Průvodce pro studenty 1. ročníku

IS STAG

Technická univerzita v Liberci využívá k administraci elektronický informační systém STAG (STudijní AGenda). S tímto systémem se budete setkávat v průběhu celého studia a slouží k řadě úkonů od sestavování rozvrhu, přihlašování na zápočty a zkoušky, až po sledování výsledků studia a počtu získaných kreditů. Pro přihlášení do IS STAG potřebujete své osobní číslo a rodné číslo.

 

Kde najdu osobní číslo?

Své osobní číslo studenta naleznete po zápise ke studiu ve své E-přihlášce v sekci INFORMACE O ŘÍZENÍ. 

 

 

 

Jak se poprvé přihlásit do IS STAG?

Do IS STAG se přihlásíte na stránce https://stag.tul.cz/portal/ . Uživatelské jméno je osobní číslo studenta ve tvaru S2xxxxxxx (místo křížků jsou číslice) a heslo je nastaveno jako X a celé rodné číslo bez lomítek (např. X7777777777). 

 

 

 

 

Po přihlášení do IS STAG si projděte kartu MOJE STUDIUM, kde naleznete všechny údaje o Vašem studiu. V záložce MOJE ÚDAJE si zkontrolujte a aktualizujte osobní údaje a vyplňte číslo bankovního účtu. Můžete si zde zažádat o ubytovací nebo sociální stipendium – viz dále.
Rozvrh hodin naleznete v záložce PRŮBĚH STUDIA. Rozvrh hodin pro kombinované studium naleznete na webových stránkách: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kombinovane-studium/

 

 

 

LIANE 

LIANE (Liberec Academic Network) je počítačová síť TUL, kterou budete během studia často využívat. Pokrývá téměř všechny prostory univerzity. Získáte díky ní přístup k vysokorychlostnímu internetu, ale také možnost využívat řady služeb, které se Vám během studia budou hodit. Můžete využívat bezdrátového připojení Eduroam, takže budete mobilní a online i v knihovně nebo ve studovnách. 


Přístup k síti si můžete vytvořit nejdříve 3 dny po zápise do prvního ročníku. V případě problémů (např. zapomenuté heslo, nefunkční kód) se obraťte na studijní oddělení.


Kód pro první přihlášení do sítě LIANE najdete na posledním řádku Rozhodnutí o přijetí, které jste obdrželi poštou. Tento kód zadejte na webové stránce https://liane.tul.cz/kod, a tak se dostanete do svého účtu LIANE, kde si vytvořte centrální heslo do a heslo pro vzdálený přístup.


Přístup do sítě LIANE je opravdu důležitý, proto Vám doporučujeme projít web LIANE, kde zjistíte další důležité detaily: https://liane.tul.cz/cz.

Univerzitní e-mail 

Pro komunikaci s univerzitou jsou studenti povinni používat univerzitní e mailovou schránku. Přístup k Vaší univerzitní e mailové schránce je ze stránky https://webmail.tul.cz.


Uživatelské jméno a heslo jsou totožné jako v síti LIANE (Vaše e mailová schránka vzniká se založením účtu v síti LIANE).


Další podrobnosti najdete na stránkách LIANE https://liane.tul.cz/cz.


Univerzitní mail je nezbytné používat při komunikaci s vyučujícími, kteří na něj zasílají informace o výuce a jejích změnách. Dále Vám na univerzitní e-mail budou zasílány veškeré informace o studiu, organizačních změnách a pokynech, a to včetně některých rozhodnutí. Proto svůj univerzitní mail pravidelně sledujte!

Karta ISIC, průkaz studenta 

K prokázání, že jste opravdu studentem, je nutné, abyste si pořídili buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější čipovou kartu, či bezplatnou kartu studenta. Kartou se prokazujete během studia u zkoušek (všechny typy karet), otevíráte budovy, objednáváte obědy, kopírujete… (ISIC a čipová karta) a v neposlední řadě využíváte spoustu výhod ve veřejné dopravě, na různých akcích atd. (ISIC).


Žádost o vydání karty se podává při zápise ke studiu nebo osobně na studijním oddělení. Při podání žádosti je nutné zaplatit v hotovosti poplatek (270 Kč – ISIC, nebo 140 Kč – čipová karta). Poté je nutné žádost potvrzenou studijním oddělení odevzdat v kartovém středisku, kde proběhne focení. Kartové středisko se nachází v budově F naproti menze. Karta bývá připravena k vyzvednutí na studijním oddělení během 1 – 2 týdnů.


Novou kartu ISIC je potřeba aktivovat na stránkách www.mujisic.cz. Přístup na koleje na kartu nahraje ubytovací služba.


Platnost karty je jeden kalendářní rok. Platnost na další rok lze prodloužit pomocí přelepky. Přelepky na čipovou nebo bezplatnou kartu Vám zpravidla na podzim vydá studijní oddělení. Revalidační přelepku na ISIC je nutné s předstihem objednat na webu administrace identifikačních průkazů https://cards.tul.cz/ a následně (také na podzim) vyzvednout a zaplatit na studijním oddělení. O přesných termínech Vás bude studijní oddělení včas informovat.

Menza

Menza TUL má tři pobočky – v budově F na Husově ulici, v budově H na Voroněžské ulici a na Harcově.

 

Pokud chcete menzu navštěvovat, budete potřebovat ISIC nebo čipovou kartu a přihlašovací údaje do LIANE (centrální heslo). Před první návštěvou je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do LIANE do systému menzy na webových stránkách https://menza.tul.cz/. Tím se Vaše konto aktivuje. Následně je nutné vložit v kanceláři menzy, která se nachází v přízemí budovy F, hotovost na Vaše konto. A poté už je možné objednávat stravu – nejjednodušší je to prostřednictvím výše uvedených webových stránek nebo na automatu v přízemí budovy F nebo přímo na pokladně v menze.

 

K vyzvednutí objednané stravy potřebujete ISIC nebo čipovou kartu, kterou přiložíte ke čtečce přímo u výdeje. Informace o provozu menzy a jejích součástí naleznete na stránkách https://koleje.tul.cz/.

Koleje

Studenti 1. ročníku přihlášku na koleje podávají při zápise ke studiu. Informace o nástupu na koleje, ubytování na pokojích, ceníku, platbách apod. podává ubytovací služba. Podrobné informace naleznete na webových stránkách kolejí https://koleje.tul.cz/.

Harmonogram akademického roku

Výuka na TUL se řídí harmonogramem akademického roku, který je vyhlášen rektorem TUL – https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky/. Naleznete v něm např. termíny zkouškového období, kontroly plnění studijních povinností nebo prázdnin.

Studijní plán, zkoušky a kreditní systém 

Každý studijní program má přiřazený studijní plán, který obsahuje seznam předmětů a dalších povinností (např. praxe), které je student povinen splnit. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Výuka předmětů většinou probíhá v blocích (2 vyučovací hodiny) v podobě přednášek, cvičení, laboratoří apod. podle rozvrhu. Období výuky trvá 14 týdnů (v závěrečném semestru 10 týdnů). 


Každý předmět má stanovený určitý počet kreditů, který odpovídá jeho náročnosti. Kredity se získávají úspěšným zakončením předmětu. Předměty jsou zakončeny zkouškou (které většinou předchází zápočet), zápočtem, nebo klasifikovaným zápočtem. 


Povinností studenta je získat stanovený počet kreditů pro postup do dalšího semestru, ročníku a za celou dobu studia. Termín pro splnění tohoto počtu kreditů je stanoven harmonogramem akademického roku.


POZOR! Do požadovaného počtu ZÍSKANÝCH kreditů se nezapočítávají kredity UZNANÉ z předchozího studia!


Minimální počet získaných kreditů
První ročník 

  • Za první semestr - 15 kreditů
  • Na konci akademického roku - 40 kreditů

Další ročníky

  • Na konci akademického roku - 30 kreditů
  • Za celou dobu studia Bakalářské studium (3 roky) - 180 kreditů
  • Za celou dobu studia Navazující studium (2 roky)  - 120 kreditů 

Přihlašování na zkoušky

Zkoušky se zpravidla konají ve zkouškovém období, které je určené harmonogramem ak. roku. Na zkoušku nebo zápočet je nutné se předem přihlásit v IS STAG. Termíny vypisují s předstihem vyučující, kteří určí podmínky pro konání zkoušky nebo zápočtu. Přihlašování probíhá v záložce MOJE STUDIUM – ZÁPIS NA TERMÍNY.

 

Výsledek zkoušky naleznete také v IS STAG. Na zkoušku jsou 3 pokusy – 1 řádný a 2 opravné (případně 3. opravný na základě žádosti podané děkanovi). Pokud se na zkoušku nemůžete odstavit, je nutné se včas odhlásit nebo omluvit.

Předzápis předmětů a rozvrh

Předměty v prvním semestru prvního ročníku Vám zapíše studijní oddělení. Od druhého semestru si již zapisujete předměty sami. To Vám dává víc svobody při plánování Vašeho času, ale také plnou zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. Jaké předměty si můžete vybrat, určuje studijní plán pro Váš konkrétní studijní program. Předměty si zapisujete v období předzápisu v IS STAG (termín je dán vyhláškou prorektora pro studium a vzdělávání), a to zpravidla na přelomu června a července, srpna a září a ledna a února.

 

Postup pro zápis předmětů

Po přihlášení do IS STAG klikněte na záložku MOJE STUDIUM v nabídce nahoře. V levém sloupcovém menu vyberte položku PŘEDZÁPIS a můžete začít tvořit rozvrh Vašeho aktuálního semestru. Předměty jsou rozděleny do bloků podle studijního programu a formy studia. Zároveň vidíte informace o minimálním počtu kreditů, které je nutno získat, a máte přehled o již splněných předmětech. Nezapomeňte vybrané předměty řádně uložit!


Pokud po uzavření období předzápisu zjistíte, že jste si nějaký předmět zapomněli zapsat nebo odepsat, kontaktujte neprodleně studijní oddělení. Takovýto předmět lze dodatečně zapsat/odepsat pouze prvních 14 dní v semestru za poplatek 50 Kč.


Předmět, který se Vám nepodařilo v předchozím roce vykonat, si musíte zapsat znovu.


Každý předmět si lze zapsat jen dvakrát, třetí zápis předmětu musí povolit děkan.


Všechny předměty, které si jednou zapíšete, musíte během studia splnit (včetně volitelných předmětů).

Zápis do dalšího semestru a ročníku

Na konci prvního semestru  prvního ročníku musíte předložit doklad o tom, že jste získali alespoň 15 kreditů a zvládli zápis do dalšího semestru. Doložíte to tzv. zápisovým listem A, které si vygenerujete z IS STAG – záložka MOJE STUDIUM – PRŮBĚH STUDIA – Tisk zápisového listu A pro ak. rok.


Zápis do dalšího ročníku probíhá vždy na začátku září. Při zápise se kontroluje získání alespoň minimálního povinného počtu kreditů a řádné provedení předzápisu. Přesné termíny a průběh zápisu vyhlásí děkan. Přesné instrukce k zápisu Vám zašle studijní oddělení.

Stipendia

Studenti mohou dosáhnout na celou řadu stipendií. Některá jsou dána plošně (ubytovací), jiná jsou odměnou za studijní píli nebo třeba za sportovní úspěchy (prospěchové stipendium, stipendium za reprezentaci školy). Existuje také stipendium sociální, které částečně snižuje nerovnosti socioekonomické situace. 


O ubytovací a sociální stipendium je nutné zažádat do konce října prostřednictvím IS STAG (MOJE STUDIUM – MOJE ÚDAJE, je nutné vyplnit číslo účtu) a splnit obecná kritéria pro nárok na stipendium, která naleznete zde: https://www.tul.cz/studenti/stipendia/. Pro přidělení ubytovacího stipendia je rozhodující adresa Vašeho trvalého bydliště a nezáleží na tom, zda bydlíte na kolejích, v soukromí nebo do školy dojíždíte. Pro přidělení sociálního stipendia je nutné do 31.10. doložit potvrzení z úřadu práce (více informací na uvedených webových stránkách).


O přidělení prospěchového stipendia rozhodne děkan fakulty automaticky, pokud student splní podmínky stanovené stipendijním řádem fakulty strojní.

Poplatky

Poplatek za studium se vyměřuje podle § 58 odst. 3 zákona při překročení standardní doby studia o více než jeden rok. Výše poplatku činí 18 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. Do standardní doby studia se započítávají všechna předchozí neúspěšně ukončená studia v daném typu studijního programu.


Poplatek vyměří studentovi děkan a rozhodnutí je zasláno poštou do vlastních rukou. Poplatek je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

Kombinované studium

Výuka kombinovaného studia probíhá na fakultě strojní v pátek, a to zpravidla dvakrát měsíčně. Rozvrh hodin pro kombinované studium naleznete na webových stránkách: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kombinovane-studium/. Ostatní podmínky studia jsou stejné jako u prezenčního studia.

Studijní předpisy

Pravidla studia na TUL jsou určena předpisy, které vycházejí se zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).


Nejdůležitějším předpisem, týkajícím se studia, je Studijní a zkušební řád TUL, který Vám doporučujeme prostudovat.


Další důležité předpisy jsou např. Statut TUL, Statut FS TUL, Stipendijní řád TUL, Stipendijní řád FS TUL, Disciplinární řád TUL a další. Naleznete je na webových stránkách univerzity nebo fakulty.


Informace o důležitých změnách, organizačních záležitostech, aktualitách apod. fakulta strojní zveřejňuje na svých webových stránkách a studijní oddělení o nich informuje prostřednictvím hromadného mailu zasílaného na školní adresu. 


V případě dotazů a nejasností kontaktujte studijní oddělení FS – telefonicky, e-mailem nebo osobně. Kontakt naleznete na webových stránkách fakulty: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kontakty/studijni-oddeleni/.