overlay

Fond mobilit FS TUL / FME TUL Mobility Fund

Děkan  fakulty strojní  vyhlašuje s okamžitou platností výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty BSP, NMSP, DSP, akademické pracovníky, pracovníky VaV, ostatní zaměstnance fakulty a rovněž na příjezdové mobility v rámci programu Fond mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci pro kalendáření rok 2024.

Text vyhlášení výběrového řízení - zde.

Priority Fondu mobilit FS TUL a další detailní informace jsou uvedeny ve Směnici děkana č. 1/2019.

Termín pro podání Žádosti o Cestovní grant na předepsaném formuláři a včetně požadovaných příloh: do 29. 02. 2024.

 

The Dean of the Faculty of Mechanical Engineering announces with immediate effect a selection procedure for foreign mobility for students of Bachelor, Master and Doctoral´s degree study programmes and academic staff, R&D staff, other faculty staff as well as for inbound mobility within the Mobility Fund of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Liberec for the calendar year 2024.

Text of the Call - here.

The priorities of the TUL FME Mobility Fund and other detailed information are set out in the Dean's Directive No. 1/2019.

Deadline for submitting the Travel Grant Application on the prescribed form and including the required attachments: until 29 February 2024.

 

Formuláře/Forms:

 

Výpočet stravného - viz Směrnice kvestora č. 2/2012 O cestovních náhradách a Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.

Přidělování finančních prostředků na úhradu pobytu zahraničního pracovníka na FS TUL se řídí Směrnicí kvestora č. 7/2013.

Výše finančních prostředků přidělených na pobyt zahraničního studenta BSP/NMSP/DSP na FS TUL může být odvozena z podmínek přidělování stipendií v rámci programu CEEPUS nebo dle předpokládaných pobytových nákladů.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img