Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem přístrojového a laboratorního vybavení pro uskutečňování tří nových studijních doktorských programů FS TUL. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.

Projekt je vázán na projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci.

 

Příjemce Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Garant za FS TUL: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VVV
Prioritní osa: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002650
Interní číslo TUL: 16006
Dotace: 51 966 649 CZK
Doba řešení: 2017-2022

 

Cílem projektu je zvýšení standardu výzkumné infrastruktury pro výuku studentů v nově akreditovaných doktorských studijních programech Fakulty strojní TU v Liberci.
Zvýšení standardu bude dosaženo dovybavením laboratoří Fakulty strojní TU v Liberci novými přístroji.

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem:

  • Posílí vyrovnanost pracovišt´a vzájemnou spolupráci pracovišt FS TUL.
  • Posílí standard pracovišt´ ve vztahu k mezinárodní spolupráci.
  • Zvýší atraktivitu pracovišť FS TUL.
  • Umožní rozšíření témat disertačních prací o nová vědecko-výzkumná témata.
  • Umožní rozvoj interdisciplinárně zaměřených témat disertačních prací.

Smyslem projektu je zatraktivnit a posílit zázemí Fakulty strojní TU v Liberci pro zapojení vědy a výzkumu do výuky doktorských studijních programů a zlepšit podmínky vzdělávání spojeného s výzkumem.

Prezentace a propagace projektu

Příprava doktorských studiujních programů

 

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy

 

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů