Erasmus+ a COVID-19

Informace o dopadu pandemie koronaviru na program ERASMUS+ a návod pro studenty, jak řešit probíhající mobility, jsou k dispozici ZDE.

Metodika financování všech nastalých situací u Erasmus+ outgoing studentů TUL

T3 a) - Studenti předčasně ukončili mobilitu

- Mají nárok na poměrovou část stipendia – vypočítá se na základě doloženého dokladu o délce pobytu – (dodáno může být jakkoli – náš dokument, dokument zahraniční instituce, e-mail od zahraniční instituce).
- Mají nárok na vícenáklady spojené s předčasným ukončením mobility, které vzniklo z důvodu vyšší moce (pandemie COVID-19, vyhlášení nouzového stavu) ..) – např. předem hrazené ubytování, předem hrazené poplatky škole, sjednané pojištění po dobu mobility (které bylo sjednáno pouze pro tento účel – nevztahuje se na pojištění ke kartě, k účtu, k celoročním pojistkám…), předplatné MHD, apod.
- U všech těchto částek bude spočítán vícenáklad poměrově! – tzn. pouze na dobu, kdy student již není na mobilitě přítomen. (např.u MHD je vícenáklad pouze poměrová část vynaložených nákladů za dobu, kdy student již toto předplatné již neužívá)
- Veškeré tyto náklady musí být doloženy. Musí být doložena také snaha tyto náklady minimalizovat – je potřeba, aby byly využity všechny prostředky pro snížení vzniklých nákladů, jedná se hlavně o storno, využití pojištění, či "přebookování"/refundace jízdenky/letenky, ubytování apod. (doložením se rozumí např.ofocená emailová komunikace či originál čestného prohlášení studenta o tom, že tato snaha byla provedena bez pozitivního výsledku).
- Mají nárok na kompenzaci nákladů spojených s předčasnou cestou domů z mobility (z důvodu vyšší moci) – Letenka/jízdenka/cesta autem. Student je povinen doložit veškeré doklady a účtenky – letenka, doklad o zaplacení…
- Pokud jede student zpět autem doloží z internetu či z jiných zdrojů cenu obvyklou za hromadný dopravní prostředek do cílové destinace (napře.hodnota letenky v tomto období)
- Pokud studentovi propadla předem zakoupená zpáteční letenka/jízdenka na dobu teoretického ukončení mobility, má nárok na proplacení částky za tuto letenku/jízdenku. Zde musí být doložena opět letenka, doklad o zaplacení a dále musí být doložena snaha o minimalizaci nákladů (= snaha o refundaci ceny za letenku/jízdenku – případně doložení originálu čestného prohlášení o této snaze)
- Student bude vracet částku, která je rozdílem mezi již vyplaceným stipendiem a součtem částky stipendia na kterou má nově nárok a vícenákladem.
 

T3 b) - Studenti nezahájili plánovanou mobilitu (a již měli uzavřenu ÚS a byly jim vyplaceny peníze) či již na mobilitu odcestovali, ale již jí nestihli zahájit

- Stipendium jim nenáleží.
- Mají nárok na kompenzaci veškerých nákladů, které jim vznikly z důvodu vyšší moce (pandemie COVID-19, vyhlášení nouzového stavu..) – např. předem hrazené ubytování, předem hrazené poplatky škole, sjednané pojištění po dobu mobility (které bylo sjednáno pouze pro tento účel – nevztahuje se na pojištění ke kartě, k účtu, k celoročním pojistkám…), předem zakoupená letenka/jízdenka.
- V případě, že na mobilitu odcestovali, ale nestihli jí zahájit, mají nárok na kompenzaci nákladů na cestu tam i zpět.
- Veškeré tyto náklady musí být doloženy. (letenky, jízdenky + vždy doklad o zaplacení, ubytovací smlouva, pojistná smlouva).Musí být doložena také snaha tyto náklady minimalizovat – je potřeba, aby byly využity všechny prostředky pro snížení vzniklých nákladů, jedná se hlavně o storno, využití pojištění, či "přebookování"/refundace jízdenky/letenky, ubytování apod. (doložením se rozumí např.ofocená emailová komunikace či originál čestného prohlášení studenta o tom, že tato snaha byla provedena bez pozitivního výsledku).
- Studentovi bude vypočítána výše vratky (bude vracet částku stipendia, kterou od nás obdržel pokrácenou o schválené vícenáklady).

 

T1 – Studenti, kteří se vrátili zpět ze zahraničí, ale v ERASMUS mobilitě (studium/stáž) pokračují distanční formou z ČR

- Stipendium jim náleží v plné výši dle Účastnické smlouvy. Jejich mobilita pokračuje dál jako za normálních podmínek.
- Studenti po návratu do ČR doloží doklad o reálné době strávené v zahraničí – doklad TUL, doklad zahr.instituce, e-mail od zahr.instituce.
- Kompenzace vícenákladů je relevantní pouze v případě, že student prokazatelně doloží, že jeho náklady spojené s mobilitou (po dobu pobytu v zahraničí) přesáhly stipendium, které jim je dle Účastnické smlouvy přiznáno. (např. studentka na základě Úč.smlouvy má nárok na 2.100 EUR na její moblitu. Předčasně se vrátila po měsíci pobytu v zahraničí, ale stále pokračuje distančně. Prokáže, že během pobytu v zahraničí vynaložila náklady např. za nájem bytu (včetně propadlých kaucí a stornopoplatků), dopravu tam a zpět, propadlé letenky, MHD, poplatky ve škole apod. ve výši 2.500 EUR. Rozdíl ve výši 400 EUR bude brán jako vícenáklad a může být zahrnut do žádosti o kompenzaci.
- Zároveň musí být doložena také snaha tyto náklady minimalizovat – je potřeba, aby byly využity všechny prostředky pro snížení vzniklých nákladů, jedná se hlavně o storno, využití pojištění, či "přebookování"/refundace jízdenky/letenky, ubytování apod. (doložením se rozumí např.ofocená emailová komunikace či originál čestného prohlášení studenta o tom, že tato snaha byla provedena bez pozitivního výsledku).
- Po ukončení této „distanční“ mobility doloží vše jako při běžném ukončení ERASMUS+ mobility, kde se řídíme standardním postupem.

 

T2 – Studenti pokračují ve svém studiu/stáži distanční formou v zahraničí

- Stipendium jim náleží v plné výši dle Účastnické smlouvy. Administrace těchto mobilit se řídí standardním postupem.
- Zde nepředpokládáme žádné kompenzace vícenákladů. Kompenzace vícenákladů v této skupině nejsou relevantní.

 

 

Modelové situace studentských mobilit v souvislosti s vyšší mocí.