Strategie Výzkumu, Vývoje, Inovací FS TUL +2030

Strategie VVI +2030 Fakulty strojní TU v Liberci
 

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci staví na svobodě vědeckého bádání, sdílení informací a myšlenek, otevřenosti různým vědeckým názorům. Vychází z výzkumné tradice evropských univerzit, kdy systematicky propojuje vzdělávací činnost s vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a uměleckou činností, spolupracuje s renomovanými tuzemskými a zahraničními partnery a usiluje o výrazný mezinárodní rozměr své činnosti. Výraznou předností fakulty strojní je multioborovost, schopnost řešit inovativní, komplexní problematiku napříč vědními obory. V řadě vědních oblastí dosahuje špičkových úspěchů a výsledků, které dokáže komercionalizovat.

 

Tradice, Nové směry, Nové přístupy 

 • Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní a položila základy pro rozvoj vysokého školství v Liberci.
 • V poválečném období se na Liberecku začala prosazovat, vedle tradičního textilního a sklářského průmyslu, orientace na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a na oblast zpracování plastů. Tato skutečnost určovala, a do jisté míry dodnes předurčuje, vědecko-výzkumnou orientaci Fakulty strojní.
 • Současné zaměření vědy a výzkumu se stále více akcentuje oblasti, jako je ekologie, bezpečnost, medicína, energetika, nanomateriály a nanotechnologie s důrazem na témata a potřeby 21. století.
 • Fakulta strojní se profiluje jako vědecko-inženýrská fakulta.

Mise

 • Výzkum na Fakultě strojní je zásadním vkladem pro rozvoj výuky a pro růst vzdělanosti společnosti.
 • Vědeckovýzkumná a inženýrská činnost je nedílnou součástí a dominantní aktivitou akademických a výzkumných pracovníků a zásadně se podílí na profilu Fakulty strojní.
 • Fakulta strojní rozšiřuje poznání, prohlubuje a posouvá znalosti podstaty materiálů, dějů a procesů s cílem praktického uplatnění nových poznatků pro udržitelný rozvoj společnosti.
 • Fakulta strojní je všeobecně vnímána a řazena mezi nejvýznamnější technicky orientované univerzitní fakulty v České republice s výrazným mezinárodním rozměrem.  

Vize

 • Fakulta strojní je nezávislou vědeckovýzkumnou organizací evropského rozměru důsledně naplňující misi v oblastech vědeckovýzkumné činnosti.
 • Fakulta strojní je respektovaným partnerem v rámci národního a mezinárodního vědeckovýzkumného prostoru.
 • Fakulta strojní je uznávaným a respektovaným partnerem pro spolupráci s aplikační sférou a průmyslovými partnery. 
 • Fakulta strojní je jasně profilovaná výzkumná organizace v oblasti technického vzdělávání a technických věd, ve kterých dosahuje kvalitních výsledků na národní i mezinárodní úrovni. 
 • Fakulta strojní je finančně stabilní výzkumná organizace, která se opírá o silnou výzkumnou základnu, která je zárukou dlouhodobé perspektivy výzkumných, vývojových a inovačních činností fakulty.
 • Fakulta strojní je žádaným pracovištěm pro doktorandy z českých i zahraničních univerzit. 
 • Fakulta strojní je součástí výzkumných týmů a projektů v rámci univerzity, České republiky a mezinárodního výzkumného prostoru.
 • Fakulta strojní je založena jednak na spolupráci fakultních pracovišť a dále na spolupráci univerzitních pracovišť a výzkumných ústavů.
 • Fakultní pracoviště rozvíjejí výzkumné programy, které jsou základním kritériem pro fungování či ustavení výzkumných týmů, platformou pro spolupráci pracovišť, plánování personálních a finančních zdrojů.   
 • Fakulta strojní je výzkumným pracovištěm s rozvinutou infrastrukturou na standardní mezinárodní úrovni.

Strategické oblasti Výzkumu, Vývoje, Inovací

Na základech tradičních disciplín jsou rozvíjeny nové oblasti výzkumu, vývoje a inovací s důrazem na témata a potřeby 21. století. Strategické oblasti budou posilovány a rozvíjeny výzkumnými programy Fakulty strojní.

 

 • Materiály, nanomateriály, kompozity
 • Progresivní a environmentální technologie a nanotechnologie
 • Udržitelná doprava a mobilita
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Výrobní systémy, automatizace a robotizace
 • Energetika a obnovitelné zdroje

Příležitosti a výzvy k posílení Výzkumu, Vývoje, Inovací

Páteř výzkumu vychází ze Strategie VVV FS TUL 2007-2013 a z výzkumných programů rozvíjených v rámci univerzity. Významnou roli představuje základní výzkum a dále převážně projekty aplikovaného výzkumu, podpořené zejména z prostředků TAČR, MPO ČR, MV ČR. Významný podíl tvoří neveřejné prostředky na smluvní výzkumnou činnost, kde Fakulta strojní dosahuje tradičně velmi dobrých výsledků. Nedostačující je účast fakulty v mezinárodních projektech.

 

Silné a Slabé stránky, Příležitosti a Rizika

 

Klíčové faktory

Strategický programový rámec

Strategie VVI je postavena na výzkumných programech jednotlivých pracovišť a výzkumných týmů. Výzkumné programy, jejich realizace a hodnocení, jsou jednak základním nástrojem realizace strategie a současně jsou platformou a nabídkou pro vědeckovýzkumnou spolupráci univerzitních a mimouniverzitních pracovišť.     

 

Syntetické a biodegradabilní polymerní systémy

Kovové materiály a funkční povrchy

Lehčené díly a metamateriály

Obrábění klasických kovových a kompozitních materiálů

3D technologie

Umělá inteligence – strojové učení

Automatizace a konstrukce

Inovace technických systémů

Bezpečné a ekologické dopravní prostředky

Stroje na výrobu vlákenných a nanovlákenných struktur

Jednoúčelové stroje a zařízení

Robotizace a automatizace v průmyslu a servisní robotika

Sklářské stroje pro 21. století

Mechanika inteligentních materiálů a jejich termomechanické odezvy

Vibroizolace

Energetické procesy

 

Dlouhodobé cíle v oblasti VVI → Návrh strategických opatření