overlay

Harmonogram studia

Harmonogram výuky na TUL - akademický rok 2023/2024 (Příkaz rektora č. 1/2023)

Harmonogram akademického roku TUL - 2023/2024: zde

Harmonogram výuky na Fakultě strojní TUL - akademický rok 2023/2024

Harmonogram akademického roku na Fakultě strojní TUL - 2023/2024: zde

Zápisy ke studiu

Zápis ke studiu pro studenty vyšších ročníků BSP a NMSP

Zápisy do vyšších ročníků BSP a NMSP se uskuteční v období od 1. 9. do 15. 9. 2023. Studenti, kteří splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku, jsou povinni se v tomto termínu zapsat do akademického roku 2023/2024.

 

Podmínky pro postup do dalšího ročníku:

 • získání alespoň 35 kreditů (1. ročník) v akademickém roce 2022/23 (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za uznané předměty),
 • zapsání alespoň 35 kreditů na akademický rok 2023/24 (nevztahuje se na studenty, kteří budou v tomto roce skládat SZZ),
 • povolené třetí zápisy předmětů (třetí zápis předmětů může povolit děkan na základě předchozí žádosti studenta) .

 

Zápis proběhne formou samozápisu od 1. 9. do 15. 9. 2023 přímo v IS STAG v sekci "Moje studium – Průběh studia – Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku 2023/24". Zápisové listy již není potřeba nosit ani je posílat na studijní oddělení.

                                                       

Samozápis nemohou provést:

 • studenti, kteří mají předměty na třetí zápis.
 • studenti, kteří si na akademický rok zapisují méně než 35 kreditů, protože budou v akademickém roce skládat SZZ.
 • studenti, kteří nesplnili 35 kreditů a podali děkanovi žádost, protože se na ně vztahuje výjimka uvedená v odst. 6 článku 7 Studijního a zkušebního řádu TUL (k ukončení studia jim zbývá méně než 35 kreditů).

Tito studenti jsou povinni kontaktovat studijní oddělení.

Zápis ke studiu pro studenty 1. ročníku BSP a NMSP

Zápisem ke studiu potvrzujete, že chcete skutečně nastoupit ke studiu programu, pro který jste úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy. 

 

Zápisy do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2023/2024 se uskuteční v učebnách budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, kampus TUL) dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Pro studenty 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří ještě nestudovali vysokou školu, je povinná imatrikulace (slavnostní akt, kterým je student přijat do akademické obce univerzity). 

Bakalářský studijní program: prezenční forma studia

 • 28. srpna 2023 | 09:00 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná A až M
 • 28. srpna 2023 | 12:30 | učebna G315 | uchazeči, jejichž příjmení začíná N až Ž
 • 4. září 2023      | 09:00 | učebna G315 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: kombinovaná forma studia

 • 31. srpna 2023 | 12:30 | učebna G315 | všichni uchazeči
 • 4. září 2023      | 12:30 | učebna G315 | náhradní termín zápisu, všichni uchazeči

Bakalářský studijní program: opakující studenti

 • 7. září 2023 | 12:30 | učebna G315 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Bakalářský studijní program: pro studenty, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v září

 • 14. září 2023 | 09:00 | učebna F02, budova F | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Navazující magisterský studijní program: 

 • 7. září 2023 | 08:30 | učebna G315 | všichni uchazeči prezenční i kombinované formy studia

Připojte se na Instagramu

img img img img img img