Organizační struktura fakulty

Fakulta se organizačně člení na děkanát a katedry.
Více informací o jednotlivých složkách naleznete v podmenu na levé straně.

 

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Vymezuje postavení a činnosti jednotlivých součástí fakulty a činnosti a kompetence vedoucích pracovníků.