Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. František Koblasa, katedra výrobních systémů
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0089
Interní číslo TUL: 1689
Dotace TUL: 9 489 348 CZK
Doba řešení: 2010-2013

 

Projekt se orientuje na „Vzdělávání pro praxi“. Primárně je zaměřen na inovaci studijních programů s cílem zvýšit flexibilitu a kreativitu absolventů a jejich uplatnitelnost na globálním trhu práce. Sekundárním cílem je zatraktivnění a zkvalitnění výuky propojením teorie s praxí.

 

V rámci projektu se předpokládá vytvoření komplexního vzdělávacího systému tzv. „Výukového podniku“. Jednotlivé dílčí úkoly od návrhu výrobku až po jeho výrobu, které se tradičně řeší izolovaně v rámci jednotlivých předmětů, budou vzájemně provázány jako ve skutečném výrobním podniku.

 

Důraz bude kladen na provázanost, uvědomění si vazeb a myšlení v „souvislostech“ (tzv. „procesní“/„logistické“/„holistické“ myšlení). Studenti si budou moci v rámci výuky „projít celý podnik“ i s jeho procesy. Technická hlediska blízká strojním fakultám budou doplněna o ekonomická hlediska zapojením Ekonomické fakulty TU v Liberci. Odborná tematika bude doplněna i o tzv. „měkké“ techniky. Dojde k hlubšímu propojení teoretické výuky s praxí zapojením partnera i dalších odborníků z průmyslové praxe.

 

Odborný garant projektu:

doc. Dr. Ing. Ftantišek Manlig


Kontaktní osoby projektu:

Ing. František Koblasa

Ing. Jan Vavruška

 

 

webové stránky projektu