overlay

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy jsou vybírány zejména dle vědeckovýzkumného zaměření a potřeb fakulty strojní.

Projektové oddělení TUL

TA ČR

AKTION

MŠMT ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2023.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2023:
a) od 30.9.2022 do 31.10.2022 na období realizace projektů od 1.1. do 31.12.2023
b) od 15.3.2023 do 15.4.2023 na období realizace projektů od 1.7. do 31.12.2023
c) od 15.8.2023 do 15.9.2023 na období realizace projektů od 15.10. do 31.12.2023

OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Podání žádosti o podporu:  od 27.6.2022 – do vyčerpání alokace, nejpozději do 31.5.2023 do 12.00 hodin

Horizont Evropa

OP TAK

Cílem OP TAK je podproa českých podniukatelů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.


Harmonogram výzev pro rok 2023

Programy přeshraniční spolupráce 2021–2027

Přehled programů


Program Interreg spolupráce Česko – Sasko

  • Vyhlášení průběžné výzvy: leden 2023
  • Povinná bude konzultace projektového záměru s partnery projektu u poskytovatele

Možné priority pro TUL:

Inovace a konkurenceschopnost / prioritní cíl 1)

  • Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací, vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky – transfer technologií, zkoušení nových technologií, poskytování služeb apod.

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch / prioritní cíl 3) 

  • Spolupráce vysokých škol a profesních akademií

Aktivity:

  • Organizace a realizace přeshraničních akcí: workshopy, semináře, konference, informační akce, výměna zkušeností, síťovací setkání (např. společná síť podníků, výzkumných a univerzitních organizací), soutěže, ad.
  • Výměna skupin: studentů
  • Vzdělávací opatření (včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti)
  • Projekty zaměřené na publicitu v rámci setkávání (vypracování vícejazyčných publikací apod.)

Připojte se na Instagramu

img img img img img img