Erasmus+ Programme

Program Erasmus+

 

STUDUJ. STÁŽUJ. VYJEĎ.

 

A/ Studentské pobyty (formulář přihlášky, další info)

Postup pro studenty

Směrnice č. 3/2015 děkana Fakulty strojní TU v Liberci o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí

 

 

 • Možnosti mobilit studentů: studijní pobyty nebo praktické stáže

1/ Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 3-12 měsíců
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

 

!!! Seznam partnerských univerzit Erasmus+, se kterými má fakulta strojní uzavřenou meziinstituctionální smlouvu - zde

 

 

2/ Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi, lze zrealizovat i na zahraniční VŠ v laboratořích, specializovaných pracovištích

 • v délce 2-12 měsíců
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy

 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

 

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé. Prodloužení pobytu je možné pouze se statusem ZERO GRANT.

Přihláška do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

 

Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2019/2020 zde.

Studijní pobyty - potřebné formuláře k výjezdu (Účastnická smlouva) - viz web TUL

Studijní smlouva, tzv. Learning Agreement for Studies, se vystavuje z IS STAG po zadání výjezdu koordinátorkou programu Erasmus+ na fakultě (Ing. Marcela Válková)


Pracovní stáže - potřebné formuláře k výjezdu (Learning Agreement for Traineeships, Účastnická smlouva) - viz web TUL

 

 

 • Užitečné odkazy

 

Zprávy z mobilit studentů ERASMUS

 

Valencia Training Experience

 

ErasmusIntern - databáze pro vyhledávání stáží

 

Erasmus traineeship opportunities in Slovakia

 

Paragon Europe

 

European Student Placement Agency

 

 

 • Postřehy studentů FS z Erasmus zahraničních pobytů

Portugalsko:

 

- Universidade do Minho

 

Francie:

 

- ENSMM Besancon

 

Turecko:

 

- Trakya University

 

Finsko:

 

- Aalto University

 

- Aalto University II

 

- Aalto University III_2017

 

B/ Zaměstnanecké pobyty (formulář přihlášky, další info)

Pokyny pro zaměstnance - viz web TUL

Přihláška do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

 

 

 • Možnosti mobilit zaměstnanců: výukové pobyty nebo školení


Výukové pobyty - potřebné formuláře viz web TUL


Školení - potřebné formuláře viz web TUL

 

 

ERASMUS+ AKTUÁLNĚ

Nestihli jste se přihlásit do výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021?

Máte i tak možnost se o výjezd ucházet i v průběhu akademického roku!

Studenti se mohou hlásit na studijní pobyty, které by se uskutečnily v LS 2020/2021, a pracovní stáže kdykoliv!!!

Zaměstnanci se mohou rovněž průběžně hlásit na výukové pobyty či školení!!!

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na marcela.valkova@tul.cz   .