overlay

Základní informace, které byste měli vědět

Studium na vysoké škole v sobě zahrnuje náležitosti různého charakteru. Informace k těm nejzákladnějším potřebám studenta najdete v této části webu. Neváhejte se nás zeptat ale na cokoliv, co jste zde nenašli anebo je třeba více objasnit. Jsme tu pro Vás. Napište nám!

Počítačová síť LIANE - 1. důležitý krok

LIANE (LIberec Academic NEtwork) je počítačová síť TUL, kterou budete během studia často využívat. Pokrývá téměř všechny prostory univerzity. Získáte díky ní přístup k vysokorychlostnímu internetu, ale také možnost využívat řady služeb, které se Vám budou během studia hodit. Využívat můžete také bezdrátového připojení Eduroam (Education Roaming). Mobilní a online tak budete ve všech prostorách TUL, v knihovně i ve studovnách. 

 
Přístup k síti LIANE si můžete vytvořit nejdříve 3 dny po zápisu do prvního ročníku. V případě problémů (např. zapomenutého hesla, nefunkčního kódu) se obraťte na studijní oddělení.


Kód pro první přihlášení do sítě LIANE najdete na posledním řádku Rozhodnutí o přijetí, které jste obdrželi prostřednictvím elektronického informačního systému, pokud jste s tím v přihlášce vyslovili souhlas, nebo poštou. Tento kód zadejte na webové stránce https://liane.tul.cz/kod, a tak se dostanete do svého účtu LIANE, kde si vytvořte centrální heslo a heslo pro vzdálený přístup (používá se při připojování k některým částem LIANE, jako jsou bezdrátová síť Wi-Fi, síť na kolejích či VPN koncentrátor).


Přístup do sítě LIANE je opravdu důležitý, proto Vám doporučujeme projít web LIANE, kde zjistíte další důležité detaily.

 

Z běžného Internetu (mimo prostory TUL, například z domova) se můžete do LIANE připojit prostřednictvím virtuální privátní sítě (Virtual Private Network, VPN).

Studijní agenda (IS STAG) - 2. důležitý krok

Technická univerzita v Liberci využívá k administraci studijní agendy elektronický informační systém STAG (STudijní AGenda). S tímto systémem se budete setkávat v průběhu celého studia a slouží k řadě úkonů od sestavování rozvrhu (v prvním semestru Vám rozvrh sestaví studijní oddělení, od druhého semestru si rozvrh sestavujete sami), přihlašování na zápočty a zkoušky, podávání různých žádostí až po sledování výsledků studia a počtu získaných kreditů (viz dále kreditní systém). Takže pokud se příliš nekamarádíte se světem nul a jedniček, je ten nejvyšší čas začít.

 • Do IS STAG se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů do LIANE (studentovo přihlašovací jméno je jmeno.prijmeni, heslo je stejné jako v síti LIANE)
 • Po přihlášení do IS STAG si musíte aktualizovat osobní a kontaktní údaje. Zkontrolujte si je v záložce "Moje údaje" a vyplňte číslo bankovního účtu. Můžete si zde zažádat také o ubytovací nebo sociální stipendium.
 • V záložce "Moje studium" naleznete všechny údaje o Vašem studiu.
 • V záložce "Průběh studia" naleznou studenti prezenční formy studia rozvrh hodin. Pro studenty kombinované formy studia je rozvrh dostupný ne webových stránkách fakulty.
 • V IS STAG si zjistíte také své osobní číslo (ve tvaru S24xxxxxx), které Vám bylo přiděleno po převedení do stavu studenta (po zápise).

Rozvrh studenta na první (zimní) semestr

Pro první (zimní) semestr bakalářského studia sestavuje rozvrh studentům 1. ročníku studijní oddělení. Rozvrh naleznete po přihlášení do IS STAG v záložce "Průběh studia". V následujícím semestru a ročnících si v IS STAG sestavujete rozvrh sami. Dává Vám to víc svobody při plánování Vašeho času, ale také plnou zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. 

 

Sestavování rozvrhu od druhého semestru studia:

 • Jaké předměty si můžete vybrat, určuje studijní plán Vašeho studijního programu.
 • Předměty si zapisujete v období předzápisu (termín je dán harmonogramem výuky pro daný akademický rok).
 • Nikdy byste si neměli zapisovat dvě rozvrhové akce na jeden čas. Pokud Vám přesto dvě rozvrhové akce kolidují ve stejný čas a nemáte možnost se zapsat na jinou rozvrhovou akci, kontaktujte studijní oddělení.
 • Všechny předměty, které si jednou zapíšete, musíte během studia splnit (včetně volitelných předmětů), viz Studijní a zkušební řád TUL.
 

Postup pro zápis předmětů:

 • Po přihlášení do IS STAG klikněte na položku "Moje studium". V levém sloupcovém menu vyberte položku "Předzápis" a můžete začít tvořit rozvrh. Předměty jsou rozděleny do bloků podle studijního programu a formy studia. Zároveň vidíte informace o minimálním počtu kreditů, které je nutno získat, a máte přehled o již splněných předmětech.

Studijní plán, zkoušky a kreditní systém

Každý studijní program má přiřazený studijní plán, který obsahuje seznam předmětů a dalších povinností (např. odborné praxe), které je student povinen splnit. Předměty se dělí na povinné (P), povinně volitelné (PV) a volitelné (V). Výuka předmětů většinou probíhá v blocích (2 vyučovací hodiny) v podobě přednášek, cvičení, laboratoří apod. Období výuky trvá 14 týdnů (v závěrečném semestru 10 týdnů). 


Každý předmět má stanovený určitý počet kreditů, který odpovídá jeho náročnosti a signalizuje také význam daného předmětu. Kredity se získávají úspěšným zakončením předmětu. Předměty jsou zakončeny zkouškou (které předchází zápočet), zápočtem, nebo klasifikovaným zápočtem. 

 

Zkoušky se zpravidla konají ve zkouškovém období, které je určené harmonogramem výuky pro daný akademický rok. Na zkoušku nebo zápočet je nutné se předem přihlásit v IS STAG. Termíny vypisují s předstihem vyučující, kteří na začátku semestru určí podmínky pro konání zkoušky nebo zápočtu. Přihlašování probíhá v záložce "Moje studium - Zápis na termíny". Výsledek zkoušky naleznete také v IS STAG. Pro vykonání zkoušky máte tři pokusy – jeden řádný a dva opravné (třetí opravný termín je možný pouze ve výjmečných situacích na základě žádosti podané děkanovi). Třetí opravný termín lze absolvovat pouze na základě vyhovění žádosti podané děkanovi. Pokud se na zkoušku nemůžete dostavit, je nutné se včas odhlásit nebo omluvit, aby vám termín nepropadl.


Povinností studenta je získat stanovený počet kreditů pro postup do dalšího semestru, ročníku a pro úspěšné zakončení studia. Termín pro splnění tohoto počtu kreditů je stanoven harmonogramem výuky pro daný akademický rok.


Do požadovaného počtu získaných kreditů se nezapočítávají kredity uznané z předchozího studia!


Minimální počet požadovaných kreditů:
 

První ročník bakalářského i navazujícího magisterského studia

 • za první semestr: 15 kreditů (v opačném případě je zahájeno řízení o ukončení studia)
 • na konci akademického roku: 35 kreditů (v opačném případě je zahájeno řízení o ukončení studia)

Další ročníky

 • na konci akademického roku: 35 kreditů (v opačném případě je zahájeno řízení o ukončení studia)
 • za celou dobu studia - bakalářské studium (3 roky): 180 kreditů
 • za celou dobu studia - navazující magisterské studium (2 roky): 120 kreditů 

Studentský poradce (tutor)

Vstup do vysokoškolského studia Vám mohou usnadnit studenští poradci. Pokud si s čímkoliv nevíte rady, kontaktujte buď studijní oddělení fakulty nebo jednoho z poradců studenta (tzv. tutora), který Vám poradí, jak postupovat nebo na koho se obrátit.

 

  

zleva:

Ondřej Chromovský (ondrej.chromovsky@tul.cz) | student 2. ročníku BSP |  absolvent gymnázia

Vojtěch Šajtar (vojtech.sajtar@tul.cz) | student 2. ročníku BSP |  absolvent průmyslovky

 

První setkání se studentskými poradci se uskuteční po imatrikulaci, slavnostním vstupu do akademické obce FS TUL. O termínu imatrikulace budete informováni studijním oddělením e-mailem.

Univerzitní email

Pro komunikaci s univerzitou (vyučujícími, studijním oddělením apod.) jsou studenti povinni používat univerzitní emailovou schránku. Přístup k Vaší univerzitní emailové schránce je ze serveru webmail.tul.cz

 • Uživatelské jméno a heslo jsou totožné jako v síti LIANE (Vaše e mailová schránka vzniká se založením účtu v síti LIANE).
 • Další podrobnosti najdete na stránkách LIANE.
 • Na univerzitní email Vám budou zasílány veškeré informace o studiu, organizačních změnách a pokynech, a to včetně některých rozhodnutí. Proto svůj univerzitní email pravidelně sledujte!

ISIC

Stravování v univerzitních menzách

Správa kolejí a menz (KaM) TUL provozuje tři menzy, které jsou umístěny v budově F2 (kampus TUL, Univerzitní náměstí) v budově H na Voroněžské ulici a v areálu studentských kolejí Harcov. KaM provozují také kantýnu v kampusu TUL (budova F2).

 

 

Pokud chcete navštěvovat menzu, budete potřebovat ISIC kartu nebo čipovou kartu a přihlašovací údaje do LIANE (centrální heslo). Před první návštěvou je nutné se přihlásit  do systému menzy pomocí přihlašovacích údajů do LIANE. Tím se Vaše konto aktivuje. Následně je nutné v kanceláři menzy, která se nachází v přízemí budovy F2, vložit hotovost na Vaše konto a poté už je možné objednávat stravu. Nejjednodušší je to prostřednictvím výše uvedených webových stránek nebo automatu v přízemí budovy F2.

 

K dispozici jsou běžná hotová jídla, minutky, salátový bufet i doplňkový prodej. Strávnící mají denně výběr minimálně z 5 hotových jídel a 4 minutek. 

 

K vyzvednutí objednané stravy potřebujete ISIC nebo čipovou kartu, kterou přiložíte ke čtečce přímo u výdeje. Informace o provozu menzy a jejích součástí naleznete na stránkách Kolejí a menz TUL.

Studijní předpisy

Pravidla studia na FS TUL jsou určena předpisy, které vycházejí ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých, a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Studijní předpisy jsou dostupné na stránkách fakulty.

 • Nejdůležitějším předpisem, týkající se studia, je Studijní a zkušební řád TUL, který Vám doporučujeme prostudovat.
 • Další důležité předpisy jsou např. Statut TUL, Statut FS TUL, Stipendijní řád TUL, Disciplinární řád pro studenty FS TUL a další. Naleznete je na webových stránkách univerzity nebo fakulty.
 • Informace o důležitých změnách, organizačních záležitostech, aktualitách apod. zveřejňuje fakulta strojní na svých webových stránkách a studijní oddělení o nich informuje prostřednictvím hromadného emailu zasílaného na Vaši univerzitní emailovou schránku.
 • V případě dotazů a nejasností kontaktujte studijní oddělení, rádi Vám pomůžeme.

Stipendia

Stipendium je peněžitá podpora univerzity studentům, kteří splňují konkrétní podmínky. Například vás oceníme za nadprůměrné studijní výsledky nebo vám pomůžeme v nepříznivé životní situaci, abyste mohli ve studiu pokračovat. Některá stipendia jsou dána plošně (např. ubytovací), jiná jsou odměnou za studijní píli (prospěchové stipendium) nebo třeba za sportovní úspěchy (sportovní stipendium). Existuje také stipendium sociální, které částečně snižuje nerovnosti socioekonomické situace. Druhy stipendií a pravidla jejich udělování stanoví Stipendijní řád TUL a směrnice děkana.


O ubytovací a sociální stipendium je nutné zažádat elektronicky do konce října prostřednictvím IS STAG v záložce "Moje studium – Moje údaje". Je nutné vyplnit číslo účtu a splnit obecná kritéria pro nárok na stipendium, která jsou dána Stipendijním řádem TUL. Pro přidělení ubytovacího stipendia je rozhodující doba studia a adresa Vašeho trvalého bydliště a nezáleží na tom, zda bydlíte na kolejích, v soukromí nebo do školy dojíždíte. Pokud žádost podáte do 31. října a splníte všechny podmínky, přiznáme vám stipendium od 1. října nebo od data zápisu. V případě, že žádost podáte později, stipendium Vám děkan fakulty přizná ode dne podání žádosti. Stipendium se Vám během akademického roku objeví na účtu celkem třikrát, a to vždy v druhé polovině měsíce po uplynutí období, na které se stipendium vztahuje (září až prosinec, leden až březen, duben až červen). Pro přidělení sociálního stipendia je nutné do 31.10. doložit potvrzení z úřadu práce. Více informací naleznete na stránkách TUL


O přidělení prospěchového stipendia rozhodne děkan fakulty automaticky, pokud student splní podmínky stanovené Stipendijním řádem TUL a směrnicí děkana.

 

Pozor!

Se stipendiem souvisí nutnost zadat číslo banokvního účtu do IS STAG. Pokud nezadáte číslo, stipendium není kam vyplatit, neboť platby mezi studentem a TUL probíhají bezhotovostním převodem na osobní účty.

Poplatky za studium při překročení standardní doby studia o více než jeden rok

 • Poplatek za studium se vyměřuje podle § 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) při překročení standardní doby studia o více než jeden rok. Pro bakalářský studijní program je standardní doba studia 3 roky, pro navazující magisterský studijní program je standardní doba studia 2 roky.
 • Celková standardní doba studia se počítá ode dne zápisu a počítá se každý jednotlivý den aktivního studia (tedy ty dny, kdy jste zapsáni ve studiu a nemáte studium přerušeno). Do celkové doby každého studia se pro účely stanovení poplatku počítá (a musí počítat) také doba všech předchozích studií ukončených jinak než řádně, pokud po ukončení takového studia student neabsolvoval studijní program stejného typu (bakalářský nebo magisterský). 
 • Doba, po kterou bylo studium přerušeno a doba studia v uznané době rodičovství se do celkové doby studia nezapočítává.
 • V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená neúspěšná studia stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu.
 • Výše poplatku činí 18 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. 
 • Poplatek vyměří studentovi děkan a rozhodnutí je zasláno poštou do vlastních rukou. Poplatek je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.
 • Student se může proti poplatku odvolat, požádat o prominutí nebo jeho snížení. Při vyřizování žádosti je v takovémto případě postupováno jednotně dle platné metodiky pro prominutí či snížení poplatků spojených se studiem při odvolání studenta proti vyměřenému poplatku.  

Služby pro studenty

 • Knihovní služby - Univerzitní knihovna (UKN) poskytuje studentům řadu služeb. Mezi nejrozšířenější patří půjčování dokumentů, přičemž se nemusí zdaleka jednat pouze o knihy a skripta, půjčit si lze také e-knihy, audioknihy, časopisy nebo společenské hry. UKN zajišťuje také zdarma přístup do placených databází, zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce, jejichž plné texty jsou dostupné v online katalogu knihovny nebo v repozitáži DSpace a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby obstarává články nebo knihy z Česka či ze zahraničí. Samozřejmostí jsou studijní prostory a služby spojené s tiskem, skenováním a kopírováním.
 • Software - zcela zdarma můžete využít např. kancelářský balíček Microsoft Office 365 nebo produkty Matlab s nadstavbou Simulink pro technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci či vývoj algoritmů a pro simulaci a modelování dynamických systémů. Dostupné jsou také licence pro produkty AutoCad, Inventor (pro 2D a 3D projektování a konstruování) a ANSYS (pro virtuální modelování a výpočetní analýzy). Uživatelé LIANE mohou využívat služby GSuite (Google for Education), ty zahrnují takřka všechny služby společnosti Google kromě Gmailu.
 • Cloudové úložiště - GSuite.
 • Mobilní aplikace TULapp pro komunikaci s IS STAG, která je ve verzi Android ke stažení v Google Play.
 • Otevřená laboratoř TULab
 • Kontrola anglicky psaných textů pomocí nástroje Grammarly Edu.
 • Podpora a poradenství - pokud máte specifické potřeby nebo se náhle ocitnete v nesnadné situaci můžete využít služeb Akademické poradny a centra podpory APC.
 • Školka a dětský koutek - rodiče z řad studentů jistě ocení možnost dát děti do univerzitní školky ŠkaTULka nebo využít Dětský koutek při Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. 
 • Tisk, kopírování a skenování - pomocí samoobslužných systémů SATIKOS v prostorách univerzity: koleje, budovy A, E, F a H.
 • Polygrafické služby - tisk a vazbu závěrečných prací pro Vás ráda zajistí Planografie přímo v budově H TUL.

E-learning

Hlavní platformou pro elektronickou podporu výuky naší univerzity (často využívanou při běžné výuce pro sdílení studijních materiálů, odevzdávání studentských prací nebo testování) je portál elearning.tul.cz . Základem je systém Moodle, doplněný o některá specifická rozšíření (napojení na STAG a systém nahrávání přednášek). Má širokou škálu možností, lze vkládat prezentace a studijní materiály, testovat, komunikovat se studenty a podobně.

 

Systém je snadno dostupný každému, stačí se přihlásit uživatelským jménem a centrálním heslem LIANE. Aktuální dokumentace, návod k použití a instruktážní video (není nutno se přihlašovat, návody jsou veřejné) jsou k dispozici zde

Připojte se na Instagramu

img img img img img img