Erasmus+ Programme

Program Erasmus+

Máš pochybnosti? Podívej se na kampaň STUDUJ. STÁŽUJ. VYJEĎ.

 

A/ Studentské pobyty (formulář přihlášky do výběrového řízení, další info)

Postup pro studenty

Směrnice č. 3/2015 děkana Fakulty strojní TU v Liberci o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí

 

 

 • Možnosti mobilit studentů: studijní pobyty nebo praktické stáže

Co pro to udělat? Staří si podat přihlášku do výběrového řízení!

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty marcela.valkova@tul.cz . Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé. Informace o akutálně vyhlášeném výběrovém řízení je zasílána na studenty hromadným e-mailem, zveřejněna na webu fakulty a rovněž na katedrách. Výběrové řízení na mobility, které se mají realizovat nadcházející akademický rok (např. 2021/2022), se vyhlašuje na podzim stávajícího akademického roku (např. listopad 2020/2021).

Přihláška do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

Studenti se přihlašují do výběrového řízení přes IS STAG, kam vloží přihlášku a další dokumenty stanovené výběrovým řízením.

 

Kdo se může zapojit – kvalifikační podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Pro mobility v rámci programu Erasmus+ jsou způsobilé následující zěmě:

 • členské státy EU – 27 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Spojené království, Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

 

1/ Studijní pobyt

 • studium na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi;
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající partnerskou vysokoškolskou institucí - tzv. Learning Agreement for Studies - generuje se z IS STAG;
 • v délce min. 3 měsíců, max.12 měsíců;
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

 

!!! Seznam partnerských univerzit Erasmus+, se kterými má fakulta strojní uzavřenou meziinstituctionální smlouvu a na kterých lze realizovat studijní pobyt - zde

 

 

2/ Praktická stáž

 • v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi, lze zrealizovat i na zahraniční VŠ v laboratořích, specializovaných pracovištích;
 • v délce min. 2 měsíců, max.12 měsíců;
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem - tzv. Learning Agreement for Traineeship - formulář na webu TUL;
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy

 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

 

Prodloužení pobytu - změna od výzvy 2020/2021:

STUDIJNÍ VÝJEZD:
Pokud student, který je na STUDIJNÍ mobilitě v zahraničí v zimním semestru, požádá o prodloužení na letní semestr do 31.12.2020, bude se k tomuto prodloužení nově vztahovat také navýšení stipendia.

PRACOVNÍ STÁŽE:
Pokud student, který je v zahraničí na PRACOVNÍ STÁŽI, požádá o prodloužení nejpozději  jeden měsíc před ukončením své mobility, bude navýšení stipendia na tuto prodlouženou dobu podléhat rozhodnutí kanceláře ERASMUS+ na TUL. Toto rozhodnutí bude učiněno na základě stavu aktuálního čerpání celkového grantu z EU.

Formulář k prodloužení - zde.

 

 

Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2020/2021 zde.

 

 

Formuláře:

Studijní pobyty - potřebné formuláře k výjezdu:

1/ Studijní smlouva, tzv. Learning Agreement for Studies - vystavuje se z IS STAG po zadání výjezdu koordinátorkou programu Erasmus+ na fakultě (Ing. Marcela Válková);

2/ Transcript of Records Before the Mobility (z IS STAG);

3/ Účastnická smlouva - web TUL.

4/ Administrativní povinnosti vůči kanceláři Erasmus+ zde


Pracovní stáže - potřebné formuláře k výjezdu:

1/ Program stáže, tzv. Learning Agreement for Traineeships - viz web TUL;

2/ Transcript of Records Before the Mobility (z IS STAG);

3/ Účastnická smlouva - web TUL.

4/ Administrativní povinnosti vůči kanceláři Erasmus+ zde

 

 • Užitečné odkazy

 

Zprávy z mobilit studentů ERASMUS

 

Valencia Training Experience

 

ErasmusIntern - databáze pro vyhledávání stáží

 

Erasmus traineeship opportunities in Slovakia

 

Paragon Europe

 

European Student Placement Agency

 

 

 • Postřehy studentů FS z Erasmus zahraničních pobytů

Portugalsko:

 

- Universidade do Minho

 

Francie:

 

- ENSMM Besancon

 

Turecko:

 

- Trakya University

 

Finsko:

 

- Aalto University

 

- Aalto University II

 

- Aalto University III_2017

 

B/ Zaměstnanecké pobyty (formulář přihlášky do výběrového řízení, další info)

Pokyny pro zaměstnance - viz web TUL

Přihláška do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

 

 

 • Možnosti mobilit zaměstnanců: výukové pobyty nebo školení


Výukové pobyty - potřebné formuláře viz web TUL


Školení - potřebné formuláře viz web TUL

 

 

ERASMUS+ AKTUÁLNĚ

1/ Vyhlášeno výběrové řízení na studentské a zaměstnanecké pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2021/2022. Více informací - zde.

 

2/ Nestihli jste se přihlásit do výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021?

Máte i tak možnost se o výjezd ucházet i v průběhu akademického roku!

Studenti se mohou hlásit na studijní pobyty, které by se uskutečnily v LS 2020/2021, a pracovní stáže kdykoliv!!!

Zaměstnanci se mohou rovněž průběžně hlásit na výukové pobyty či školení!!!

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na marcela.valkova@tul.cz   .