Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci, které obsahem naplňují požadavky na doktorské studium technického směru v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a v souladu s mezinárodními standardy. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.

 

Development of the Study Programmes at the FME TUL
The project deals with the development of new doctoral study programs at the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Liberec, which content meets the requirements for doctoral studies in the technical field in accordance with the requirements knowledge economy and in accordance with international standards. Study programs cover scientific research area of construction and construction of machines, area of production technologies, processes and materials and area of mechanics.

 

The project aim is to prepare accreditation and start teaching in three new research study programs (DSP) focused on the education of graduates with the highest academic education who are qualified for creative scientific, research and professional activities.

 

Příjemce/Contractor: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Garant za FS TUL/Principal investigator: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Poskytovatel/State providing funder: MŠMT ČR - EU / MEYS CR
Program: OP VVV -

Operational Programme Research, Development and Education

Prioritní osa/Priority axis: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum / Capacity building for quality research
Registrační číslo/Code: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002718
Interní číslo TUL/TUL identificator: 16005
Dotace/Total project subsidy: 3 064 815 CZK
Doba řešení/Period: 2017-2022

 

Cílem projektu je příprava akreditace a zahájení výuky ve třech nových výzkumných studijních programech (DSP) zaměřených na výchovu absolventů s nejvyšším akademickým vzděláním, kteří jsou způsobilí k tvůrčí vědecké, výzkumné a odborné činnosti.

  • Nové DSP posílí schopnost a způsobilost studentů k samostatné vědecké, výzkumné nebo vývojové práci, posílí teoretické vědomosti a připraví absolventa na další vědeckou práci a pro řešení náročných problémů vybraných oblastí technických oborů. Důležitým aspektem studia bude i uplatnitelnost získaných znalostí v další praxi studenta.
  • Nové DSP posílí mezinárodní standard doktorských studijních programů, zavede povinnost mezinárodní stáže na zahraniční instituci, nabídne studium akreditované v anglickém jazyce, umožní studium absolventů zahraničních univerzit na FS TUL a tím přispěje k otevřenosti fakulty strojní.
  • Nové DSP posílí kompetence a nastaví formu a způsob zapojení zahraničních akademiků do DSP.

Dílčí cíle projektu

  • Zapojení externích odborníků z praxe a zahraničních akademických pracovníků do přípravy nových DSP formou konzultací a odborných diskusí.
  • Zapojení mladých akademických pracovníků na pozicích post doktorandů do přípravy nových DSP prostřednictvím zahraničních stáží na vybraných univerzitách a zapojením zpětné vazby do přípravy akreditací.

Prezentace a propagace projektu

Příprava doktorských studiujních programů

 

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy

 

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů