overlay

Organizace doktorského studia

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a případně za účasti konzultanta. Úroveň znalostí je prokazována státní doktorskou zkouškou.

Při zahájení doktorského studia si student (doktorand) zvolí určité konkrétní téma, kterému se během něj chce věnovat. V prvním roce studia vypracovává rešerši, odbornou studii stávajících poznatků a současného stavu poznání týkající se zaměření disertační práce, kterou obhajuje na kolokviu. Celé doktorské studium je pak na toto téma zaměřeno, obsahuje předměty, které doktorand bude potřebovat k řešení, jeho výzkumná činnost je zaměřena tímto směrem a dosažené výsledky jsou zpracovány v disertační práci.

 

Studium v doktorském studijním programu obsahuje:

Legislativa:

Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci
03/2018 Směrnice děkana – Organizace studia v doktorských studijních programech
02/2023 Směrnice děkana – O přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který se aktualizuje ročními studijními plány (RSP) pod vedením školitele na základě činností z předchozího období a směru studia.
 • Hlavní osobou pro studenta je školitel. Školitel se studentem sestavuje ISP a RSP, odborně i organizačně vede studenta v průběhu studia.
 • Změny v ISP, příp. RSP projednává oborová rada.

Kontrola studia

 • Školitel provádí kontrolu plnění studijních povinností a bude předkládat oborové radě výroční hodnocení studia.
 • Studium doktoranda sleduje a hodnotí oborová rada
 • Plnění ISP, resp. RSP doktoranda podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení oborovou radou.

Studijní povinnosti – zkoušky

 • Součástí ISP doktoranda jsou zpravidla 3 zkoušky z povinně volitelných předmětů, které jsou tvořeny dvěma kategoriemi: přírodovědně aplikovaným základem a oborově aplikovaným základem
 • Počet zkoušek může být i vyšší, pokud by bylo potřeba znalosti studenta v některých oblastech prohloubit nebo rozšířit. Zkoušky jsou voleny z nabídky akreditovaných předmětů podle zaměření plánované disertační práce (zpravidla jedna z přírodovědně aplikovaného základu a dvě z oborově aplikovaného základu). Student si může také ad hoc vybrat i jiné zkoušky v závislosti na zaměření disertační práce. Povinností studenta je vykonání zkoušek do dvou let od zápisu do studia.
 • Součástí ISP je dále jazyková příprava (anglický jazyk) zakončena zkouškou nebo prokázáním certifikátu jazykové způsobilosti (minimálně na úrovni B1).
 • Plnění a splnění studijních povinností prokazuje doktorand vykonáním zkoušek před zkušební komisí.

Kolokvium

 • V prvním roce studia vypracovává doktorand rešerši, odbornou studii, ze stávajících poznatků a současného stavu poznání týkající se zaměření disertační práce, kterou by měl obhájit na kolokviu. Studie by měla obsahovat stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě (souhrnnou publikační a případně patentovou rešerši), doplněné o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Studie může být po dohodě se školitelem nahrazena komentovaným souborem nejméně dvou publikovaných prací doktoranda.
 • Kolokvium má podobu odborné rozpravy nad tématem disertační práce. Na kolokviu student seznámí přítomné členy (odborné rady) s rozpracováním tématu disertační práce v rozsahu dle ISP, s cíli práce a předpokládaným dalším postupem. Na základě získaných znalostí o tématice řešené v disertační práci (odborná studie) budou upřesněny zbývající předměty, které budou mít přímou vazbu na zaměření disertační práce. Členy odborné rady jsou školitel, vedoucí školícího pracoviště, člen oborové rady podle doporučení předsedy oborové rady (garanta studijního programu) a případně další odborníci. Rozprava může probíhat v cizím jazyce.

Pedagogická činnost

 • Součástí náplně ISP studenta je zpravidla také pedagogická činnost ve formě asistence na cvičení z odborných předmětů nebo jejich vedení (zpravidla 2 hod/týden), vedení studentských prací a projektů, odborných seminářů, přednášek z praxe nebo konzultace závěrečných prací.

Tvůrčí činnost

 • Doktorandi by se měli podílet na vědecké činnosti pracoviště a to jak ve formě publikací, tak i projektů v národním nebo mezinárodním měřítku. Podmínkou před odevzdáním disertační práce je prezentace výsledků minimálně v jednom časopise s nenulovým impakt faktorem nebo ve dvou publikacích uveřejněných ve významných recenzovaných časopisech, které jsou v databázi WoS nebo Scopus anebo formou patentu. Alespoň u jedné z těchto publikací bude student prvním autorem.
 • Mezi další aktivity doktoranda je možné zařadit aktivní účast na doktorandských a mezinárodních konferencích. Dle možností školícího pracoviště a zaměření práce se student podílí na řešení projektu nebo na přípravě projektů souvisejících s tématem disertační práce.

Odborná stáž v zahraničí

 • Součástí studijních povinností (ISP) je absolvování alespoň jedné studijní stáže v zahraničí na univerzitě nebo výzkumném pracovišti s obdobným zaměřením minimálně v délce 3 měsíců.
 • U studentů v kombinované formě může být stáž rozdělena do několika kratších stáží. Délka stáže v zahraničí bude uvedena v ISP. Po návratu bude na školícím pracovišti uspořádán seminář informující o výsledcích a závěrech stáže.
 • V odůvodněných případech a po schválení v oborové radě bude možné stáž v zahraničí nahradit účastí na mezinárodním tvůrčím projektu nebo jinou formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
 • Stáž v zahraničí by měl student absolvovat během druhého nebo třetího roku studia.

Ostatní povinnosti

 • Součástí ISP a povinností studenta je absolvování minimálně dvou seminářů , které slouží k podpoře kompetencí doktoranda a k jeho osobnostnímu růstu. Seznam seminářů budou mít studenti každoročně k dispozici do konce měsíce září daného roku.

Státní doktorská zkouška

 • Student se po úspěšném absolvování zkoušek a při dostatečně rozpracované disertační práci přihlásí ke státní doktorské zkoušce (SDZ). Ta se skládá z ústní zkoušky týkající se odborné problematiky z předchozí doby studia a dále z odborné rozpravy nad tezemi disertační práce, ve kterých student informuje o dosavadních dosažených výsledcích a stavu rozpracovanosti práce.
 • Státní doktorská zkouška probíhá před zkušební komisí. Průběh a požadavky z hlediska SDZ jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Technické univerzity v Liberci (SZŘ), článek 19.

Disertační práce

 • Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta DSP samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta DSP nebo výsledky přijaté k uveřejnění, viz SZŘ TUL, článek 23.
 • Student DSP po úspěšně vykonané SDZ podává děkanovi žádost o obhajobu disertační práce, která je opatřena vyjádřením školitele ve smyslu doporučení nebo nedoporučení obhajoby disertační práce..Nezbytnou podmínkou pro obhajobu disertační práce je splnění všech studijních povinností.
 • Komisi pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan na návrh oborové rady.
 • Oponenty disertační práce mohou být pouze význační odborníci (SZŘ, článek 24).
 • Průběh obhajoby disertační práce se řídí SZŘ TUL, článek 25.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img