Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., katedra energetických zařízení
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0001
Interní číslo TUL: 1603
Dotace: 12 247 614 CZK
Doba řešení: 2009-2012


Cílem projektu je rozšíření spolupráce mezi pracovišti technických univerzit v oblasti energetiky
a životního prostředí a rovněž navázání kontaktů se státní sférou a společnostmi zabývajícími se energetikou. Získané poznatky mají podpořit spolupráci na odborné přípravě studentů a umožní
přístup k aktuálním informacím z praxe.

Partneři projektu:

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola Báňská-Technická univerzita
v Ostravě.

Každý z partnerů bude během projektu realizovat několik seminářů, workshopů a konferencí, které přispějí k navázání nových a prohloubení stávajících vazeb mezi zmíněnými subjekty. Významná část prostředků z projektu je určena na podporu cestování. Studenti a akademičtí pracovníci tak
mohou absolvovat pracovní stáže a studijní pobyty na partnerských univerzitách.


www projektu

 

banner