overlay

Harmonogram studia

Harmonogram výuky na TUL - akademický rok 2024/2025 (Příkaz rektora č. 1/2024)

Harmonogram akademického roku TUL - 2024/2025: zde

Harmonogram výuky na Fakultě strojní TUL - akademický rok 2024/2025

Harmonogram akademického roku na Fakultě strojní TUL - 2024/2025: zde

Zápisy ke studiu

Zápis ke studiu pro studenty vyšších ročníků BSP a NMSP

Zápisy do vyšších ročníků se uskuteční v období od 1. 9. do 13. 9. 2024.

 

Studenti, kteří splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku, jsou povinni se v tomto termínu zapsat do akademického roku 2024/2025.

 

Podmínky pro postup do dalšího ročníku:

  1. získání alespoň 35 kreditů v ak. roce 2023/24 (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za uznané předměty);

  2. zapsání alespoň 35 kreditů na akademický rok 2024/25 (nevztahuje se na studenty, kteří budou v tomto roce skládat SZZ);

  3. povolené třetí zápisy předmětů.

Zápis proběhne formou samozápisu od 1. 9. do 13. 9. 2024 v IS STAG v sekci Moje studium – Průběh studia – Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku 2024/25.

                                                                     

Samozápis nemohou provést a jsou povinni kontaktovat studijní oddělení:

  1. Studenti, kteří mají předměty na třetí zápis.

  2. Studenti, kteří si na ak. rok zapisují méně než 35 kreditů, protože budou v ak. roce skládat SZZ.

  3. Studenti, kteří nesplnili 35 kreditů a podali děkanovi žádost, protože se na ně vztahuje výjimka uvedená v odst. 6 článku 7 Studijního a zkušebního řádu TUL (k ukončení studia jim zbývá méně než 35 kreditů).

 

Tito studenti jsou povinni kontaktovat studijní oddělení.

Zápis ke studiu pro studenty 1. ročníku BSP a NMSP

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, obdrží rozhodnutí o přijetí, které se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému, pokud s tím uchazeč ve své přihlášce vyslovil souhlas, nebo prostřednictvím České pošty.

Uchazeč se stává studentem zápisem ke studiu. Na konkrétní termín a způsob zápisu je uchazeč pozván prostřednictvím emailu.

Bakalářský studijní program Strojírenství

------------------------------------------------------

A) Zápis do 1. ročníku pro přijaté uchazeče, kteří si podali přihlášku do prezenční formy studia v 1. kole přijímacího řízení (do 31. 3. 2024) a nebudou si žádat o uznání předmětů z předchozího studia na FS TUL:

 

Zápis se uskuteční online formou v období od 17. 6. do 25. 8. 2024. Uchazeč ve své e-přihlášce na kartě „Informace o řízení“ klikne na „Ano, projevuji vůli zapsat se do tohoto studia“. Uchazeč bude ke studiu automaticky zapsán k 01.09.2024.

Informační schůzky pro uchazeče zapsané online formou se uskuteční v učebně G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám. 1, Liberec, autobus č. 15, 19 a 29, zastávka Technická univerzita):

  • 28.8.2024 – 12.30 h
  • 30.8.2024 – 09.00 h

------------------------------------------------------

B) Zápis do 1. ročníku pro přijaté uchazeče, kteří si podali přihlášku do prezenční formy studia ve 2. kole přijímacího řízení (do 18. 8. 2024) a nebudou si žádat o uznání předmětů z předchozího studia na FS TUL

 

Zápis se uskuteční prezenční formou 28. 8. 2024 v 9.00 h v učebně G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám. 1, Liberec, autobus č. 15, 19 a 29, zastávka Technická univerzita). Náhradní termín zápisu je 3. 9. 2024 ve 12.30 h v učebně G315.

------------------------------------------------------

C) Zápis do 1. ročníku pro přijaté uchazeče, kteří si podali přihlášku do kombinované formy studia v 1. i 2. kole přijímacího řízení a nebudou si žádat o uznání předmětů z předchozího studia na FS TUL

 

Zápis se uskuteční prezenční formou 30. 8. 2024 v 12.30 h v učebně G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám. 1, Liberec, autobus č. 15, 19 a 29, zastávka Technická univerzita). Náhradní termín zápisu je 13. 9. 2024 ve 12.30 h v učebně G315.

------------------------------------------------------

D) Zápis do 1. ročníku pro všechny přijaté uchazeče, kteří budou skládat maturitní zkoušku v srpnu/září 2024, a zahraniční uchazeče, kteří v září dodávají dokumenty nutné k přijetí

 

Zápis se uskuteční prezenční formou 13. 9. 2024 v 9.00 h v učebně G315 (budova G, 3. podlaží, Univerzitní nám. 1, Liberec, autobus č. 15, 19 a 29, zastávka Technická univerzita). Do tohoto data je nutné doručit na Studijní oddělení FS TUL maturitní vysvědčení, které může být nahrazeno potvrzením ze střední školy o úspěšném složení maturitní zkoušky. Pokud uchazeč bude maturovat až po tomto datu, je nutné si domluvit individuální zápis na Studijním oddělení FS TUL.

------------------------------------------------------

E) Zápis pro všechny přijaté uchazeče, kteří již v minulosti na FS TUL studovali a budou si žádat o uznání předmětů z předchozího studia na FS TUL

 

Zápis se uskuteční prezenční formou 6. 9. 2024 ve 9.00 h v učebně G315.

------------------------------------------------------

Navazující magisterské studijní programy (prezenční i kombinované studium)

Zápis se uskuteční online formou v období od 01.08. do 06.09.2024. Uchazeč ve své e-přihlášce na kartě „Informace o řízení“ klikne na „Ano, projevuji vůli zapsat se do tohoto studia“. Uchazeč bude ke studiu automaticky zapsán k 06.09.2024. Pokud uchazeč doloží absolvování bakalářského studia po 06.09.2024, je nutné si domluvit individuální zápis na Studijním oddělení FS TUL.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img