Září 2014

23/ 9 2014

výběr

Canada-Central and Eastern Europe Roundtable on Higher Education Cooperation

15. září se v Paze konal kulatý stůl za účasti zástupců kanadských a českých univerzit a zástupců vybraných evropských univerzit. Jednání se konalo pod záštitou kanadského velvyslance pana Otty Jelínka. Předmětem byla diskuze nad možností intenzivnější spolupráce mezi univerzitami v oblasti vzdělávání a v oblasti vědeckých aktivit. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci MŠMT z odboru pro vysoké školy. V rámci se uskutečnily i individuální diskuze mezi univerzitami, v rámci kterých se dolaďovala možnost spolupráce na konkrétních aktivitách, v případě TUL především v oblasti výměny studentů. Technickou univerzitu v Liberci zastupoval doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FS TUL.

 

SESIA 2014

16.-18. září proběhlo v Praze tradiční Setkání strojních fakult České a Slovenské republiky. Hostitelskou fakultou byla v letošním roce Fakulta strojní ČVUT v Praze - při příležitosti 150. výročí zahájení výuky strojnictví v Českých zemích v roce 1864 na ČVUT. Děkani diskutovali nad budoucností propagace a podpory technických oborů ve vztahu k jejich výuce a výzkumu s aplikací průmyslu v ČR - společně s představiteli politické reprezentace v čele s ministrem obchodu a průmyslu Janem Mládkem, místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem a náměstkem MŠMT Jaroslavem Fidrmucem. Fakultu strojní reprezentoval děkan prof. Petrem Lenfeldem spolu s proděkany.


Workshop pro studenty doktorského studia FT TUL a FS TUL

16.-19. září se konalo setkání doktorandů, tradičně na Světlance v Rokytnici nad Jizerou. Celkem 15 studentů fakulty strojní a 30 studentů fakulty textilní prezentovalo svoji odbornou práci. Součástí setkání byly diskuse s akademiky z obou fakult. Akce byla finančně podpořena z Institucionálního rozvojového programu TUL na rok 2014.

Poděkování kolegům z fakulty textilní za přípravu a organizaci akce a vzpomínka na prof. Aleše Linku.


Mezinárodní konference EAIE 2014 v Praze

18. září se zástupci fakulty strojní zúčastnili aktivně veletrhu na stánku TUL v rámci konference EAIE.

 

Investigation of nanostructural materials by means of X-ray powder diffraction

23. září přednášel Dr. Oleg Prymak z Institute of Inorganic Chemistry, University of Duisburg Essen na semináři pořádaném fakultou strojní ve spolupráci s Vědeckou společností pro nauku o kovech. Dr. Oleg Prymak, kromě odborné náplně semiáře, představil pracoviště a nastínil možnosti další spolupráce s fakultou strojní. V závěrečné neformální diskusi Dr. Prymak ocenil přátelské ovzduší, odborné zázemí KMT (FS TUL) a pozvání do Liberce, otevřenost při diskusích a nalezení dalších bodů/směrů spolupráce v budoucnosti, mj. i s další katedrou KSP. Byl okouzlen horskou krajinou v okolí Liberce.

Navázání kontaktů se datuje k roku 2008, kdy, díky iniciativě prof. Kratochvila, absolvovali postdoktorskou stáž  v Düsseldorfu na Max Planck Institutu pro výzkum železa Dr. Pavel Hanus a Dr. Adam Hotař z katedry materiálu (KMT). V roce 2012 pak byla dohodnuta užší spolupráce a byl podán společný mobilitní projekt DAAD PPP.  V průběhu letošní červencové návštěvy prof. Matthiase Eppleho a Dr. Olega Prymaka v Praze byla domluvena návštěva pracoviště KMT v Liberci, které se vice jak 15 let zabývá výzkumem vysokoteplotnich korozivzdorných intermetalických slitin na bázi železo-hliník.


2. zasedání AS FS TUL
Proběhlo dne 24. září.

 

Welcome Days na TUL

Tradičně před zahájením akademického rokuse 29. září uskutečnily Welcome Days  pro zahraniční studenty programu Erasmus+, kteří nastoupí ke studiu na TUL v zimním semsetru. Na fakultu strojní tradičně přijeli studenti z Francie, Polska, Portugalska, Slovenska, Španělska a Turecka. Nově jsme přivítali prvního studenta z Řecka. Celkem se na fakultu v ZS zapsalo 22 zahraničních studentů programu Erasmus+.

Letos se Welcome Days zúčastnili i studenti z Kanady (Tim, Kyle, Danile), kteří byli přijati na FS k jednosemestrálnímu pobytu v rámci bilaterální dohody uzavřené mezi FS a Conestoga Colegge, a dále vládní stipendisté, kteří byli přijati ke studiu NMSP na fakultě strojní(Anjelynn z Filipín, Selma z Bosny a Hercegoviny a Mohamed z Egypta).

 

Setkání absolventů - ročník 1964 po padesáti letech

Absolventi naší fakulty se setkali 20. září na TUL po padesáti letech.

Studenti, kteří své inženýrské diplomy převzali na fakultě strojní v roce 1964, tehdy ještě VŠST, se setkali od promocí již po desáté. Letos se setkání zúčastnilo 65 absolventů.

Setkání se konala doposud pravidelně po pěti letech. Z celkového počtu vice než 300 studentů, přijatých ke studiu v roce 1959, promovalo v roce 1964 asi 113 studentů. Podle seznamu v Almanachu, vydaného k 50. výročí založení TUL, promovalo celkem 145 studentů, společně s těmi, kteří k nám přibyli z předchozího ročníku, tak proto je ten rozdíl v počtu absolventů. "Úmrtnost ve studiu" byla v těch letech velká, přestože bez výborného prospěchu, resp. velmi dobrého, nebyla na přijetí ke studiu na VŠ šance. Přibližně dalších deset absolventů, kteří si prodloužili studium o další rok, se hlásí k ročníku 1964 a zúčastňují se také našich setkání.

Studenti z ročníku 1964 pocházeli z celého Československa. Zahraniční studenti v ročníku 1964 nestudovali. Životní osudy byly příčinou vystěhování několika absolventů do zahraničí - Německa, Švýcarska, Švédska, Kanady a Austrálie. Letošního setkání se zúčastnili absolventi žijící v Německu, ve Švédsku a v Kanadě.

Oficiální část setkání se uskutečnila v jedné z poslucháren budovy G. Absolventy pozdravil děkan fakulty strojní prof. Petr Lenfeld. Seznámil přítomné stručně s vývojem univerzity v posledních letech a především informoval o stavu fakulty strojní. Po té proběhla prohlídka laboratoří aplikované mechaniky a progresivních strojírenských technologií v budově L.

Setkání absolventů již tradičně pokračovalo v restauraci Březová Alej.

Tak zase za pět let na TUL! Ludvík Prášil

 

Z historie naší fakulty