Čím se zabýváme

Katedra materiálu

 • Materiálové inženýrství.
 • Tepelné zpracování, zejména povrchové zkoušení materiálů, povrchové úpravy a tenké vrstvy, intermetaliky, polymerní materiály a kompozity a technická keramika.
 • Co nabízíme

 

Katedra energetických zařízení

 • Optimalizace energetických procesů a vlastností strojů s důrazem na snížení energetické náročnosti a uplatnění ekologických aspektů.
 • Aplikace vizualizačních metod pro objektivizaci dat z numerické analýzy (simulace).
 • Optické měřící metody pro identifikaci vývoje dynamických a tepelných nestacionárních procesů.
 • Nestacionární turbulentní procesy (koherentní struktury), subsonické i supersonické směšovací toky v ejektorech, kavitační procesy a rekrystalizační procesy řízené translačním a rotačním magnetickým polem.
 • Co nabízíme + nabízíme

 

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

 • Základní a aplikovaný výzkum materiálů, komponentů a strojů z hlediska potlačování škodlivých vibrací s ohledem na interakci s člověkem jako biomechanickým systémem. Vibroizolační systémy jako pružně uložené sedačky řidičů, sanitní lehátka, kabiny řidičů a operátorů a pružná uložení podvozků. Vibroizolační prvky a systémy, především různé typy tlumičů, pružin a kombinovaných jednotek, a výzkum základních charakteristik pružících elementů, viskoelastické vlastnosti pryže a pryžových komponentů.
 • Experimentální vibrační plošina se šesti stupni volnosti připravovaná pro biomechanický výzkum v oblasti zatížení lidského organismu zrychlením v obecném směru.
 • Experimentální a analytický výzkum mechanických vlastností anizotropních nelineárních materiálů, jejich matematické modelování.
 • Vývoj robotizovaných podvozků pro autonomní mobilní roboty.
 • Biomechanika v oblasti implantátů.
 • Mechanika kmitavých systémů a stavba řízených dynamických systémů.
 • Co nabízíme

 

Katedra obrábění a montáže

 • Teoretické aspekty procesu obrábění.
 • Monitorizace procesu při obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu.
 • Výzkum metod monitorizace obrábění, které využívají akustickou emisi.
 • Výzkum inteligentních řezných nástrojů.
 • Simulace procesu broušení.
 • Co nabízíme

 

Katedra strojírenské technologie

 • Výzkum působení tepelných, tlakových a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů vyráběných různými technologickými procesy v oblastech tváření kovů, zpracování plastů, slévárenství a svařování.
 • Monitorování, optimalizace a výzkum technologií pro zpracování polymerů, jejich směsí a kompozitů včetně simulací procesu, netradičních způsobů temperace, hodnocení morfologie.
 • Nové výrobní postupy zpracování plechů s použitím numerické simulace, monitorizace tvářecích operací, tribologické testy a lepení.
 • Sledování a optimalizace metalurgických postupů výroby tenkostěnných odlitků, lití do kovových forem včetně sledování porezity a krystalické struktury odlitků, dilatačních vlastností.
 • Sledování vlivu parametrů svařovacího procesu u MAG metody, monitorizace veličin odporového svařování a optimalizace podmínek svařování u problematicky svařitelných materiálů, např. aluminidů železa.
 • Co nabízíme v oblasti plastů, tváření, svařování, slévání

 

Katedra sklářských strojů a robotiky

 • Konstrukce strojů a zařízení pro sklářský průmysl.
 • Numerická simulace procesů tvarování skloviny a robotizované manipulace s výrobky na teplém konci výrobní linky.
 • Provozní, laboratorní a modelová měření v procesech strojního tvarování.
 • Optimalizace procesů tvarování skloviny, konstrukce a chlazení tvarovacích nástrojů.
 • Konstrukce manipulačních zařízení a průmyslových robotů, optimalizace manipulačních toků, návrhy a optimalizace efektorů a periferií pro manipulaci se sklem.
 • Optimalizace procesů výroby skla, sklářských forem a razníků, konstrukce.
 • Vyhodnocování experimentálních i provozních dat pomocí statistických nástrojů a fraktálové geometrie.
 • Co nabízíme

 

Katedra částí a mechanismů strojů

 • Inovace strojů a jejich částí.
 • Interakce člověka se strojem.
 • Vibrace a vibroizolace strojů.
 • Výzkum jízdního komfortu sedaček automobilů.
 • Výzkum a vývoj pasivních bezpečnostních prvků automobilů.
 • Řízené a neřízené dynamické soustavy.
 • Vibroizolace strojů a strojních zařízení, předně s využitím pneumatických pružících prvků.
 • Cílený výzkum a vývoj pneumatických pružin.
 • Ozubené převody, předně s nekruhovými ozubenými koly.
 • Co nabízíme


Katedra textilních a jednoúčelových strojů

 • Nekonvenční struktury textilních a jednoúčelových strojů s uplatněním řízených pohonů.
 • Inovace a optimalizace textilních strojů pro dosažení vysoké konkurenceschopnosti, úrovně spolehlivosti a životnosti vyvíjených zařízení.
 • Navíjecí a odvíjecí procesy textilních útvarů.
 • Výzkum dynamiky strojů, analýza a optimalizace extrémně namáhaných uzlů strojů.
 • Uplatnění mechatronických systémů v konstrukci strojů s vyšším stupněm funkční integrace pro pokročilé a špičkové technologie.
 • Speciální a servisní jednoúčelové stroje a zařízení.
 • Co nabízíme

 

Katedra vozidel a motorů

 • Využití alternativních paliv a vývoj plynových motorů, tvoření směsi a optimalizace spalovacího procesu, snižování produkce výfukových emisí.
 • Hydrostatické převody a hydrostatické mechanismy pro dopravní a pracovní stroje (motorová vozidla, kolové nakladače, vysokozdvižné vozíky).
 • Pevnostní a napěťové analýzy dílů a skupin motorů a vozidel, nové koncepce motorů a vozidel, vlastnosti vozidel s aktivním směrovým řízením.
 • Technická diagnostika, měření a analýza hluku, vibrodiagnostika, měření akustické pohltivosti a problematika snižování hluku motorových vozidel, výrobků a staveb.
 • Co nabízíme


Katedra výrobních systémů a automatizace - původně katedra výrobních systémů

 • Výzkum a aplikace nových metod a technologií (Rapid Prototyping, 5 osé obrábění - výroba prototypů)
 • Konstrukce výrobních zařízení, jednoúčelových výrobních a montážních strojů, přídavných a pomocných zařízení.
 • Polohové servomechanismy, hydraulické mechanismy, pneumatické a hydraulické obvody.
 • Automatizace zařízení a technických činností.
 • Moderní způsoby řízení výroby.
 • Počítačová simulace výrobních a logistických systémů.
 • Reverse engineering a rapid prototyping.
 • Rozvrhování výrobních zakázek.
 • Reverse Engineering s bezkontaktním snímáním obecných poloh a Rapid Prototyping technologie.
 • Řešení problematiky obrábění tvarově složitých ploch v 5 osách.
 • Nové logistické a výrobní koncepce i způsoby řízení.
 • Co nabízíme
   

Katedra výrobních systémů a automatizace - původně katedra aplikované kybernetiky

 • Analýza a syntéza regulačních obvodů s číslicovými regulátory a vývoj řídicích programů v moderních vývojových prostředích.
 • Metody z oblasti identifikace, simulace a modelování dynamických systémů.
 • Informační technologie, vývoj aplikačních programů na robustním, převážně grafickém rozhraní. Základní třídy úloh z oblasti umělé inteligence.
 • Olast počítačových sítí a internetu.
 • Co nabízíme