a obsahem jednání bylo sdílení poznatků a nových trendů z oblastí konstruování s ohledem na životní prostředí, konstruování částí a mechanismů, počítačová podpora a numerická analýza nejen s ohledem na Green Engineering, ale i dalších oblastí spojených s inovačním cyklem výrobku.