overlay

Školení

Školení (STT) může mít formu klasického školení, účasti na workshopu, odborném kurzu, jazykovém kurzu, stínování (tzv. Job-shadowing) apod. vždy v souladu s pracovní náplní zaměstnance na TUL. Účast na konferenci je nezpůsobilý náklad!

K mobilitě není potřeba mít uzavřenou meziinstitucionální smlouvu mezi TUL a zahraniční přijímající institucí.

Kdo může vyjet?

 • Vyslaný zaměstnanec musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající organizaci. Výše úvazku nerozhoduje. DPČ a DPP jsou dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a tito pracovníci nemohou být vysláni na školení!
 • Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající organizací.
 • Zaměstnanec musí být vybrán v rámci výběrového řízení.

Kam mohu vyjet?

 • Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země: Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) - pouze v případě tzv. mezinárodní mobility! Na TUL je realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie

Přijímající institucí může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, práce s mládeží, výzkumu a inovací, může být i vysokoškolská instituce s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Na jak dlouho?

Minimální doba trvání školení jsou 2 dny bez cesty; v případě mobility do partnerských zemí zemí (tzv. mezinárodní mobilita)  je minimální doba pobytu 5 dní. Maximální délka dle pravidel programu je 60 dní.

Na základě rozhodnutí rektora TUL bude vyjíždějícím zaměstnancům financována mobilita trvající max. 14 dní, včetně cesty, v jednom akademickém roce! Může být rozděleno na 2 výjezdy v jednom akademickém roce.

Forma mobility?

 • Fyzický výjezd.
 • Kombinovaná mobilita = kombinace fyzického výjezdu s virtuální částí. Při kombinované variantě je podmínkou být fyzicky v zahraničí min. 2 dny pro obdržení grantu.
 • Virtuální mobilita = účast na výuce na zahraniční instituci za využití digitálních platforem bez nutnosti vycestování na partnerskou instituci, tj. je realizována z pohledu zaměstnance distančně/online z ČR.

          Virtuální mobilita či virtuální část kombinované mobility není finančně podpořena!

Finanční podpora?

Zaměstnanec obdrží Erasmus+ finanční příspěvek na pobytové a cestovní náklady.

 • Paušální finanční příspěvek na pobytové náklady je poskytován na dny, kdy je vyžadována fyzická přítomnost účastníka v přijímající organizaci, tj. po dobu trvání výukového programu. V případě potřeby lze přičíst maximálně 2 dny na cestu.
 • Výše paušálního příspěvku na cestovní náklady je odvozena od vzdálenosti mezi přijímající a vysílající organizací podle kalkulátoru EU.

Výše příspěvku na pobytové a cestovní náklady.

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi (se znevýhodněním či ekonomickou překážkou, tzv. inkluze) mohou navíc požádat o další navýšení finančního příspěvku. 

Green Erasmus+ = při zvolení šetrného dopravního prostředku (vlak, autobus, spolujízda, loď) lze přiznat další příspěvek.

Postup?

 • Zjistěte, kam je možné v  rámci Erasmu+ na školení vycestovat, viz Kam mohu vyjet?
 • Informujte se na studijním oddělení, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na Erasmus+. Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty marcela.valkova@tul.cz. Prioritou jsou zaměstnanci, kteří vyjíždějí poprvé. Informace o akutálně vyhlášeném výběrovém řízení je zasílána na katedry a zveřejněna na webu fakulty. Výběrové řízení na mobility, které se mají realizovat nadcházející akademický rok (např. 2023/2024), se vyhlašuje na podzim stávajícího akademického roku (např. listopad 2022/2023).
 • Podejte si přihlášku do výběrového řízení a odevzdejte ji ECTS Koordinátorovi fakulty.
 • Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, můžete začít s přípravou výjezdu a vyplněním potřebných dokumentů před výjezdem.
 • Nejdříve vyplňte 1/ program školení, tzv. Staff Mobility Agreement for Training, nechte podepsat fakultním, institucionálním koordinátorem a zašlete na zahraniční přijímající instituci k podpisu.
 • Po obdržení programu školení potvrzeného přijímající zahraniční institucí vyplňte 2/ účastnickou smlouvu pro účely vyplacení finančního příspěvku.
 • Formuláře pro školení.
 • Nezapomeňte si založit zahraniční cestovní příkaz. Pokyny.
 • Administrativní proces před výjezdem máte úspěšně za sebou!
 • Z výjezdu je potřeba přivézt originál Confirmation of Erasmus+ Training period, viz Formuláře pro výukový pobyt.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img