Magisterský studijní program

M2301 Strojní inženýrství

Pouze prezenční studium.


Obor: APLIKOVANÁ MECHANIKA


Zaměření:

  • Inženýrská mechanika
  • Mechanika tekutin a termodynamika

Standardní doba studia je 5 let. Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent  MSP akademický titul "inženýr" - ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

 

Teoretickým základem oboru jsou vedle matematiky a fyziky (mechaniky) i další znalosti z oblasti aplikovaných věd, jež vytvářejí předpoklady pro řešení konkrétních cílů. Cílem studia odborné přípravy je připravit studenta tak, aby po absolutoriu prokázal schopnost a odbornou způsobilost k samostatné výzkumné a vývojové práci. Absolvent bude schopen využívat poznatky získané studiem a moderní metody pro řešení problémů vybraných oblastí mechaniky (se zaměřením na inženýrskou mechaniku - mechaniku tuhých a poddajných těles, mechaniku tekutin a termodynamiku, ale i mechatroniku).

 

STUDIJNÍ PLÁN - APLIKOVANÁ MECHANIKA