Informace a formuláře

Individuální studijní plán - vzor

Roční studijní plán - vzor

Roční hodnoceni - vzor

Tabulka pro hodnocení publikační činnosti - vzor

Zápis o zkoušce doktorského studia - vzor

Státní doktorská zkouška - přihláška

 

Jednotná úprava disertačních prací

Obhajoba disertační práce - informace

Žádost o obhajobu disertační práce - vzor

 

Information and Applications

Individual Study Plan

Application for State Doctoral Examination

Application for Defence of PhD. Thesis

Annual Study Plan

Annual Assessment

Examination Record

Table for the evaluation concerning  publication activities

Guidebook for new PhD students at TUL

Webinars for PhD students - Elsevier - Research Academy

Nabídka výjezdů do zahraničí

Nabídka studijních výjezdů do zahraničí pro studenty DSP

Důležité termíny

Kontrola plnění zkoušek:

 • 30.listopad
 • 30. červen

Odevzdání tabulky pro hodnocení publikační činnosti:

 • 31. prosinec
 • 30. červen

Zápis ke studiu:

 • 31. říjen

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce zejména pro nové studenty doktorandy na TUL

Semináře pro studenty doktorského studia - akademické dovednosti

Čas a místo konání: úterky 8.50-10:40 v učebně G206 v budově G, ve 2. patře (KSR).

Harmonogram seminářů:

 • 19. 10. 2021 Elektronické informační zdroje pro FS TUL
 • 26. 10. 2021 Efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
 • 2. 11. 2021 Výběr časopisu pro publikování odborného článku
 • 9. 11. 2021 Jak poznat predátorský časopis
 • 16. 11. 2021 Hodnocení vědy pomocí bibliometrických ukazatelů
 • 23. 11. 2021 Trvalé identifikátory autora
 • 30. 11. 2021 Sociální sítě pro vědce a sledování novinek
 • 7. 12. 2021 Zotero prakticky
 • 14. 12. 2021 Otevřený přístup jako standard ve vědecké komunikaci

Další plánované semináře (02/2022):

 • Scientific writing for doctoral students - Part I Abstract 
 • Scientific writing for doctoral students - Part II Introduction to a research article 
 • Scientific writing for doctoral students - Part III Conclusion/ Discussion sections 

 

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů níže uvedených projektů TUL:

RoLiZ 4.0 - Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Anotace seminářů

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Seznam seminářů

 

Společenskovědní semináře pro doktorandy FS TUL

Vedle seminářů vedoucích k rozvoji akademických dovedností je pro doktorandy FS TUL připraveno několik společenskovědních seminářů.

 

Seminář 1: "Společnost 4.0 - sociální dopady a výzvy"

Termín: 22. června 2021 13.00 – 14:30

Lektor: Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

Anotace:

První z cyklu společenskovědních seminářů pro doktorandy FS TUL se zaměří na tematiku Průmyslu 4.0. Ať už se jedná o digitalizaci či jiné oblasti, je evidentní, že svět prochází transformací, která zásadním způsobem mění jeho podobu. V této přehledové přednášce půjde o to – z perspektivy filozofie, sociologie a politologie – nastínit aktuální pohled na vědu a techniku a zasadit je do širšího společenského kontextu. Budeme se věnovat tematice interdisciplinárních analýz postindustriální společnosti, konceptu společnosti 4.0, sociálním dopadům moderních technologií, nebo jejich hodnotovému rozměru. Jak jsou tyto fenomény ovlivněny kulturními strategiemi nebo jak jsou provázány s mezinárodní politikou? Tyto a jiné otázky a vybrané odpovědi na ně budou součástí prvního setkání. Preferovaná témata bude možné rozvíjet v následujících seminářích a spoluurčovat tak jejich obsah.

 

Seminář 2: "Umělá inteligence: společenské a etické výzvy"

Termín: 5. listopadu 2021, 8:30 – 10:00, učebna G 206 (budova G, 2. patro, KSR)

Lektor: Mgr. Michal Trčka, Ph.D

Anotace:

Druhý z cyklu společenskovědních seminářů pro doktorandy FS TUL se zaměří na tematiku společenských souvislostí ve výzkumu, vývoji a aplikaci umělé inteligence. V této druhé přehledové přednášce se budeme věnovat aktuálním společenskovědním analýzám nástupu AI (z pozice realismu i technooptimismu), etice umělé inteligence, včetně dystopických futurologických výhledů. Konkrétně se podíváme třeba na vize Nicka Bostroma a jeho spolupracovníků z oxfordského pracoviště Future of Humanity Institute, analýzy globálních nerovností Iana Goldina z knihy Terra Incognita: 100 Maps to Survive the Next 100 Years, nebo kulturní střet dvou supervelmocí na poli umělé inteligence, Číny a USA, a další vybraná témata. Opět přitom platí, že preferovaná témata bude možné rozvíjet v následujících seminářích a spoluurčovat tak jejich obsah.

 

Seminář 3: "Od studia lidské morálky k etice umělé inteligence"

Termín: 1. prosince 2021, 8:50 – 10:20, učebna G 206 (budova G, 2. patro, KSR)

Lektor: Mgr. Michal Trčka, Ph.D

Anotace:

Třetí z cyklu společenskovědních seminářů pro doktorandy FS TUL bude uzavírat tento tematický okruh. Tentokrát takřka opustíme společenské souvislosti, které se dotýkají proměny pracovního trhu a zaměříme se na studium hodnot. Nejprve se budeme věnovat stručnému úvodu k morální psychologii, na to, co nám o naší lidské morálce říkají nejnovější poznatky psychologie, neodarwinismu nebo kognitivních věd. Jsme spíše altruisté nebo sobci? Co je v morálce podmíněno kulturou? Existují nějaké univerzální vzorce morálního myšlení? Tyto poznatky pak aplikujeme na oblast umělé inteligence. Zaměříme se přitom na aktuální a reálná morální dilemata spojená s využitím umělé inteligence v různých oblastech společenského života (zdraví, doprava, justice, hudba), příklady nastavení morálních hodnot AI a debatu, jak bychom měli algoritmy “moralizovat”. Neopomeneme ani diskuzi o možných důsledcích vzniku superinteligence, vyšší formě inteligence, která by na nás byla nezávislá, a rozebereme problém jejího dlouhodobého ovládání.

 

Webináře užitečné pro studenty doktorského studia / Webinars for PhD students

Nakladatelství Elsevier v rámci své Research Academy poskytuje webináře orientované na problematiku akademického psaní, publikování výsledků vědecké práce a dalších souvisejících témat. Webináře jsou vhodné pro rozvíjení akademických dovedností doktorandů.

Webináře Elsevier - Research Academy

 

Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka pro doktorandy FS:

Probíhají od 11. 10. 2021 dvakrát týdně prezenční formou.

Lektorka: Mgr. Dagmar Grzincic.

Čas a místo konání:

 • pondělky 13:00 - 14:30, budova E, 1. patro, zasedací místnost KST
 • pátky 11:00 - 12:30, budova G, 2. patro (KSR), učebna G 206

 

Nabídka Vnitřní jazykové školy TUL

Kurzy cizích jazyků

 

Informační schůzka pro nastupující doktorandy

 • Cíl schůzky: Představení organizace doktorského studia na FS TUL, poskytnutí prostoru pro zodpovězení dotazů týkajících se doktorského studia, setkání nastupujících doktorandů a proděkana pro doktorské studium.
 • Datum a čas: 12.10. 2021 od 9:00
 • Místo: budova G, 2. patro (KSR), učebna G206

 

 

 

Information for PhD Students

Seminars for PhD Students

Time and place: Tuesdays from 10.40 a.m. in classroom G206 in building G, 2nd floor

Schedule:

 • 19/10/2021 Electronic information resources for FME TUL
 • 26/10/2021 Effective search in electronic information resources
 • 2/11/2021 How to choose a journal to submit an article
 • 9/11/2021 How to recognize a predatory journal
 • 16/11/2021 Evaluation of science using bibliometric indicators
 • 23/11/2021 Permanent author identifiers
 • 30/11/2021 Social networks for scientists
 • 7/12/2021 Zotero practically
 • 14/12/2021 Open access as a standard in scientific communication

Planned seminars (02/2022):

 • Scientific writing for doctoral students - Part I Abstract 
 • Scientific writing for doctoral students - Part II Introduction to a research article 
 • Scientific writing for doctoral students - Part III Conclusion/ Discussion sections 

Meeting of new PhD students and vice-dean for doctoral studies

 • Topic: Information about organization of PhD study at FME TUL.
 • Date and time: Tuesday 12/10/2021 at 10.30 a.m.
 • Place: building G, 2cd floor, classroom G 206