Zvýšení technických kompetencí absolventů pro průmyslovou praxi

Příjemce:

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel příjemce:

doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., katedra energetických zařízení

Poskytovatel:

MŠMT - EU

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory:

2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.2.00/28.0311

Interní číslo TUL:

16820

Dotace celkem TUL:

15 194 790 CZK

Dotace FS TUL:

15 194 790 CZK

Doba řešení:

2013-2015

 

Projekt je zaměřen na modernizaci formy výuky v jednotlivých blocích předmětů vyučovaných v oborech zaměřených na konstrukci a aplikovanou mechaniku na Technické univerzitě v Liberci. Plánované změny mají vést k větší flexibilitě a kreativitě absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce ve znalostní ekonomice. Projekt přímo reaguje na poptávku průmyslových podniků po kvalitních absolventech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Absolventi najdou uplatnění ve výrobě, konstrukci, vědě, vývoji a výzkumu. Do projektu je zapojeno sedm kateder Fakulty strojní TUL.

 

Cílem projektu je přizpůsobení náplně výuky požadavkům na absolventa konstrukčních oborů, příprava nových studijních materiálů a podkladů pro e-learning. Plánovaná je změna formy studia, zvláště cvičení, s důrazem jak na samostatnou práci studenta, tak na práci v týmu. Dojde také k zavedení výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce.

 

webové stránky projektu