Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem přístrojového a laboratorního vybavení pro uskutečňování tří nových studijních doktorských programů FS TUL. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.

Projekt je vázán na projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci.

 

Research Infrastructure Development for the Ph.D. Study Programmes at the Faculty of Mechanical Engineering of the TUL
The project aim is to increase the standard of research infrastructure for teaching students in the newly accredited doctoral study programs of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Liberec. The increase in the standard will be achieved by retrofitting the laboratories of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Liberec with new devices.

 

The project deals with the development of instrumentation and laboratory equipment for the implementation of three new doctoral study programs FS TUL. The study programs cover the scientific research area of machine design and construction, the area of production technologies, processes and materials, and the area of mechanics.

The project is linked to the project Development of research-oriented study programs of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Liberec.

 

Příjemce/Contractor:: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Garant za FS TUL/Principal investigator:: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Poskytovatel/State providing funder:: MŠMT - EU / MEYS CR
Program: OP VVV / Operational Programme Research, Development and Education
Prioritní osa/Priority axis: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum / Capacity building for quality research
Registrační číslo/Code: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002650
Interní číslo TUL/TUL identificator:: 16006
Dotace/Total project subsidy:: 51 966 649 CZK
Doba řešení/Period: 2017-2022

 

Cílem projektu je zvýšení standardu výzkumné infrastruktury pro výuku studentů v nově akreditovaných doktorských studijních programech Fakulty strojní TU v Liberci. Zvýšení standardu bude dosaženo dovybavením laboratoří Fakulty strojní TU v Liberci novými přístroji.

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem:

  • Posílí vyrovnanost pracovišt´a vzájemnou spolupráci pracovišt FS TUL.
  • Posílí standard pracovišt´ ve vztahu k mezinárodní spolupráci.
  • Zvýší atraktivitu pracovišť FS TUL.
  • Umožní rozšíření témat disertačních prací o nová vědecko-výzkumná témata.
  • Umožní rozvoj interdisciplinárně zaměřených témat disertačních prací.

Smyslem projektu je zatraktivnit a posílit zázemí Fakulty strojní TU v Liberci pro zapojení vědy a výzkumu do výuky doktorských studijních programů a zlepšit podmínky vzdělávání spojeného s výzkumem.

Prezentace a propagace projektu

Příprava doktorských studiujních programů

 

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy

 

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů