Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci, které obsahem naplňují požadavky na doktorské studium technického směru v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a v souladu s mezinárodními standardy. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.

 

Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Garant za FS TUL: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VVV
Prioritní osa: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002718
Interní číslo TUL: 16005
Dotace: 3 064 815 CZK
Doba řešení: 2017-2022

 

Cílem projektu je příprava akreditace a zahájení výuky ve třech nových výzkumných studijních programech (DSP) zaměřených na výchovu absolventů s nejvyšším akademickým vzděláním, kteří jsou způsobilí k tvůrčí vědecké, výzkumné a odborné činnosti.

  • Nové DSP posílí schopnost a způsobilost studentů k samostatné vědecké, výzkumné nebo vývojové práci, posílí teoretické vědomosti a připraví absolventa na další vědeckou práci a pro řešení náročných problémů vybraných oblastí technických oborů. Důležitým aspektem studia bude i uplatnitelnost získaných znalostí v další praxi studenta.
  • Nové DSP posílí mezinárodní standard doktorských studijních programů, zavede povinnost mezinárodní stáže na zahraniční instituci, nabídne studium akreditované v anglickém jazyce, umožní studium absolventů zahraničních univerzit na FS TUL a tím přispěje k otevřenosti fakulty strojní.
  • Nové DSP posílí kompetence a nastaví formu a způsob zapojení zahraničních akademiků do DSP.

 

Dílčí cíle projektu

  • Zapojení externích odborníků z praxe a zahraničních akademických pracovníků do přípravy nových DSP formou konzultací a odborných diskusí.

 

  • Zapojení mladých akademických pracovníků na pozicích post doktorandů do přípravy nových DSP prostřednictvím zahraničních stáží na vybraných univerzitách a zapojením zpětné vazby do přípravy akreditací.

Prezentace a propagace projektu

Příprava doktorských studiujních programů

 

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy

 

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů