Doktorské studijní programy

Prezenční a kombinované studium – standardní délka studia je 4 roky.

 

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech a na vysokých školách.

 

Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce získá absolvent akademický titul "doktor" - ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Koncepce nových DSP akreditovaných v roce 2018

Studijní program: STAVBA STROJŮ  A ZAŘÍZENÍ

Hlavním cílem studia v doktorského studijního programu „Stavba strojů a zařízení“ je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje strojů, zařízení a mobilních prostředků prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují přední odborníky FS TUL a TUL.

Dalším cílem je efektivní a systematické propojení vědy a výzkumu na FS TUL s doktorským studijním programem a další rozvoj vlastního oboru „Konstrukce strojů a zařízení“ se zaměřením na:

 

 • Textilní stroje
 • Stroje a linky na výrobu nanovláken a nanovlákenných struktur
 • Energetické stroje
 • Výrobní stroje, zařízení pro 3D tisk
 • Sklářské stroje
 • Průmyslové roboty a aplikovanou robotiku
 • Vozidla a pohonné jednotky

Absolvent doktorského studijního programu si během studia osvojí široký soubor odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí, které mu umožní samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje strojů a zařízení.  

 • Odborné znalosti: Absolvent doktorského studijního programu disponuje hlubokými teoretickými a odbornými znalostmi z konstrukce a stavby strojů a zařízení, aplikované mechaniky, modelování mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, technických měření a experimentálních metod. Při studiu získá hlubší znalosti i z dalších disciplín strojních a příbuzných oborů podle zaměření disertační práce.
 • Odborné dovednosti: Absolvent doktorského studijního programu má schopnost samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje strojů a zařízení, přičemž je schopen navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy a metody způsobem, který umožňuje rozšiřovat stávající stav poznání. Osvojí si například metody analýzy, syntézy a optimalizace konstrukčních problémů.
 • Obecné způsobilosti: Absolvent doktorského studijního programu je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti. Osvojil si metody tvůrčí vědecké práce založené na simulačních a experimentálních přístupech.

Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech, v ústavech AV, ve výzkumných centrech a na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí.

Studijní program: TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Svým zaměřením se doktorský studijní program orientuje na základní a aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti technologií, procesů a materiálů, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených množstvím výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně jejich komercionalizací.

 

Hlavním cílem doktorského studijního programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují špičkové odborníky FS TUL a TUL.

 

Prioritními vědecko-výzkumnými oblastmi jsou:

 • kovové materiály
 • nekovové materiály
 • polymerní materiály
 • kompozitní materiály
 • nanomateriály
 • biomateriály
 • smart materiály
 • lehké materiály
 • třískové technologie (obrábění kovů a plastů)
 • netřískové technologie (slévání, tváření, svařování)
 • technologie plastů a kompozitů
 • výrobní procesy
 • progresívní a netradiční technologie
 • nanotechnologie
 • technologie povrchových úprav
 • aditivní technologie
 • Průmysl 4.0
 • digitální inženýrství, apod.

Absolvent doktorského studijního programu disponuje znalostmi na vysoké odborné úrovni v oblasti technologií, procesů a materiálů, technologického vývoje materiálů a aplikací včetně modelování, technického měření a experimentálních metod, kterými rozšiřuje hranice současného poznání a které dokáže předávat vědecké komunitě, průmyslové praxi, veřejnosti.

 

Výstupní odborné znalosti a dovednosti:

 • schopnost a způsobilost k samostatné vědecké, výzkumné a vývojové práci,
 • teoretické a praktické vědomosti pro další vědeckou práci a pro řešení náročných problémů vybraných oblastí technických oborů,
 • uplatnitelnost získaných znalostí v další činnosti absolventa.

Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných centrech a ústavech, na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí.

Studijní program: APLIKOVANÁ MECHANIKA

Cílem doktorského studijního programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují špičkové odborníky FS TUL a TUL.

Absolvent doktorského studia programu Aplikovaná mechanika má hluboké znalosti z oblastí analytické a experimentální mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky. Podle zaměření odborné práce má rovněž znalosti z oblasti konstrukce strojů a zařízení a materiálového inženýrství.

 

Prioritními vědecko-výzkumnými oblastmi tak jsou:

 • Turbulentní a laminární proudění, stabilita mezní vrstvy, problematika pasivního a aktivního ovlivňování parametrů mezní vrstvy s ohledem na kontrolu a intenzifikaci přestupu tepla. Oblast zahrnuje problematiku od vývoje v oboru průmyslových výměníků tepla a entalpických výměníků až po problematiku chlazení mikroelektroniky.
 • Stlačitelné proudění s důrazem na zvyšování účinnosti směšovacích procesů a problematiku ejektorového chlazení.
 • Vícefázové proudění a kavitace s aplikacemi v oblasti úprav povrchových vrstev různých materiálů a v oblasti biomechaniky.
 • „Chytré“ kompozitní materiály (magnetosenzitivní elastomery, kompozity s geopolymerní matricí atd.), studium a popis jejich vlastností s ohledem na možné aplikace v různých oborech.
 • Dynamika vysokorychlostního impaktu, šíření napěťových vln v pokročilých materiálech.
 • Vývoj úzce specializovaných simulačních metod, 3D metody molekulárních simulací, simulace pokročilých materiálů.
 • Výzkum v oblasti vibroizolačních systémů a vibroizolačních materiálů.
 • Měřicí metody pro přesné měření mechanických a termodynamických veličin, vývoj a verifikace měřicích metod, aplikace různých měřicích principů.
 • Výzkum proudění ne-newtonovských tekutin s aplikací ve zpracovatelském průmyslu (automotive, zpracování plastů, sklářský průmysl) a v biomechanice a medicíně.
 • Experimentální a analytický výzkum mechanických vlastností anizotropních nelineárních materiálů a jejich matematické modelování.

Absolvent doktorského studijního programu je schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky a zkoumání její pozice v příslušném aktuálním odborném kontextu.

Absolvent je schopen vytvořit rozsáhlou odbornou práci, která rozšiřuje hranice současného poznání, je schopen kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových poznatků. O výsledcích své práce umí diskutovat. 

Absolvent doktorského studia je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti jak prostřednictvím vědeckých prací, tak prezentací na vědeckých konferencích.

Absolvent má schopnost analyzovat a izolovat chyby a rizika v složitých technických problémech, schopnost kriticky zhodnotit výsledky simulací a experimentů a využít teoretické znalosti k ověření výsledků komplexních modelů.

 

Absolvent najde uplatnění jako pracovník v oblasti teoretického i aplikovaného výzkumu, či jako výzkumný a vývojový pracovník zejména v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Absolvent studijního programu se může zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a bude mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.

Absolvent může rovněž najít uplatnění jako řídící pracovník, hlavně pak v technických oborech, jako projektový manažer, výpočtář nebo konstruktér, jako specialista posuzující úroveň technických projektů.

P2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ - pouze na dostudování

Studijní obor: APLIKOVANÁ MECHANIKA

Zaměření:

 • Inženýrská mechanika KMP, KST
 • Mechanika tekutin a termodynamika KEZ

Studijní obor: VÝROBNÍ SYSTÉMY A PROCESY

Zaměření:

 • Aplikovaná kybernetika KKY
 • Automatizace technické přípravy strojírenské výroby KKY, KVS
 • Automatizace strojů a výrobních procesů ve strojírenství KKY, KVS
 • Výrobní systémy s průmyslovými roboty KKY, KVS

Studijní obor: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Bez zaměření.

P2302 STROJE A ZAŘÍZENÍ - pouze na dostudování

Studijní obor: KONSTRUKCE STEROJU A ZAŘÍZENÍ

Zaměření:

 • Části a mechanismy strojů KST
 • Kolové dopravní a manipulační stroje KVM
 • Obráběcí a montážní stroje KVS
 • Pístové spalovací motory KVM
 • Sklářské a keramické stroje KSR
 • Technická diagnostika strojů KVM
 • Textilní a oděvní stroje KTS
 • Zařízení pro tepelnou techniku KEZ

P2303 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - pouze na dostudování

Studijní obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Zaměření:

 • Obrábění a montáž KOM
 • Slévárenství KSP
 • Svařování KSP
 • Tváření kovů KSP
 • Zpracování plastů KSP