Erasmus+ Programme

Program Erasmus+

!!! Seznam partnerských univerzit Erasmus+, se kterými má fakulta strojní uzavřenou meziinstituctionální smlouvu - zde

Studentské pobyty (formulář přihlášky, další info)

Postup pro studenty

Přihláška do výběrového řízení Erasmus +

Směrnice č. 3/2015 děkana Fakulty strojní TU v Liberci o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí

 

 • Mobility studentů - studijní pobyty, praktické stáže

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 3-12 měsíců
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi, lze zrealizovat i na zahraniční VŠ v laboratořích, specializovaných pracovištích

 • v délce 2-12 měsíců
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

 

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé. Prodloužení pobytu je možné pouze se statusem ZERO GRANT.

 

Kdo se může zapojit – podmínky:

  Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2018/2019 zde.

Studijní pobyty - potřebné formuláře k výjezdu - viz web TUL


Pracovní stáže - potřebné formuláře k výjezdu - viz web TUL

 

 • Užitečné odkazy

 

Zprávy z mobilit studentů ERASMUS

 

Valencia Training Experience

 

ErasmusIntern - databáze pro vyhledávání stáží

 

Erasmus traineeship opportunities in Slovakia

 

Paragon Europe

 

 • Postřehy studentů FS z Erasmus zahraničních pobytů

Portugalsko:

 

- Universidade do Minho

 

Francie:

 

- ENSMM Besancon

 

Turecko:

 

- Trakya University

 

Finsko:

 

- Aalto University

 

- Aalto University II

 

- Aalto University III_2017

 

Zaměstnanecké pobyty (formulář přihlášky, další info)

Pokyny pro zaměstnance - viz web TUL

Přihláška do výběrového řízení Erasmus +

 

 • Mobility zaměstnanců


Výukové pobyty - potřebné formuláře viz web TUL


Školení - potřebné formuláře viz web TUL

 

Erasmus+ aktuálně

 

1/ Volná místa pro výjezdy (stáže) v akademickém roce 2018/2019.

Informace u Ing. Válkové - marcela.valkova@tul.cz

 

 

2/ Vyhlášeno výběrové řízení na mobility v rámci programu Erasmus+ pro výjezdy v akademickém roce 2019/2020.

 

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2019/2020, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Text vyhlášení - zde.

Mobility se mohou uskutečnit od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2020.

Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).

 

Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny). Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

 

Detailnější informace o programu Erasmus+ jsou k dispozici rovněž webu TUL, a to jak pro zaměstnance http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus , tak pro studenty http://www.tul.cz/studenti/erasmus-pro-studenty/erasmus . V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na obraťte na Ing. Marcelu Válkovou - marcela.valkova@tul.cz

 

Termín pro podání přihlášek: 15. 1. 2019.


Přihláška student.

Přihláška akademik/zaměstnanec.

 

 

3/ Pozvánka na informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. od 13:00 hodin v zasedací místnosti FP, budova G, 4. patro.

Text pozvánky - zde.