Strategie Výzkumu, Vývoje, Inovací FS TUL 2020 +2030

Strategie VVI odráží proces diskusí nad směrováním FS TUL v oblasti VVI. Na základě diskusí, které probíhaly od dubna do listopadu 2019, předkládáme k diskusi obrysy vědecko-výzkumného směrování fakulty strojní a nástin opatření k personálnímu a finančnímu posílení pro naplnění Strategie fakulty.

 

Koncepční východiska

Strategický záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FS TUL na období 2016-2020

Strategický plán rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Strategie vědy, výzkumu vývoje FS TUL 2007-2013

Inovační strategie České republiky 2019-2020

Výzkumná mise programu Horizont Europe, Horizont Europe – 9. RP na roky 2021-2027

Národní Politika výzkumu, vývoje, inovací na léta 2016-2020

Národní RIS3 strategie 2014-2020

Metodika hodnocení M2017+

 

2020 → 2025 → 2030

 

Tradice, Nové směry, Nové přístupy 

Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní a položila základy pro rozvoj vysokého školství v Liberci. V poválečném období se na Liberecku začala prosazovat, vedle tradičního textilního a sklářského průmyslu, orientace na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a na oblast zpracování plastů. Tato skutečnost určovala, a do jisté míry dodnes předurčuje, vědecko-výzkumnou orientaci fakulty strojní. Fakulta strojní se profiluje jako vědecko-inženýrská fakulta.

 

V současné době probíhá schvalovací proces  předpodklad schválení a zveřejnění v únoru 2020.