overlay

MU-MU-MU-MUMRAJ-RAJ-RAJ

     Mumraj není nijaká potvora strašidelní ani zvláštní druh mlčení ve středověkém karceru, jak by z podivného tohoto seskupení písmen na první pohledu prostého laika napadnout ráčilo. Mumraj, byv odvozen od slovesa mumrati, stal se oblíbenou zábavou cechu studentského už v temném středověku. Naši staří předkové, zvaní vagabundi, mumrali vesele v putykách i krčmách všelikých, kde hluku velikého tropivše, byli pronásledováni střežiteli měšců a klidu pokojných měštěníků. Mumrání bylo v dobách těch tak rozšířeno, že našlo odezvy v rozlišných regulích a právech bakalářských vagabundských. By zřetelněji bylo dáno najevo potomkům jejich, jak tato činnost vážena byla, citujeme příslušný paragraf práva útrpného.
    

     § MXLIV: „Kdož nadarmo zanedbá neb zlehčovati míní slavnost Mumraje, necht´ držán je šatlavě smrduté a plesnivé bez slunce přístupu i uvalena na něj pokuta 5 grošův budiž. Z plna hrdla pak jemu, aby cholerou, morem, platfusem, jakož i planými neštovicemi potrefen byl, přejmež.“
    

     V novočeštině pak Mumraj znamená zavedení takové, jež k hojnému bavení studentských oudů ochotných a křepčení jejich nevázanému sloužit má za účinného přispění sympatizujících vrstev lidu ostatního, najme pak panen i děv poctivých a ctnostných (což však nemá být vykládáno jako podmínka nutná ani postačující).

 

Na závěr pojednání svého učeného chceme na vědomost dáti oudům našim čtenářsko-strojařským,    

     Že den 14. máje započetí, v hodině osmé po polednice zjevení u prostranství velikém v sále mensy naší, na straně slunce východu, blíže starého města Libereckého, srocení všeobecné zástupů mohutných za účelem závěrečného mumrajodění, pod záštitou sv. Alfonse a protialkoholické poradny bude se konati

 

V E L K Ý   M U M R A J !
    

     Nuž medle i ty, nerozmýšleje se, tomuto dílu dˇáblovu se svěř, bys s námi doušky plnými koštovati mohl chvil radostných. Pročež vůli dobrou projeviti neváhej, nýbrž v mensu směle nachvátej a vesele tam vyváděj, k čemuž ti pomáhej bůhvíkdo a teorie relativity.
  

 Jeden každý, kterýžto tento list čísti bude, necht´v úvahu sobě vezme, že obec studentská jest účastí povinována, anžto přednáška závěrná a všechny vědy obsahující přednesena bude.
                        
„Tož milý studente na Mumraji se tuž, kdo by tě zrazoval pak jemu odvět´- kuš!“

 

STROJAŘ Ročník II., číslo 4. (květen 1960).

Připojte se na Instagramu

img img img img img img