overlay
Home Věda a výzkum Strategie FS TUL +2030

Strategie VVI Fakulty strojní TUL +2030

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci staví na svobodě vědeckého bádání, sdílení informací a myšlenek, otevřenosti různým vědeckým názorům. Vychází z výzkumné tradice evropských univerzit, kdy systematicky propojuje vzdělávací činnost s vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a uměleckou činností, spolupracuje s renomovanými tuzemskými a zahraničními partnery a usiluje o výrazný mezinárodní rozměr své činnosti. Výraznou předností fakulty strojní je multioborovost, schopnost řešit inovativní, komplexní problematiku napříč vědními obory. V řadě vědních oblastí dosahuje špičkových úspěchů a výsledků, které dokáže komercializovat.

Mise

Vize

Tradice, Nové směry, Nové přístupy

Strategické oblasti Výzkumu, Vývoje, Inovací

Na základech tradičních disciplín jsou rozvíjeny nové oblasti výzkumu, vývoje a inovací s důrazem na témata a potřeby 21. století. Strategické oblasti budou posilovány a rozvíjeny výzkumnými programy Fakulty strojní.

  • Materiály, nanomateriály, kompozity
  • Progresivní a environmentální technologie a nanotechnologie
  • Udržitelná doprava a mobilita
  • Konstrukce strojů a zařízení
  • Výrobní systémy, automatizace a robotizace
  • Energetika a obnovitelné zdroje
Více informací

Programový rámec

Strategie VVI je postavena na výzkumných programech jednotlivých pracovišť a výzkumných týmů. Páteř výzkumu vychází ze Strategie VVV FS TUL 2007-2013 a z výzkumných programů rozvíjených v rámci univerzity. Významnou roli představuje základní výzkum a dále převážně projekty aplikovaného výzkumu, podpořené zejména z prostředků TAČR, MPO ČR, MV ČR. Významný podíl tvoří neveřejné prostředky na smluvní výzkumnou činnost.   

Výzkumné programy a aktivity jsou nástrojem realizace strategie a platformou pro vědeckovýzkumnou spolupráci univerzitních a mimouniverzitních pracovišť.    

Více informací

Připojte se na Instagramu

img img img img img img