Erasmus+ Programme 2021-2027

Program Erasmus+

Máš pochybnosti? Podívej se na kampaň STUDUJ. STÁŽUJ. VYJEĎ.

 

A/ Studentské pobyty (formulář přihlášky do výběrového řízení, další info)

Postup pro studenty

Směrnice č. 3/2015 děkana Fakulty strojní TU v Liberci o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí

 

 

Možnosti mobilit studentů: studijní pobyty nebo praktické stáže

 

Co pro to udělat? Staří si podat přihlášku do výběrového řízení! Studenti se přihlašují do výběrového řízení přes IS STAG, kam vloží přihlášku a další dokumenty stanovené výběrovým řízením - nápověda zde.

 

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty marcela.valkova@tul.cz . Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé. Informace o akutálně vyhlášeném výběrovém řízení je zasílána na studenty hromadným e-mailem, zveřejněna na webu fakulty a rovněž na katedrách. Výběrové řízení na mobility, které se mají realizovat nadcházející akademický rok (např. 2022/2023), se vyhlašuje na podzim stávajícího akademického roku (např. listopad 2021/2022).

 

Formulář přihlášky do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

 

Kdo se může zapojit – kvalifikační podmínky:

 

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Pro mobility v rámci programu Erasmus+ jsou způsobilé následující zěmě:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) - pouze v případě Mezinárodní mobility! - na TUL bude realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faaerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie

 

1/ Studijní pobyt

 • studium na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi;
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající partnerskou vysokoškolskou institucí - tzv. Learning Agreement for Studies - generuje se z IS STAG;
 • v délce min. 2 měsíců, max.12 měsíců;
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

 

!!! Seznam partnerských univerzit Erasmus+, se kterými má fakulta strojní uzavřenou meziinstituctionální smlouvu a na kterých lze realizovat studijní pobyt - zde

Seznam může být vzhledem k novému programovému období průběžně aktualizován.

 

 

2/ Praktická stáž

 • v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi, lze zrealizovat i na zahraniční VŠ v laboratořích, specializovaných pracovištích;
 • v délce min. 2 měsíců, max.12 měsíců;
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem - tzv. Learning Agreement for Traineeship - formulář na webu TUL;
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy

 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský) bez ohledu na počet a druh mobilit.

 

 

NOVINKY ERASMUS+ 2021-2027!!!:

 

 • NOVĚ možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) - délka 5-30 dní.
 • VŠECHNY mobility lze realizovat v tzv. kombinované variantě. Kombinovaná mobilita je kombinací fyzické mobility s virtuální složkou. Je nutné dodržet minimální délku pobytu v zahraničí pro přiznání grantu, ale další část mobility je možné realiozovat distančně/online z ČR (na dobu realizovanou v ČR nenáleží účastníkovi finanční prostředky!).
 • NOVĚ zahrnuta i mezinárodní mobilita, tj. mobilita do partnerských zemí.
 • Inkluze. Navýšení podpory pro a) účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, b) účastníky s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj., c) účastníky s jinou další překážkou (bude posuzováno jednotlivě komisí ZHR).
 • Green Erasmus+ - příspěvek při využití ekologičtějšího způsobu dopravy (vlak, autobus, loď místo auta či letadla, spolujízda).
 • Kombinované intenzivní programy (BIP) - studenti/zaměstnanci budou moci využít intenzivní blended programy, které zkombinují online studium a týmovou práci s krátkodobým pobytem v zahraničí. Délka 5-30 dní pro fyzickou část, délka povinné virtuální aktivity (online) není specifikována. Na FS prozatím nelze realizovat.

 

 

Prodloužení pobytu - změna od výzvy 2020/2021:

STUDIJNÍ VÝJEZD:
Pokud student, který je na STUDIJNÍ mobilitě v zahraničí v zimním semestru, požádá o prodloužení na letní semestr do 31.12.2020, bude se k tomuto prodloužení nově vztahovat také navýšení stipendia.

PRACOVNÍ STÁŽE:
Pokud student, který je v zahraničí na PRACOVNÍ STÁŽI, požádá o prodloužení nejpozději  jeden měsíc před ukončením své mobility, bude navýšení stipendia na tuto prodlouženou dobu podléhat rozhodnutí kanceláře ERASMUS+ na TUL. Toto rozhodnutí bude učiněno na základě stavu aktuálního čerpání celkového grantu z EU.

Formulář k prodloužení - zde.

 

 

Přehled výše finanční podpory pro akademický rok 2021/2022 zde.

 

 

Formuláře:

Studijní pobyty - potřebné formuláře k výjezdu:

1/ Studijní smlouva, tzv. Learning Agreement for Studies - vystavuje se z IS STAG po zadání výjezdu koordinátorkou programu Erasmus+ na fakultě (Ing. Marcela Válková);

2/ Transcript of Records Before the Mobility (z IS STAG);

3/ Účastnická smlouva - web TUL.

4/ Administrativní povinnosti vůči kanceláři Erasmus+ zde


Pracovní stáže - potřebné formuláře k výjezdu:

1/ Program stáže, tzv. Learning Agreement for Traineeships - viz web TUL;

2/ Transcript of Records Before the Mobility (z IS STAG);

3/ Účastnická smlouva - web TUL.

4/ Administrativní povinnosti vůči kanceláři Erasmus+ zde

 

 • Užitečné odkazy

 

Zprávy z mobilit studentů ERASMUS

 

Valencia Training Experience

 

ErasmusIntern - databáze pro vyhledávání stáží

 

Erasmus traineeship opportunities in Slovakia

 

Paragon Europe

 

European Student Placement Agency

 

 

 • Postřehy studentů FS z Erasmus zahraničních pobytů

Portugalsko:

 

- Universidade do Minho

 

Francie:

 

- ENSMM Besancon

 

Turecko:

 

- Trakya University

 

Finsko:

 

- Aalto University

 

- Aalto University II

 

- Aalto University III_2017

 

B/ Zaměstnanecké pobyty (formulář přihlášky do výběrového řízení, další info)

Pokyny pro zaměstnance - viz web TUL

Přihláška do výběrového řízení Erasmus + na fakultě

 

 

Možnosti mobilit zaměstnanců: výukové pobyty nebo školení


Výukové pobyty - potřebné formuláře viz web TUL


Školení - potřebné formuláře viz web TUL

 

 

ERASMUS+ AKTUÁLNĚ

1/ Informační schůzka k výjezdům v rámci programu Erasmus+ se konala dne 07. 12. 2021 - prezentace z informační schůzky.

 

2/ Vyhlášeno výběrové řízení na studentské a zaměstnanecké pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023. Více informací - zde.

 

3/ Nestihli jste se přihlásit do výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022?

Máte i tak možnost se o výjezd ucházet i v průběhu akademického roku!

Studenti se mohou průběžně hlásit na pracovní stáže, které by se realizovaly v LS 2021/2022!!!

Zaměstnanci se mohou rovněž průběžně hlásit na výukové pobyty či školení!!!

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na marcela.valkova@tul.cz   .