Home Strojař UNI The Initiation of Sustainable Energy Community for the City of Liberec

Statutární město Liberec získalo grant z Evropské unie na nastaveni tzv. komunitní energetiky. Město Liberec je jediným českým městem vybraným mezi 100 klimaticky neutrálními a chytrými městy. Statutární město Liberec je jediným českým městem, které bylo vybráno Evropskou komisí ke členství EU Mise 100, jejímž cílem je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a umožnit, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna evropská města. Tato mise je nástrojem programu Horizont Evropa podporující Zelenou dohodu pro Evropu.

Tento projekt je jednou z aktivit města na trajektorii k dosažení deklarovaného poslání. Zaměřuje se na systematickou přípravu iniciace udržitelného energetického společenství Liberec, které bude vyžadovat systémové změny ve městě Liberci. Konsorcium tvořené Statutárním městem Liberec, Technickou univerzitou v Liberci, Teplárnou Liberec, a.s., a společností Leef Technologies s.r.o. mají dva roky na to, aby nastavily pravidla fungování komunitní energetiky v Liberci a založily společnost, která to vše bude zastřešovat a řídit.

Co si pod pojmem komunitní energetika představit? Jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V případě Liberce to budou fotovoltaické panely, které chce radnice umístit na vhodných městských budovách a na objektech bytových družstev, výrobních podniků a na dalších objektech.

Na Technické univerzitě v Liberci budou pod vedením doc. Ing. Michala Petrů, Ph.D. z Fakulty strojní TUL navrhovány technologie pro měření dodávek energií. V Liberci by se v rámci projektu měla také posílit síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Na projektu se bude podílet především katedra částí a mechanismů strojů, katedra energetických zařízení, dále i katedra vozidel a motorů a částečně i kolegové z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.


Iniciace Energetického společenství
Energetické společenství Liberec může sloužit jako nástroj k posílení angažovanosti občanů a zainteresovaných stran v otázkách změny klimatu a zároveň podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů energie, které přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů. Systematický přístup se skládá z řady vzájemně propojených aktivit v oblasti energetiky a emisí z dopravy.


Kromě energetiky, která má jasnou vazbu na vznik Energetického společenství Liberec, byla zvolena doprava.
V oblasti emisí z dopravy se pilotní aktivity zaměří na přípravu plánu rozvoje infrastruktury pro elektrifikaci dopravy. Kromě nezbytného snížení emisí skleníkových plynů bude elektrifikace dopravy znamenat vyšší nároky na distribuční síť a spotřebu elektřiny. Současně lze využít její potenciál flexibility související s ukládáním energie v souvislosti s rozvojem e-mobility. Jednou ze zkoumaných otázek jsou možnosti propojení e-mobility a rozvoje komunitní energetiky, šité na míru městu Liberec.

Projekt se zaměří na technické otázky (zmapování technologií jak na straně spotřeby, tak výroby a jak překonat bariéry pro jejich zavedení, plán rozvoje elektrifikace dopravy), smluvní otázky (jak budovat smluvní vztahy v rámci komunity) a zejména na stranu komunikace s potenciálními stakeholdery a členy Energetického společenství Liberec.

Velká pozornost bude věnována získávání zpětné vazby od zainteresovaných stran a budování komunikační platformy, která bude zaměřena na potenciální členy komunity a širší veřejnost.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img